Działania Fundacji Emic w Czerwcu [PL, ENG, RU]

28/05/2020
Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności na czerwiec 2020 r., realizowanych w ramach projektu “Masz Prawo Wiedzieć!” i “Masz Prawo Wiedzieć! Plus”

MAMY NOWE BIURO! 

Od czerwca biuro Fundacji Emic w Toruniu przenosi się pod adres Klonowica 40/1 (Bydgoskie Przedmieście) pod tym samym adresem będzie się mieścił Klub Sąsiedzki i punkt informacyjno-doradczy. 

10.06., godz. 16.00 - 17.30 // Klub sąsiedzki Fundacji Emic - jak to działa? Prowadząca: Natalia Konwerska

Webinarium wprowadzające do działalności klubu sąsiedzkiego na Klonowica. Dowiesz się czym jest klub sąsiedzki, co będzie można w nim zrobić.  Spotkanie w języku polskim. Limit osób: 25. Rejestracja: LINK 

16.06., godz. 17.30 - 18.30 // Jak myślenie wpływa na samopoczucie (i jak samopoczucie na myślenie). Prowadząca: dr Lidia Chylewska-Barakat

Podczas spotkania dowiesz się jak podstawowe schematy myślowe wpływają na nasze sposoby radzenia sobie z porażkami i sukcesami i jak to ma związek z naszym zdrowiem psychicznym.  Spotkanie w języku polskim.  Limit osób: 25.  Rejestracja: LINK 

18.06., godz. 18.00 - 19.30 // Jak ćwiczyć w domu. Prowadzący: Pavlo Barskiy

Podczas webinarium dowiesz się w jaki sposób można ćwiczyć w domu. Jakich elementów wyposażenia mieszkania wykorzystywać. W czasie webinarium pokarze prowadzący podstawowe ćwiczenia, które będziesz mógł wykonać samodzielnie. 

Spotkanie w języku rosyjskim.  Limit osób: 25. Rejestracja: LINK 

19.06., godz. 18.00 - 19.00 // Kiedy w szafie czai się potwór, czyli co robić kiedy dziecko odczuwa lęk? Prowadząca: Izabela Borejko

Webinarium dla rodziców. Podczas webinarium dowiesz się czy występujący lęk i strach u dziecka jest normą w jego rozwoju czy należy skonsultować się ze specjalistą. Dowiesz się jak wspierać dziecko w jego lękach oraz poznać praktyczne metody radzenia sobie do wykorzystania od zaraz.  Spotkanie w języku polskim.  Limit osób: 25. Rejestracja: LINK 

(Odwołane) 25.06., godz. 17.00 - 18.30 // Webinarium Jak podróżować po Polsce online. Prowadząca: Agnieszka Jarmuł  

Spotkanie skierowane jest do osób, które chcą poznać lepiej Polskę, zakorzenić się w jej historii, tradycji. Wyruszymy na wyprawę ze współczesną Polską i jej europejskim obliczem. Zwiedzanie oczywiście odbędzie się online. Celem warsztatu jest poznanie przez uczestników zasobów internetowych pozwalających na zwiedzanie online obiektów/lasów/innych różnorodnych przestrzeni.  

Spotkanie w języku polskim.  Limit osób: 25.  Rejestracja: LINK 

Fundacja Emic w czasach pandemii

Punkt informacyjno-doradczy w Bydgoszczy

W związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje będą udzielane drogą telefoniczną i mailową.

Dyżur konsultanta (telefoniczny i mailowy):
Marta Gaszak – kontakt w języku polskim, rosyjskim i angielskim:

tel. 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl

Poniedziałek: 8:00 - 14:00 Wtorek: 12:00 - 18:00 Czwartek: 8:00 - 14:00 Piątek: 8:00 - 14:00

Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu

W związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje będą udzielane drogą telefoniczną i mailową.

Dyżur konsultanta (telefoniczny i mailowy):

Michał Antonowicz – kontakt w języku polskim, rosyjskim i angielskim:tel. 507-412-653; e-mail: michal.anotonowicz@emic.com.pl 

Poniedziałek: 8:00 - 12:00 Wtorek: 8:00 - 12:00 Środa: 12:00 - 16:00 Czwartek: 10:00 - 18:00

Wsparcie prawne 

Stacjonarne dyżury prawnika są zawieszone do odwołania. Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową.

Justyna Żurowska – kontakt w języku polskim i rosyjskim.

Telefon: 52 34 97 556; E-mail: jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Środa: 8:00 - 14:00

Łukasz Lewandowski - kontakt w języku polskim i angielskim 

Telefon: 501 186 804

E-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl

Poniedziałek, czwartek: 9.30 - 15.30

Dyżury prawnika online:

Video/czat  Wtorek, czwartek: 9.00-15.00   Skype: Prawnik Emic  

Czat  Środa:16.00-19.00   FB: Emic Online

E-mail: katarzyna.olszewska@emic.com.pl

Lekcje języka polskiego w Toruniu i Bydgoszczy będą odbywać się w trybie zdalnym, wszystkie informacje u lektorek: Toruń (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Bydgoszcz (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl). 

Wsparcie psychologiczne

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy skontaktować się z Lidią Chylewską-Barakat (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat),

Bassamem Aouilem (bassam.aouil@emic.com.pl),

Izabelą Borejko (izabela.borejko@emic.com.pl) Krótki film Izabeli Borejko: LINK

 

Doradca zawodowy

Zakres doradztwa: tworzenie Indywidualnego Planu Działania; pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych; pomoc w poszukiwaniu i lokowaniu na kursach zawodowych; pomoc w poszukiwaniu miejsc pracy (współpraca ze specjalistą ds. rynku pracy); szkolenia z zakresu kompetencji miękkich ułatwiających podjęcie pracy; motywowanie.

Spotkania Skype/czat w języku polskim.

Video/chat   Skype: wiesiek.piekarski   Messenger: Wiesław Piekarski LINK

Poniedziałek: 11.00-17.00  Piątek: 9.00-15.00

E-mail: wieslaw.piekarski@emic.com.pl Tel. 517653641

Informacja na temat pandemii koronowirusa: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w trakcie epidemii koronawirusa:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

Jak uczyć się polskiego samodzielnie?

https://maszprawowiedziec.com.pl/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskiego/ 

https://emic.com.pl/aktualnosci/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskego/ 

[ENG]

Hello, we invite you to read the proposals for activity in June 2020, implemented within the project "You have the right to know!” and "You have the right to know! Plus”.

WE HAVE A NEW OFFICE!

From June, the Emic Foundation office in Toruń moves to Klonowica 40/1 (Bydgoskie Przedmiescie) where there will be a Neighborhood club and information and consultation center.

10.06., At 4.00 - 5.30 PM // Neighborhood club of the Emic Foundation - how does it work? Presenter: Natalia Konwerska

Webinar introducing the activities of the neighborhood club to Klonowica. You will learn what a neighborhood club is, what you can do in it. 

Meeting in Polish.  Persons limit: 25.  Registration: LINK

16.06. At 5.30 - 6.30 PM // How thinking influences well-being (and how well-being affects thinking). Presenter: dr Lidia Chylewska-Barakat 

During the meeting, you will learn how basic mental patterns affect our ways of dealing with failures and successes, and how it relates to our mental health. 

Meeting in Polish. Persons limit: 25.  Registration: LINK

18.06 at 6.00 - 7.30 PM // How to exercise at home. Presenter: Pavlo Barskiy

During the webinar you will learn how to exercise at home. What elements of the apartment equipment should be used. During the webinar, he will show you the basic exercises that you can do on your own. 

Meeting in Russian. Persons limit: 25.  Registration: LINK

19.06., At 6.00 - 7.00 PM // When a monster lurks in the closet, or what to do when a child feels anxiety? Presenter: Izabela Borejko

Webinar for parents. During the webinar you will find out whether the child's anxiety and fear is the norm in his development or whether to consult a specialist. You will learn how to support a child in his fears and learn practical coping methods for use immediately.  Meeting in Polish. Persons limit: 25.  Registration: LINK 

(событие отменено) 25.06. 5.00 - 6.30 PM // Webinar How to travel around Poland online.

Presenter: Agnieszka Jarmuł 

The meeting is directed to people who want to get to know Poland better, to take root in its history and tradition. We will set off on an expedition with contemporary Poland and its european face. The tour will  take place online. The goal of the workshop is for participants to learn about online resources that allow online exploration of objects / forests / other diverse spaces. 

Meeting in Polish. Persons limit: 25. Registration: LINK 

The Emic Foundation during a pandemic

Information and advisory point in Bydgoszcz

Due to the epidemiological situation consultations will be provided by phone and email.

Consultant's duty (by phone and e-mail):
Marta Gaszak – contact in Polish, Russian and English:

tel. 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl

Monday: 8.00 14.00 Tuesday: 12:00 - 18:00 Thursday: 8.00 14.00 Friday: 8.00 14.00

Information and advisory point in Torun

Due to the epidemiological situation consultations will be provided by phone and email.

Consultant's duty (by phone and e-mail):

Michał Antonowicz – contact in Polish, Russian and English:tel. 507-412-653; e-mail: michal.anotonowicz@emic.com.pl

 Monday: 8:00 - 12:00 Tuesday: 8:00 - 12:00 Wednesday: 12:00 - 16:00 Thursday: 10:00 - 18:00

Legal advice

Legal advice in office will be closed until further notice. Information will be provided only by phone and email. 

Justyna Żurowska – contact in Polish and Russian.
Phone number:52 34 97 556
E-mail: jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl
Wednesday: 8:00 - 14:00

Łukasz Lewandowski - contact in Polish and English

Phone number: 501 186 804
E-mail:lukasz.lewandowski@emic.com.pl

Monday, thursday: 8:00 - 14:00

Duty Lawyer online:

Video/chat

Tuesday, Thursday: 9.00 am-3.00 pm  Skype: Prawnik Emic   

Chat  Wednesday: 4.00-7.00 PM FB: Emic Online

E-mail: katarzyna.olszewska@emic.com.pl

Polish language lessons in Toruń and Bydgoszcz will take place online, all information is available from the teachers: Toruń (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Bydgoszcz (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl)

Psychological support

To arrange the meeting with a psychologist, contact Lidiya Chilivska-Barakat (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) 

Bassam Aouil (bassam.aouil@emic.com.pl)

Izabela Borejko (izabela.borejko@emic.com.pl) Short film by Izabela Borejko: LINK

 

Career Counselor 

Scope of consultancy: creating an Individual Activity Plan (IPD); assistance in preparing application documents; assistance in searching and locating on vocational courses; job search assistance (cooperation with a labor market specialist); soft skills training which can help you find a job; motivating. 

Skype meeting/chat in Polish. 

Video/chat  Skype: wiesiek.piekarski  

Messenger: Wiesław Piekarski LINK

Monday: 11.00 AM-5.00 PM  Friday: 9.00 AM-3.00 PM 

E-mail: wieslaw.piekarski@emic.com.pl Phone number. 517653641

[RU]

Здравствуйте, приглашаем вас познакомиться с предложениями о мероприятиях в июне  2020 года,  проводимым в рамках проекта “Ты имеешь право знать!” и “Ты имеешь право знать!Плюс”

У НАС НОВЫЙ ОФИС!

С июня офис Эмик Фонд в Торуне переезжает в Клоновицу 40/1 (Быдгоске Предместье) где будет Соседский клуб и информационно-консультационный пункт.

10.06., 16.00 - 17.30 // Соседский клуб фонда Emic – как это действует? Ведущая: Наталя Конвэрска

Вебинар, рассказывающий о деятельности соседского клуба на ул. Клоновица в Торуни. Вы узнаете, что такое соседский клуб, что в нем можно делать. 

Встреча на польском языке.  Количество человек: 25. Регистрация: LINK 

16.06., 17.30 - 18.30 // Как мышление влияет на настроение (и как настроение влияет на мышление). Ведущая: доктор Лидия Хылевска-Баракат 

Во время встречи Вы узнаете, как основные психические схемы влияют на наши способы поведения в случае неудачи и в случае успеха, и как они связаны с нашим психическим здоровьем. 

 Встреча на польском языке.  Количество человек: 25.  Регистрация: LINK 

18.06., 18.00 - 19.30 // Как заниматься дома? Ведущий: Павло Барский

Во время вебинара Вы узнаете, как заниматься дома. Какие элементы квартирного оборудования можно использовать для упражнений. Во время вебинара ведущий покажет Вам основные упражнения, которые Вы можете выполнять самостоятельно.  Встреча на русском языке.  Количество человек: 25.  Регистрация: LINK 

19.06., 18.00 - 19.00 // Когда в шкафу скрывается монстр, или что делать, когда ребенок боится? Ведущая: Изабельа Борейко 

Вебинар для родителей. Во время вебинара Вы узнаете, является ли беспокойство и страх ребенка нормой в его развитии или следует обратиться к специалисту. Вы узнаете, как поддержать ребенка в его страхах и научитесь практическим методам преодоления трудностей для немедленного использования. 

Встреча на польском языке.  Количество человек: 25.  Регистрация: LINK 

(Cancelled) 25.06., 17.00 - 18.30 // Как путешествовать по Польше онлайн? Ведущая: Агнешка Ярмул 

Вебинар адресована людям, которые хотят лучше узнать Польшу, укорениться в ее истории и традициях. Мы отправимся на встречу с современной Польшей и ее европейским лицом. Тур, конечно, будет проходить онлайн. Целью семинара является ознакомление участников с онлайн-ресурсами, которые позволяют в режиме онлайн посещать объекты / леса / другие разнообразные пространства. 

Встреча на польском языке.  Количество человек: 25.  Регистрация: LINK 

Фонд Эмик во время пандемии

Информационно-консультационный пункт в Быдгоще

Из-за эпидемиологической ситуации консультации будут предоставляться по телефону и электронной почте.

Дежурство консультанта (по телефону и электронной почте):
Марта Гашак – контакт на польском, русском и английском языках:

тел. 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl

Понедельник: 8.00 - 14.00 Вторник: 12.00–18.00 Четверг: 8.00 - 14.00 Пятница: 8.00 - 14.00

Информационно-консультационный пункт в Торуни

Из-за эпидемиологической ситуации консультации будут предоставляться по телефону и электронной почте.

Дежурство консультанта (по телефону и электронной почте):
Марта Гашак – контакт на польском, русском и английском языках:тел. 507-412-653; e-mail: michal.anotonowicz@emic.com.pl

Понедельник: 8:00 - 12:00 Вторник 8:00 - 12:00 Среда: 12:00 - 16:00 Четверг: 10:00 - 18:00

Юридические консультации

Юридические консультации в офисе будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Информация будет предоставляться исключительно по телефону и электронной почте.

Юстына Журовска – контакт на польском и русском языках. 

Тел. 52 34 97 556  e-mail: jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl Среда: 8:00 - 14:00

Лукаш Левандовски - контакт на польском и английском языках

Телефон:  501 186 804 E-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl Среда: 8:00 - 14:00

 Дежурный юрист:

Видео/чатВторник, четверг: 9.00-15.00   Скайп: Prawnik Emic  

Чат Cреда: 16.00-19.00  FB: Emic Online

E-mail: katarzyna.olszewska@emic.com.pl

Уроки польского языка в Торуни и Быдгоще будут проходить онлайн, всю информацию можно получить у преподавателей: Торунь (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Быдгощ (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl).

Психологическая помощь

Чтобы договориться о встрече с психологом, пожалуйста, свяжитесь с Лидией Хилевской-Баракат (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) 

Бассамом Ауилом (bassam.aouil@emic.com.pl)

Изабелой Борейко (izabela.borejko@emic.com.plКороткий фильм Изабелы Борейко: LINK

 

Карьерный советник

Сфера консультаций: создание индивидуального плана действий (ИПД); помощь в оформлении документов заявки; помощь в поиске профессионального обучения; помощь в поиске работы (сотрудничество со специалистом рынка труда); обучение мягким навыкам, которые могут помочь вам найти работу; мотивация.

Видео/чат Скайп: wiesiek.piekarski   Messenger: Wiesław Piekarski LINK

Понедельник: 11.00-17.00  Пятница: 9.00-15.00 

E-mail: wieslaw.piekarski@emic.com.pl Тел. 517653641


fami

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.