Wojewódzki Zespół ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej

Celem działania Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej jest wypracowanie wojewódzkiego modelu integracji migrantów, który ułatwi pracę z klientem cudzoziemskim instytucjom z regionu oraz usprawni proces adaptacji i integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

W skład zespołu koordynowanego przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko‑Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zostali powołani przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędów Miast, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, pracodawców i organizacji branżowych, instytucji pomocy społecznej, kultury, oświaty oraz organizacji pozarządowych i cudzoziemców.

Członkowie Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej w ramach tematycznych grup roboczych pracują nad diagnozą w zakresie migracji i sytuacji cudzoziemców na terenie województwa kujawsko‑pomorskiego. Opracowana diagnoza posłuży dalszym pracom nad wojewódzkim modelem integracji cudzoziemców. Posiedzenia Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej odbywają się raz na kwartał.

Realizowane działania mają na celu:

  • poprawę znajomości języka polskiego
  • zwiększenie dostępu do instytucji publicznych i rynku pracy
  • zapewnienie tłumaczeń (ustnych i pisemnych na język polski)
  • zapoznanie cudzoziemców z prawami i obowiązkami wynikającymi z porządku prawnego RP
  • wskazanie możliwości korzystania z instytucji kultury.

W ramach projektu prowadzone są kursy adaptacyjne i psychospołeczne. W uruchomionych w Bydgoszczy i w Toruniu punktach informacyjno-doradczych oraz punkcie mobilnym udzielane jest poradnictwo prawne z zakresu różnych dziedzin prawa, wsparcie w kontaktach z instytucjami publicznymi, w relacjach z pracodawcami i społeczeństwem polskim. Prowadzone są również działania w zakresie edukacji dzieci i wsparcia dla szkół w zakresie pracy z dziećmi cudzoziemskimi.

Nabór do projektu ma charakter ciągły, każdy cudzoziemiec z grupy docelowej projektu bez względu na wiek może wziąć udział w prowadzonych działaniach.

Prace Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej prowadzone są w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!”, dofinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Liderem projektu jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Partnerem – Fundacja Emic z siedzibą w Toruniu. Projekt realizowany jest przez okres trzech lat (2018-2021) i skierowany do cudzoziemców spoza Unii Europejskiej mieszkających na terenie województwa kujawsko‑pomorskiego.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Migranci i uchodźcy często potrzebują wsparcia na początku organizowania swojego życia w nowym kraju. Dzięki ludziom takim jak Ty, jest im łatwiej stawiać pierwsze kroki w Polsce. Każda, nawet najmniejsza kwota, może mieć ogromne znaczenie.

Dziękujemy za Twoją darowiznę ❤ 

 

Możesz przekazać darowiznę on-line lub robiąc tradycyjny przelew na konto:
Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
tytuł przelewu: darowizna na działania fundacji

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

25 zł

Chcę ufundować materiały na warsztaty rękodzieła dla jednej uchodźczyni.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

180 zł

Chcę opłacić udział jednego migranta lub migrantki w 3-miesięcznym kursie j.polskiego.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

50 zł

Chcę ufundować artykuły szkolne dla dziecka z ośrodka dla cudzoziemców.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Sam wpisuję kwotę darowizny, którą chcę przekazać na pomoc migrantom.