Aktualne zasady i ograniczenia w czasie Koronawirusa (PL,ENG,RU,UA)

03/04/2020

Walczymy z koronawirusem.  Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń.

 

 

 

Koronawirus - Zmiany w obostrzeniach od 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach:

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

 • Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwimy również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

 • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

 • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

[ENG]

Coronavirus - changes in restrictions since 20 April 2020

Business activity – new rules in trade and services

From Monday, April 20, more people will shop in the store at one time:

 • In stores with an area of less than 100m², the maximum number of people is as many cash registers are in the store multiplied by 4.
 • In stores larger than 100m², there must be at least 15 m² of space per 1 person.

Social life - parks and forests open for recreational purposes, older youth outside home without adult:

 • Movement for recreational purposes

We enable to movement also for such as purposes as recreation. What it means? From April 20, you will be able to enter the forests and parks and also to run and to ride a bike - as if your mental health depended on it. Remember that you can be outside on the condition that you will keep social distance and you will cover your face!

Note: playgrounds still remain closed!

 • Religious cult : 1 person - 15 m² of space

The number of people who can attend the mass or different religious ceremony depends on the area of the place: there will have to be at least  15 m² of space per 1 person.

 • Childrens above the age of 13 can be outside without adult care.

Older youth who are at least 13 years old will be able to move without adult. Will have to keep 2 metres of their distance from other and cover their mouth and nose.

[RU]

Коронавирус - изменения в правилах с 20 апреля 2020 г.

Предпринимательская деятельность - новые правила торговли и оказания услуг.
 • С понедельника, 20 апреля, больше людей смогут делать покупки в магазине.
 • В магазины площадью менее 100 м2 смогут входить максимум столько же людей, сколько составляет количество всех кассовых аппаратов или платёжных точек, умноженное на 4.
 • В магазинах площадью более 100 м2 на 15 м2 должно пребывать не более 1 человека.

Социальная жизнь - открытые леса, отдых, старшие дети на улицах без взрослых, перемещения в целях прогулки.

 • Разрешается перемещаться в прогулочных целях. Что это значит? С 20 апреля вы сможете ходить в леса и парки, а также бегать или кататься на велосипеде – если от этого зависит ваше психическое состояние. Но помните, что находиться на улице можно только при условии соблюдения социальной дистанции и прикрытия лица!
 • Внимание! Игровые площадки по-прежнему остаются закрытыми!
 • Религиозное поклонение -1 человек на 15 м2
 • Количество людей, которые смогут посещать мессу или другой религиозный обряд, будет зависеть от площади храма. В церкви на 1 человека должно быть не менее 15 м2 площади.
 • Лица старше 13 лет могут находиться на улице без сопровождения взрослых. Тем не менее, им нужно будет держаться на расстоянии 2 метра от других и закрывать рот и нос.

[UA]

Коронавірус - зміни обмежень з 20 квітня 2020 року

Економічна діяльність - нові правила в торгівлі та послугах

З понеділка 20 квітня в магазині одночасно буде cкуплятися більше людей:

 • до магазинів з площою меньшою ніж 100 m2 увійде в магазини стільки осіб, скільки становить кількість усіх кас або платіжних пунктів помножено на 4.
 • у магазинах, де площа більше 100 м2 на 1 людину має бути не менше 15 м2 площі

Соціальне життя - відкриті ліси, відпочинок, старша молодь на вулицях без дорослих:

 • Пересування з метою відпочинку

Нається можливість пересування з метою відпочинку. Що це означає? З 20 квітня ти зможеш заходити в ліси та парки, а також бігати чи їздити на велосипеді - якщо від цього залежить Твій психічний стан. Однак, пам’ятайте, що ви можете залишатись на вулиці, лише якщо дотримуєтесь соціальної дистанції та прикриваєте своє обличчя! Увага! Ігрові майданчики все ще закриті!

 • Релігійні богослужіння - 1 людина на 15 м2

Кількість людей, які зможуть відвідати масовий або інший релігійний обряд, залежатиме від площі храму. Церква повинна мати не менше 15 м2 місця для 1 людини.

 • Особи старше 13 років на вулиці без нагляду дорослих

Старша молодь, яким виповнилося 13 років, зможуть пересуватися без нагляду дорослих. Однак, потрібно буде тримати належну відстань на 2 метри від інших і прикривати рот та ніс.

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużone zostaje obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),
 • wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie. 

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:

 • dojazdu do i z pracy,
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
 • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH

Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.

Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.

Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.

Wyłączone są: zakłady pracy.

Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

GALERIE HANDLOWE

Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.

Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:

 • spożywcza,
 • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
 • artykułów toaletowych i środków czystości,
 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • artykułów remontowo-budowlanych,
 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw. 

Obowiązuje do: do odwołania.

Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie

Na czym polega?

 • Sklepy i punkty usługowe

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

 • Godziny dla seniorów

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE

Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU

Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.

Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje od: 1 kwietnia

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.

Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

GRANICE POLSKI

Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców

Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Ważne! Transport cargo działa normalnie. 

Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.

ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE

Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach

Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

GASTRONOMIA

Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.

Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do: odwołania.

KULTURA

Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury

Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy: osób, które:

 • wracają z zagranicy,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
 • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:

 • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

[RU]

Текущие правила и ограничения

Мы боремся с коронавирусом-помогите нам в этом и вы! Чтобы остановить распространение эпидемии, мы должны строго следовать конкретным рекомендациям. Мы собрали их в одном месте. Читайте и применяйте.

С 16 апреля (четверг) всем на улице придется прикрывать рот и нос. Даты выпускных экзаменов и восьмых классов изменятся. Кроме того, все существующие правила безопасности будет продолжаться.
ОГРАНИЧЕНИЕ В ПЕРЕМЕЩЕНИИ

Ограничение распространяется на: перемещение, путешествия, пребывание в общественных местах.

В чем оно заключается? Выход из дома должен быть сведен к абсолютному минимуму, а расстояние от других пешеходов должно составлять не менее 2 метров.

Выходить из дома разрешается в случае:
 • Передвижения на работу и с работы (это также относится к покупке товаров и услуг, связанных с профессиональной деятельностью),
 • Волонтёрства для борьбы с COVID-19 (это касается помощи людям, находящимся в карантине, или людям, которые не должны выходить из дома),
 • Решения вопросов, необходимых для повседневной жизни (к которым относятся, например, необходимые покупки, покупка лекарств, посещение врача, уход за близкими).

Ограничение действует до 11 апреля 2020 года.

Важно! Передвигаться можно только в группе до двух человек-только семьи выходят из-под этого ограничения и могут передвигаться в больших группах.

Важно! 2 метра – минимальное расстояние между пешеходами

Мы вводим обязанность поддерживать как минимум 2-метровое расстояние между пешеходами. Это также относится к семьям и близким.

Исключенные из этой обязанности:

 • родители с детьми, нуждающимися в уходе (до 13 лет),
 • а также инвалиды или неспособные самостоятельно передвигаться и их опекуны.

ЗАПРЕТ НА ВЫХОД НА УЛИЦУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Ограничение распространяется на: пребывание лиц в возрасте до 18 лет вне дома без присмотра взрослых

В чем заключается? Дети и подростки, не достигшие 18 лет, не могут выйти из дома без присмотра. Только присутствие родителя, законного опекуна или кого-то взрослого оправдывает их присутствие на улице и только в определенных случаях:

 • Выход на работу или с работы,
 • волонтёрство для борьбы с COVID-19,
 • дела, необходимые для повседневной жизни.

ЗАКРЫТИЕ ПАРКОВ, ПЛЯЖЕЙ, БУЛЬВАРОВ, СКВЕРОВ И ГОРОДСКИХ ВЕЛОСИПЕДОВ

Ограничение распространяется на: пребывание в зеленых насаждениях, выполняющих общественные функции. Таким образом, запрет распространяется на парки, зеленые насаждения, променады, бульвары, ботанические и зоологические сады или иорданские сады. Запрет также распространяется на пляжи.

Вы также не можете пользоваться городскими велосипедами.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Ограничение распространяется на: проезд коллективным общественным транспортом.

В чем заключается? В автобусе, трамвае или метро только половина сидячих мест может быть занята. В идеале - чтобы каждое второе сидение оставалось пустым. Если посадочных мест в транспортном средстве 70, то на его борту может находиться максимум 35 человек.

Ограничение действует до 11 апреля 2020 года.

АВТОМОБИЛИ НА БОЛЕЕ 9 ЧЕЛОВЕК

Ограничение распространяется на: проезд на автомобилях размером более 9 человек и коллективный частный транспорт.

В чем заключается? В автомобиле, превышающем 9 мест, максимум половина мест может быть занята.

Действителен: со 2 апреля 2020 года.

Важно! Ограничение не распространяется на легковые автомобили.

ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕСОБРАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

Ограничение распространяется на проведение встреч, собраний, мероприятий.

В чем заключается? Запрещается проведение встреч, собраний, мероприятий более 2 человек. Это не относится к встречам с близкими.

Исключение: предприятия.

Однако работодатели должны будут предоставить дополнительные меры безопасности своим сотрудникам. Такие как:

 • рабочие места олжны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга,
 • работники обязаны использовать перчатки или должны иметь доступ к дезинфицирующим жидкостям.

Важно! Работодатель должен обеспечить эти меры безопасности с четверга, 2 апреля 2020 года.

Ограничение действует до 11 апреля 2020 года.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Ограничение распространяется на деятельность гипермаркетов и торговых центров.

В чем заключается? Торговую деятельность в торговых галереях могут вести только отрасли:

 • пищевая,
 • косметическая (за исключением продуктов, предназначенных для парфюмерии или украшения),
 • туалетные принадлежности и чистящие средства,
 • медицинские и фармацевтические изделия,
 • ремонтно-строительных изделий,
 • пресса,
 • товары для животных,
 • топлива.

Действует до: до дальнейшего уведомления.

Важно! В торговых центрах могут оказываться медицинские, банковские, страховые, почтовые, прачечные или гастрономические услуги (по доставке и вынос). На территории торгового центра будут закрыты так называемые торговые островки.

КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ В МАГАЗИНЕ, НА РЫНКЕ И ПОЧТЕ

Ограничение распространяется на количество клиентов, находящихся одновременно в магазине, на рынке и почтовом отделении

В чем заключается?

Магазины и пункты обслуживания:

В каждый магазин (как небольшой, так и большой), а также в каждое общественное заведение может войти максимум столько же людей, сколько там находится кассовых аппаратов или платежных точек, умноженное на 3. Это означает, что если в магазине 5 кассовых аппаратов, то одновременно на территории магазина могут находиться 15 клиентов.

Часы для пожилых людей

С 10:00 до 12:00 магазины и пункты обслуживания могут принимать и обслуживать только лиц старше 65 лет. В остальное время магазины и сервисные центры доступны для всех. В том числе для людей старше 65 лет.

Ярмарки

На территории рынка или ярмарки может находиться максимум столько человек, сколько находится торговых точек, умноженное на 3. Таким образом, если на рынке есть 20 точек, то на его территории может находиться в один момент до 60 клиентов.

Почтовые отделения

На территории почтового отделения может находиться одновременно столько человек, сколько составляет количество почтовых окошек, умноженное на 2. Если на объекте 5 окошек, то одновременно на его территории могут находиться 10 человек.

КРУПНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

В чем заключается? В выходные дни крупные строительные магазины будут закрыты.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ И ТАТУ-САЛОНЫ

Ограничение распространяется на: закрытие всех парикмахерских, косметических, тату и пирсинговых салонов.

В чем заключается? Закрыты все парикмахерские, косметические, тату и пирсинговые салоны. Эти услуги также не будут осуществляться за пределами салонов, например, посещение клиентов на дому также строго запрещено.

Действует с 1 апреля

РЕЛИГИОЗНЫЕ ТОРЖЕСТВА

Ограничение распространяется на: участие в мероприятиях религиозного характера.

В чем заключается? В мессе или другом религиозном обряде не может присутствовать одновременно более 5 человек за исключением служителей (в случае похорон – также работников похоронного бюро).

Ограничение действует до 11 апреля 2020 года.

Важно! Мы приглашаем вас принять участие в религиозных торжествах по телевидению, радио или интернету.

ПОЛЬСКИЕ ГРАНИЦЫ

Ограничение распространяется на: пересечение границ Польши иностранцами

В чем заключается? Границы нашей страны могут пересекать только и исключительно:

 • граждане Республики Польша,
 • иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши или остаются под постоянной опекой граждан Польши,
 • лица, имеющие Карту Поляка,
 • дипломаты,
 • лица, имеющие право постоянного или временного пребывания на территории Республики Польша или разрешение на работу,

l в особо законных случаях комендант пограничной заставы - после получения согласия главнокомандующего пограничной службы-может разрешить иностранцу въезд на территорию Республики Польша в порядке, установленном законом от 12 декабря 2013 г. Об иностранцах (Dz. U. 2020 г. поз. 35),

 • иностранцы, которые управляют транспортным средством, используемым для перевозки грузов.

Важно! Грузовой транспорт работает нормально.

Ограничение действует до 13 апреля 2020 года.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - УРОКИ В ИНТЕРНЕТЕ

Ограничение распространяется на: занятия в школах и вузах

Рекомендации: все школы и университеты в Польше закрыты. Уроки и занятия проводятся не стационарно, а через Интернет с использованием платформ электронного обучения. Дистанционные уроки проводятся по определенным правилам. Учителя и студенты на сайте www.gov.pl/zdalnelekcje они могут найти учебные материалы, соответствующие текущей программной основе.

Ограничение действует до 10 апреля 2020 года.

ЯСЛИ И ДЕТСКИЕ САДЫ

Ограничение распространяется на: деятельность детских клубов и яслей.

Рекомендации: деятельность детских садов, детских клубов и яслей приостановлена. Вопрос о взимании платы с родителей во время их приостановления должен быть урегулирован в уставе детского сада, а также в договоре с родителями.

Ограничение действует до 10 апреля 2020 года.

Важно! При закрытии детского сада, школы или яслей родителям детей в возрасте до 8 лет предоставляется дополнительное пособие по уходу.

ГАСТРОНОМИЯ

Ограничение распространяется на деятельность ресторанов, кафе и баров.

Рекомендации: все рестораны, кафе и бары могут предоставлять только услуги по доставке и еде на вынос. Не разрешается подавать еду и напитки к употреблению на местею

Ограничение действует до отмены.

КУЛЬТУРА

Ограничение распространяется на деятельность учреждений культуры

Рекомендации: все учреждения культуры остаются закрытыми. Это в т.ч. музыкальные клубы, художественные галереи, театры, филармонии, оперы, кинотеатры, киноклубы, библиотеки, архивы и иная деятельность, связанная с культурой. До 10 апреля 2020 года также приостановлены занятия в художественных школах.

Ограничение действует до отмены.

Важно! До отмены также закрыты: тренажерные залы, бассейны, фитнес и танцевальные клубы.

КАРАНТИН

Ограничение распространяется на: людей, которые:

 • Возвращаются из-за границы,
 • Вступали в контакт с людьми, инфицированными (или потенциально инфицированными) коронавирусом,
 • Пересекают границу для проведения работ на территории соседнего государства или на территории Республики Польша (от 27.03.2020),
 • Живут вместе с лицом, которое будет направлено с 1 апреля на карантин (положение вступает в силу 1.04.2020 и распространяется на людей, вновь попавших в карантин).

В чем заключается?

Карантин длится 14 дней. За это время:

 • ни в коем случае нельзя покидать дом,
 • прогулки с собакой, выход в магазин или к врачу запрещены,
 • если человек, находящийся в карантине, имеет тесные контакты с другими людьми в доме-они также должны быть помещены в карантин,
 • в случае возникновения симптома заболевания (недомогание, лихорадка, кашель, одышка), обязательно сообщите об этом по телефону в санитарно-эпидемиологическую станцию.

l Если человек, находящийся в карантине, не имеет возможности провести его дома, то воеводы выделяют помещения для карантина, и туда этот человек сможет отправиться.

Ограничение действует до отмены.

Важно! Полиция в рамках патрулирования посещает людей, которые находятся под карантином, и проверяет, остаются ли они по месту своего жительства. Законодательство предусматривает возможность наложения финансового штрафа до 30 тыс. злотых на тех людей, которые карантина не соблюдают. Решение о конкретном размере штрафа всегда индивидуально.

Важно! Если вы возвращаетесь из-за границы и не имеете возможности провести карантин дома, горордские власти выделяют помещения для прохождения карантина.

[UK]

АКТУАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ОБМЕЖЕННЯ

З 16 квітня (четвер) кожен має обов'язок, перебуваючи на вулиці, закрити вуста та ніс. Змінюються терміни складання матур та екзаменів восьмикласника. Крім того, продовжено дію всіх зобов'язань та правил безпеки, що були впроваджені раніше.

Ми боремося з коронавірусом - допоможи і Ти нам у цьому! Щоб ми зупинили поширення епідемії, ми повинні дотримуватися конкретних рекомендацій. Ми зібрали їх в одному місці. Прочитай та дотримуйся.

ОБМЕЖЕННЯ У ПЕРЕСУВАННІ

Обмеження стосується: пересування, подорожей, перебування в громадських місцях.

Про що йдеться? Виходячи з будинку, слід дотримуватися абсолютного мінімуму, а відстань від інших пішоходів  повинна бути не менше 2 метрів.

Ви можете пересуватися в разі:

 • поїздки на роботу та з роботи (це стосується також придбання товарів та послуг, пов’язаних із професійною діяльністю),
 • волонтерської діяльності в боротьбі з COVID-19 (це стосується допомоги людям, які перебувають у карантині або людям, які не повинні виходити з дому),
 • вирішення питань, необхідних для повсякденного життя (що включає, наприклад, необхідні покупки, купівлю ліків, відвідування лікаря, догляд за близькими).

Діє до:до 11 квітня 2020 року

Важливо! Ви можете пересуватися лише в групі до двох осіб - лише сім’ї не стосується це обмеження і вона може пересувати у більших групах.

Важливо! 2 метри - мінімальна відстань між пішоходами

Ми вводимо зобов’язання дотримуватися відстані не менше 2 метрів між пішоходами. Це стосується також сімей та близьких людей.

Цей обов'язок не стосується:

 • батьків з дітьми, які потребують догляду (до 13 років),
 • а також інваліди та особи, які не можуть самостійно пересуватися та їх доглядачі.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИХОДИТИ НЕПОВНОЛІТНІМ НА ВУЛИЦЮ БЕЗ НАГЛЯДУ ДОРОСЛИХ

Обмеження стосується: осіб до 18 років, які перебувають поза домом без нагляду дорослих

Про що йдеться? Діти та підлітки до 18 років не можуть залишати будинок без нагляду. Тільки присутність батька, законного опікуна або дорослого виправдовує їх присутність на вулиці і лише в певних випадках:

 • поїздки на роботу та з роботи;
 • волонтерської діяльності в боротьбі з COVID-19;
 • вирішення питань, необхідних для повсякденного життя.

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ПАРКАМИ, ПЛЯЖАМИ, БУЛЬВАРАМИ, ПРОМЕНАДАМИ ТА МІСЬКИМИ ВЕЛОСИПЕДАМИ

Обмеження поширюється на: перебування в зелених зонах з громадськими функціями. Тому заборона поширюється на парки, зелені зони, набережні, бульвари, ботанічні та зоологічні сади та йорданські сади. Заборона охоплює також пляжі.

Також не можна буде користуватися міськими велосипедами.

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Обмеження поширюється на: подорожі громадським транспортом.

Про що йдеться? В автобусі, трамваї чи метро можна зайняти лише половину місць. В ідеалі кожне друге місце для сидіння повинно бути порожнім. Якщо в транспортному засобі є 70 місць, на його борту може бути максимум 35 чоловік.

Діє до: до 11 квітня 2020 року.

АВТОМОБІЛІ більші ніж 9-містні

Обмеження поширюється на: проїзд автомобілями більшими ніж на 9 місць та колективний приватний транспорт.

Про що йдеться? У автомобілі з більш ніж 9 місцями може бути зайнято максимум половину місць.

Застосовується: з 2 квітня 2020 року.

Важливо! Обмеження не поширюється на легкові автомобілі.

ЗАБОРОНЕННЯ ЗБОРІВ І ЗАХОДІВ

Обмеження поширюється на: організацію зустрічей, нарад, заходів чи зборів.

Про що йдеться? Забороняється проводити всілякі збори, заходи та зустрічі більш ніж на 2 осіб. Це обмеження не поширюється на зустрічі з найближчіми.

Виключенням є: заклади праці.

Проте, роботодавцям потрібно буде забезпечити додаткові заходи безпеки для своїх працівників. І так:

 • окремі робочі місця мають бути віддалені не менше 1,5 метрів,
 • працівники повинні носити рукавички або мати доступ до дезінфікуючих рідин.

Важливо! Роботодавець повинен забезпечити ці заходи безпеки з четверга, 2 квітня 2020 року.

Діє до: до 11 квітня 2020 року.

ТОРГІВЕЛЬНІ ЦЕНТРИ

Обмеження стосується: діяльності галерей та торгівельних центрів.

Про що йдеться? Комерційну діяльність у торгових центрах можуть здійснювати лише такі галузі:

 • продукти харчування,
 • косметичні (крім продуктів, призначених для парфумерії або прикраси),
 • предмети туалету та чистячі засоби,
 • медичні та фармацевтичні продукти,
 • товари ремонту та будівництва,
 • преса,
 • корми для домашніх тварин,
 • палива.

Діє до: до подальшого повідомлення.

Важливо! Медичні, банківські, страхові, поштові, пральні або послуги громадського харчування (для доставки та виїзду) можуть надаватися в торгівельних центрах. На території галерії не можуть працювати так звані торгівельні острівці.

КІЛЬКІСТЬ КЛІЄНТІВ У МАГАЗИНІ, БАЗАРІ ТА ПОШТІ

Обмеження стосується: кількості покупців, які перебувають за один раз у магазині, на ринку та на пошті

Про що йдеться?

 • Магазини та пункти обслуговування

До кожного магазину (однаково малого, як і великого), а також до кожного приміщення з послугами може зайти максимально стільки осіб, скільки виносить число всіх кас або платіжних пунктів помножена через 3. Тобто, якщо в магазині є 5 кас, то одночасно на території магазину може перебувати 15 клієнтів.

 • Години для людей похилого віку

У годинах від 10: 00 до 12: 00 магазини і послужні пункти можуть приймати і обслуговувати тільки осіб віком від 65 років. У інших годинах магазини і послужні приміщення доступні для всіх. У тому для осіб від 65 років.

 • Торгівельні майданчики

На території ринку чи базару може перебувати максимально стільки осіб, скільки виносить число торгових пунктів, помножене на 3. Отже, якщо на селищному базарі є 20 таких пунктів, то на його території може перебувати в одному моменті максимально 60 клієнтів.

 • Поштові відділення

На території пошти може перебувати в одному моменті стільки осіб, скільки виносить число поштових віконець, помножене на 2. Якщо в представництві є 5 віконець, тоді в одному моменті на її території може перебувати 10 осіб.

ВЕЛИКОПЕВЕРХНЕВІ БУДІВЕЛЬНІ МАГАЗИНИ

На чому полягає? На вихідних великоповерхневі будівельні магазини будуть зачинені.

ПЕРУКАРСЬКІ САЛОНИ, КОСМЕТИЧНІ І САЛОНИ ТАТУ

Обмеження стосується: закриття всіх перукарських підприємств, косметичних, салонів татуїровки і пірсингу.
Начомуполягає?Зачинені є безвинятківвсіперукарськіпідприєм, косметичнітасалонитатуїровки і piercingu. Ці послуги не буде можна реалізовувати також поза салонами - напр. візити у будинках.

Зобов'язує від: 1 квітня

РЕЛІГІЙНІ УРОЧИСТОСТІ

Обмеження поширюється на: участь у релігійних заходах.

Про що йдеться? У масовому чи іншому релігійному обряді одночасно можуть брати участь не більше 5 осіб - за винятком осіб, які служать на службі (у випадку похорон - осіб, зайнятих у похоронній залі).

Діє до: до 11 квітня 2020 року.

Важливо! Ми заохочуємо вас брати участь у релігійних заходах через телебачення, радіо чи Інтернет.

ПОЛЬСЬКІ КОРДОНИ

Обмеження стосується: іноземців, які перетинають польські кордони

Про що йдеться? Межі нашої країни можуть перетинати лише:

 • громадяни Польщі,
 • іноземці, які є подружжям або дітьми польських громадян або залишаються під постійною опікою польських громадян,
 • люди, які мають карту поляка,
 • дипломати,
 • особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Польщі або дозвіл на роботу,
 • в особливо обґрунтованих випадках командир прикордонної служби - після отримання згоди головного командувача прикордонної служби - може дозволити іноземцю в'їхати на територію Республіки Польща у порядку, визначеному в Законі від 12 грудня 2013 року про іноземців (Журнал законів 2020 року) пункт 35),
 • іноземці, які керують транспортним засобом, який використовується для перевезення вантажів.

Важливо! Вантажний транспорт працює нормально.

Діє до: 13 квітня 2020 року.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ - ІНТЕРНЕТ УРОКИ

Обмеження стосується: занять у школах та ВНЗ Рекомендації: Усі школи та ВНЗ в Польщі закриті. Уроки та заняття проходять не стаціонарно, а через Інтернет за допомогою платформ електронного навчання. Дистанційні заняття проводяться за певними правилами. Викладачі та студенти на веб-сайті www.gov.pl/zdalnelcje можуть знайти навчальні матеріали відповідно до поточної основної навчальної програми.

Діє до: 10 квітня 2020 року.

Важливо! Батьки дітей до 8 років мають право на додатковий догляд у разі закриття ясла, дитячого садка, школи чи дитячого клубу.

ЯСЛА ТА ДИТЯЧИЙ САДОК

Обмеження стосується: ясел, дитячих клубів та дитячих садків.

Рекомендації: Діяльність ясел, дитячих клубів та дитячих садків призупинена. Питання виплати зборів батьками під час їх припинення має регулюватися в статуті ясел, а також у договорі з батьками.

Діє до: 10 квітня 2020 року

Важливо! Батьки дітей до 8 років мають право на додатковий догляд у разі закриття ясла, дитячого садка, школи чи дитячого клубу.

ГАСТРОНОМІЯ

Обмеження стосується: роботи ресторанів, кафе чи барів.

Рекомендації: Усі ресторани, кафе та бари можуть надавати лише послуги на винос та доставки. Не можна подавати страви та напої на місці.

Діє до: скасування.

КУЛЬТУРА

Обмеження стосується: діяльності закладів культури

Рекомендації: Усі заклади культури залишаються закритими. До них відносяться музеї, художні галереї, театри, концертні зали, оперні театри, кінотеатри, кіно клуби, бібліотеки, архіви та постійні культурні заходи. До 10 квітня 2020 року заняття в художніх школах також припиняються.

Діє до: скасування.

Важливо! Спортзали, басейни, фітнес-та танцювальні клуби також закриті до подальшого часу.

КАРАНТИН

Обмеження поширюється на: осіб, які:

 • повертаються з-за кордону,
 • були в контакті з інфікованим (або потенційно зараженим) коронавірусом,
 • перетинають кордон з метою роботи на території сусідньої країни або на території Республіки Польща (від 27.03.2020 р.),
 • живуть з особою, яка перебуває на карантині з 1 квітня (положення набирає чинності з 1 квітня 2020 року і поширюється на нових осіб, які перебувають у карантині).

Про що йдеться? Карантин триває 14 днів. За цей час:

 • ні в якому разі не можна залишати свій дім,
 • вигулювати собаку, ходити в магазин чи до лікаря заборонено,
 • якщо людина, яка перебуває на карантині, має тісні контакти з іншими людьми вдома - вони також повинні бути на карантині,
 • якщо є симптом захворювання (нездужання, лихоманка, кашель, задишка), необхідно повідомити про це по телефону в санітарно-епідеміологічну станцію.

Якщо людина, піддана карантину, не в змозі провести свій час вдома, воєводи мають карантинні засоби, і ця людина зможе поїхати туди.

Діє до: скасування.

Важливо! У складі патрульних поліцейських відвідують людей, які перебувають на карантині, і перевіряють, чи залишаються вони за місцем проживання. Положення передбачають можливість накладення фінансового штрафу до 30 000. PLN для тих, хто не відповідає карантину. Рішення щодо конкретного розміру штрафу завжди індивідуальне.

Важливо! Якщо Ти повернетаєшся з-за кордону і не маєш можливості провести карантин вдома, у воєвод є карантинне приміщення.

 

[ENG]

Current rules and restrictions

We are fighting against coronavirus, and we need your help! In order to stop the epidemic from spreading, we need to strictly follow certain recommendations. We have written them all down for you to read and follow them.

From April 16 (Thursday), everyone on the street will have to cover their mouths and nose. The dates of final exams and eighth grades will also change. In addition all existing safety rules have been extended.

 

RESTRICTIONS IN REGARD TO TRAVEL

The restriction applies to: moving around, travelling, staying in public places.

What exactly does it mean? Leaving your house should be reduced to a minimum, and while in public you should keep a distance of at least 2 metres from any other person.

You can only move around in case of:

 • commuting to and from work (this also includes buying goods and services related to your professional activities),
 • volunteering related to fighting the COVID-19 (this includes helping people under quarantine or people who shouldn’t go out),
 • running errands which are essential for daily life (such us getting groceries or medicines, going to see a doctor, looking after relatives),
 • carrying out activities related to tasks specified by the hunting law and the law regarding protection of animal health and fighting against infectious diseases affecting animals, as well as purchase of good and services related to these tasks.

The restriction will be in force till: the 11th of April 2020.

Remember to keep at least 2 metres away from each other!

It is obligatory to keep the distance of at least 2 metres between pedestrians. This also applies to families.

This does not apply to:

 • parents with children that require their care (under 13 years old),
 • people with disabilities or people with reduced mobility, as well as their caregivers.

 

PROHIBITION OF GOING OUT BY MINORS WITHOUT SUPERVISION OF AN ADULT

The restriction applies to: people under 18 staying outside of their household without supervision of an adult

What exactly does it mean? Children and teenagers under 18 can’t leave the house unattended. They can only stay outside as long as a parent, legal guardian or another adult is supervising them, and even then it can only take place in these cases:

 • commuting to and from work,
 • volunteering related to fighting the COVID-19,
 • running errands which are essential for daily life.

 PROHIBITION OF USING PARKS, BEACHES, BOULEVARDS, PROMENADES AND CITY BIKES

The restriction applies to: staying in green areas which are considered public places, such as: parks, green spaces, promenades, boulevards, botanical and zoological gardens, playgrounds or beaches.

Use of city bikes is also prohibited.

 

PUBLIC TRANSPORT

The restriction applies to: using means of public transport.

What exactly does it mean? Buses, trams and underground should only be filled at 50% of the capacity. Ideally, every other seat should be free. If the number of seats in a vehicle is 70, then only 35 people can actually use that vehicle.

The restriction will be in force till: the 11th of April 2020.

 

VEHICLES BIGGER THAN 9-PASSENGER CARS

The restriction applies to: using vehicles bigger than 9-passenger cars as well as sharing means of private transport.

What exactly does is mean? In a car with more than 9 seats, only half of the seats can be occupied.

The restriction will be in force from: the 2nd of April 2020.

Important! The restriction does not apply to regular passenger cars.

 

PROHIBITION OF GATHERINGS AND CELEBRATIONS

The restriction applies to: organisation of gatherings, meetings and celebrations.

What exactly does it mean? Any gathering of more than 2 people is prohibited. This does not apply to immediate family meetings.

The restriction does not apply to: places of employment.

Employers will have to carry out additional safety precautions in order to protect their employees. This means that:

 • work stations need to be at least 1,5 metre away from one another,
 • Employees are obliged to use disposable gloves or have access to hand sanitizer.

Important! These means need to be provided by the employer by Thursday, the 2nd of April 2020.

The restriction will be in force till: the 11th of April 2020.

SHOPPING MALLS

The restriction applies to: commercial activity carried out by shopping malls and shopping centres.

What exactly does it mean? Commercial activity in shopping malls can only be carried out in the following branches:

 • grocery stores,
 • drug stores (apart from fragrance or beauty products),
 • toiletries and cleaning products,
 • medical and pharmaceutical products,
 • repair and construction supplies,
 • press,
 • pet shops,
 • petrol stations. 

The restriction will be in force till further notice.

Important! Shopping malls can also continue to carry out medical, bank, insurance, post office, dry cleaner’s and food services (only take out). However, any stands located in shopping malls will remain closed.

THE NUMBER OF CLIENTS AT STORES, MARKETS AND POST OFFICES

The restriction applies to: the number of customers allowed to be at a time in a store, market or post office.

What exactly does it mean?

 • Shops and points of service

The maximum number of people allowed to enter a shop (be it a small store or a supermarket), as well as any points of service, is equal to the number of checkouts or counters multiplied by 3. And so, if a shop has 5 checkouts, then at the same time there can only be 15 customers there.

 • Timetables for seniors

Shops as well as points of service will only serve senior customers (over 65 years old) from 10 AM to 12 PM. During the remaining hours, stores and points of service will be available to everyone, including people over 65.

Important! The timetable for seniors does not apply to petrol stations.

In regard to pharmacies, any clients who are in an immediate need of a medicine or a healthcare product will also be able to enter the store from 10 AM to 12 PM.

 • Markets

The maximum number of people allowed to be at a market is equal to the number of stands multiplied by 3. And so, if a market has 20 stands, then at the same time there can only be 60 customers there.

 • Post offices

The maximum number of people allowed to be at a post office is equal to the number of counters multiplied by 2. And so, if a post office has 5 counters, then at the same time there can only be 10 customers there.

LARGE FORMAT HOME-IMPROVEMENT STORES

What exactly does it mean? Large format home-improvement stores will be closed on weekends.

HAIR SALONS, BEAUTY SALONS AND TATTOO/PIERCING PARLOURS

The restriction applies to: closing all hair salons, beauty salons and tattoo/piercing parlours.

What exactly does it mean? All hair salons, beauty salons as well as tattoo/piercing parlours will be closed. Services provided by them are also prohibited from being carried out outside of the salons – i.e. home visits are banned.

The restriction will be in force from: the 1st of April 2020.

RELIGIOUS CELEBRATIONS

The restriction applies to: participation in religious events.

What exactly does it mean? The maximum number of people participating in a mass or any other religious ceremony is 5. This does not include the celebrant and, in case of funerals, employees of a funeral parlour.

The restriction will be in force till: the 11th of April 2020.

Important! We encourage people to participate in religious services via television, radio or internet.

POLISH BORDERS

The restriction applies to: crossing Polish borders as a foreigner.

What exactly does it mean? Polish borders can be crossed exclusively by:

 • citizens of the Republic of Poland,
 • foreigners married to Polish citizens, children of Polish citizens or people remaining under supervision of Polish citizens
 • holders of a Pole’s Card (Karta Polaka),
 • diplomats,
 • people with a permanent right of residence, temporary right of residence in the Republic of Poland, or a work permit.
 • under extraordinary circumstances, the Border Guard chief, with permission from the Commander in Chief, can allow a foreigner to enter Polish territory (as per Dz. U. z 2020 r. poz 35),
 • foreigners who drive vehicles used for transport of goods.

Important! Cargo transport is not suspended.

The restriction will be in force till: the 13th of April 2020.

DISTANCE LEARNING – ONLINE CLASSES

The restriction applies to: classes at schools and universities.

Recommendations: All schools and universities in Poland are closed. Classes are not being carried out in a traditional way but rather online, via e-learning platforms. Distance learning will be prepared in compliance to certain rules. Teachers and students can find teaching aids (in line with the curriculum) on www.gov.pl/zdalnelekcje.

The restriction will be in force till: the 10th of April 2020.

Important! Parents of children under 8 years old are entitled to an additional attendance allowance in case if the nursery, kindergarten, school or daycare is closed.

NURSERIES AND KINDERGARTENS

The restriction applies to: activities carried out by nurseries, kindergartens and daycares.

Recommendations: Activities carried out by nurseries, daycares and kindergartens are suspended. The aspect of fees during the period of closure shall be regulated in the statute of the institution as well as in the contract with the parents.

The restriction will be in force till: the 10th of April 2020.

Important! Parents of children under 8 years old are entitled to an additional attendance allowance in case if the nursery, kindergarten, school or daycare is closed.

GASTRONOMY

The restriction applies to: business activity of restaurants, cafés or bars.

Recommendations: All restaurants, cafés or bars can only provide take out services. It is prohibited to eat at the premises.

The restriction will be in force till further notice.

CULTURE

The restriction applies to: activities carried out by cultural institutions.

Recommendations: All cultural institutions (i.e. museums, art galleries, theatres, concert halls, cinemas, film clubs, libraries, archives etc.) remain closed. Classes at art schools are also suspended till the 10th of April 2020.

The restriction will be in force till further notice.

Important! Same restrictions apply to gyms, swimming pools, fitness clubs and dance clubs.

QUARANTINE

The restriction applies to: people who:

 • came back from abroad,
 • were in contact with infected people (or potentially infected) with coronavirus,
 • are crossing the border in order to work on the territory of a neighbouring country, or on the territory of the Republic of Poland (from the 27th of March 2020),
 • are co-living with a person who will be quarantined from the 1st of April 2020 (the regulation comes into effect on the 1st of April 2020, and it applies to people newly quarantined).

What exactly does it mean? Quarantine lasts 14 days. During this time:

 • under no circumstances shall one leave their house,
 • dog walking, going shopping or to see a doctor is prohibited,
 • if the quarantined person has contact with other people in the house, they should also be quarantined,
 • in case of experiencing symptoms of the infection (malaise, fever, cough, shortness of breath), one should absolutely contact the health department (in Polish: stacja sanitarno-epidemiologiczna).

If a quarantined person is not able to stay at home, they can use a special accommodation provided by the voivodeship for this purpose.

The restriction will be in force till further notice.

Important! Police officers visit people who are quarantined in order to check whether they are indeed staying at the place of their residence. Legislation provides that a person who does not observe the law may be fined up to 30,000 zł. Decision regarding the amount of the fine is an individual question.

Important! If you’re coming back from abroad and you are not able to stay in your house during the quarantine, then voivodes can provide special accommodation for that purpose.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.