Działania Fundacji Emic w Kwietniu (PL,ENG,RU)

01/04/2020
Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności na kwiecień 2020 r., realizowanych w ramach projektu “Masz Prawo Wiedzieć!” i “Masz Prawo Wiedzieć! Plus”

 

 

 

03.04. godz. 16.00-18.00 // Spotkanie on-line z Piotrem Iwanickim, prawnikiem "Prawa pracowników cudzoziemskich w obliczu kryzysu gospodarczego".  Spotkanie w języku polskim. Limit osób: 25. Rejestracja: link 

07.04. godz. 17.00-18.00 // Spotkanie on-line z Natalią Konwerską, etnolożką „Śmigus-dyngus, przywoływki i kraszanki, czyli polskie tradycje Wielkanocne na Kujawach i nie tylko”.  Spotkanie w języku polskim. Limit osób: 25. Rejestracja: link 

08.04. godz. 13.00-14.30 // Spotkanie on-line z Przemkiem Wyciechowskim, “Legalizacja pobytu i pracy w czasie pandemii”. Spotkanie w języku polskim. Limit osób: 25. Rejestracja: link 

09.04. godz. 17.00-18.00 // Spotkanie on-line z psycholożką dr Lidią Chylewską-Barakat: “Jak sobie radzić z emocjami w czasie pandemii”.  Spotkanie w języku polskim, Limit osób 25. Rejestracji:link

10.04. At 4.00-6.00 PM // Online meeting with lawyer Piotr Iwanicki "Rights of migrant workers in the face of economic crisis". Meeting in English, Limit of people: 25. Registration link: link

14.04. godz. 17.00-19.00 // Spotkanie on-line z Marią Niemyjską, księgową "Opodatkowanie dochodu w Polsce: podatki w Polsce, jak i gdzie wypełnić deklaracje PIT". Spotkanie w języku polskim. Limit osób 25. Rejestracji: link

22.04. godz. 13.00-14.30 // Spotkanie on-line z Przemkiem Wyciechowskim “Jak szukać pracy w czasie kryzysu gospodarczego – praktyczne wskazówki”. Spotkanie w języku polskim. Limit osób: 25. Rejestracji: link

28.04. godz. 17:00 – 18:30 // Spotkanie on-line z Bassamem Aouilem, psychologiem „Kwarantanna w miłości i bliskości, czyli jak dobrze zarządzamy kryzysem w rodzinnej zgodzie”. Spotkanie w języku polskim. Limit osób: 25.  Rejestracja: link

Stałe dyżury

Konsultacje w Punkcie Informacyjno-Doradczym dla Cudzoziemców spoza UE w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (budynek C, p. 136) będą zawieszone do odwołania. Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową (telefon: 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl). 

Konsultacje w Punkcie Informacyjno-Doradczym w Fundacji Emic w Toruniu (ul. Legionów 15/1) będą zawieszone do odwołania. Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową (telefon: 507-412-653; e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl). 

Lekcje języka polskiego w Toruniu i Bydgoszczy będą odbywać się w trybie zdalnym, wszystkie informacje u lektorek: Toruń (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Bydgoszcz (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl). 

Wsparcie psychologiczne

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy skontaktować się z Lidią Chylewską-Barakat (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) lub Bassamem Aouilem (bassam.aouil@emic.com.pl).

Wsparcie prawne 

Stacjonarne dyżury prawnika są zawieszone do odwołania. Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową (telefon: 501 186 804, 52 34 97 556, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl, prawnik@emic.com.pl, jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl). 

Dyżury prawnika online:

Video/czat  Wtorek, czwartek: 9.00-15.00  Skype: Prawnik Emic  

Czat Środa: 16.00-19.00  FB: Emic Online

Doradca zawodowy

Zakres doradztwa: tworzenie Indywidualnego Planu Działania; pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych; pomoc w poszukiwaniu i lokowaniu na kursach zawodowych; pomoc w poszukiwaniu miejsc pracy (współpraca ze specjalistą ds. rynku pracy); szkolenia z zakresu kompetencji miękkich ułatwiających podjęcie pracy; motywowanie.

Spotkania Skype/czat w języku polskim.  Video/chat Skype: wiesiek.piekarski  

Messenger: Wiesław Piekarski https://www.facebook.com/messages/t/100007471815087

Poniedziałek: 11.00-17.00 Piątek: 9.00-15.00

telefon: 517 653 641 email: wieslaw.piekarski@emic.com.pl

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: 

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/komunikat-ws-cudzoziemskich 

Informacja na temat pandemii koronowirusa: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w trakcie epidemii koronawirusa:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

Jak uczyć się języka polskiego samodzielnie? 

https://maszprawowiedziec.com.pl/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskiego/ 

https://emic.com.pl/aktualnosci/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskego/ 

 

[ENG]

Hello, we invite you to read the proposals for activity in April 2020, implemented within the project "You have the right to know!” and "You have the right to know! Plus”

03.04. At 4.00-6.00 PM // On-line meeting with Piotr Iwanicki, lawyer "Rights of foreign workers in the face of the economic crisis". 

Meeting in Polish. Limit of people: 25. Registration: link 

07.04. At 5.00-6.00 PM // On-line meeting with Natalia Konwerska ethnologist "Śmigus-dyngus, summons and Easter eggs, or Polish Easter traditions in Kujawy and not only". Meeting in Polish. Limit of people: 25. Registration: link 

08.04. At 1.00-2.30 PM // Online meeting with Przemek Wyciechowski "Legalization of stay and work during a pandemic". 

Meeting in Polish. Limit of persons: 25. Rejestracja: link 

09.04. At 5.00-6.00 PM // On-line meeting with psychologist Dr. Lidia Chylewska-Barakat: "How to deal with emotions during a pandemic".  Meeting in Polish. Limit of people: 25. Registration: link

10.04. At 4.00-6.00 PM // Online meeting with lawyer Piotr Iwanicki "Rights of migrant workers in the face of economic crisis". Meeting in English, Limit of people: 25. Registration link: link

14.04. At 5.00-7.00 PM // On-line meeting with Maria Niemyjska, accountant "Taxation of income in Poland: taxes in Poland and how to fill in PIT declarations". Meeting in Polish. Limit of people: 25.  Registration: link

22.04. At 1.00-2.30 PM // On-line meeting with Przemek Wyciechowski "How to look for a job during the economic crisis - practical tips".  Meeting in Polish. Limit of persons: 25. Registration: link

28.04. godz. 17:00 – 18:30 // Spotkanie on-line z Bassamem Aouilem, psychologiem „Kwarantanna w miłości i bliskości, czyli jak dobrze zarządzamy kryzysem w rodzinnej zgodzie”. Spotkanie w języku polskim.  Limit osób: 25. Rejestracja: link

 

Stałe dyżury

Сonsultations at the Information & Advising Point for Foreigners from outside the UE at the Kuyavian-Pomeranian Voivodship Office in Bydgoszcz (building C, room 136) will be closed until further notice. Information will be provided only by phone and email (telephone №: 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl). 

Consultations at the Information & Advising Point for Foreigners in Emic Foundation in Torun (Legionow 15/1) will be closed until further notice. Information will be provided only by phone and email (telephone №: 507-412-653; e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl). 

Polish language lessons in Toruń and Bydgoszcz will take place online, all information is available from the teachers: Toruń (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Bydgoszcz (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl).

Psychological support

To arrange the meeting with a psychologist, contact Lidiya Chilivska-Barakat (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) or Bassam Aouil (bassam.aouil@emic.com.pl). 

Legal advice

Legal advice in office will be closed until further notice. Information will be provided only by phone and email (telephone: 501 186 804, 52 34 97 556, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl, prawnik@emic.com.pl, jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl). 

Duty Lawyer:

Video/chat Tuesday, Thursday: 9.00 am-3.00 pm  Skype: Prawnik Emic  

Chat  Wednesday: 4.00-7.00 PM FB: Emic Online

Career Counselor 

Scope of consultancy: creating an Individual Activity Plan (IPD); assistance in preparing application documents; assistance in searching and locating on vocational courses; job search assistance (cooperation with a labor market specialist); soft skills training which can help you find a job; motivating.

Skype meeting/chat in Polish. Video/chat  Skype: wiesiek.piekarski  

Messenger: Wiesław Piekarski https://www.facebook.com/messages/requests/t/100007471815087

Monday: 11.00 AM-5.00 PM  Friday: 9.00 AM-3.00 PM 

telefon: 517 653 641 email: wieslaw.piekarski@emic.com.pl

Statement of the Kuyavian-Pomeranian Voivodship Office in Bydgoszcz:

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/komunikat-ws-cudzoziemskich 

Informacja na temat pandemii koronowirusa: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w trakcie epidemii koronawirusa:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

Jak uczyć się języka polskiego samodzielnie? 

https://maszprawowiedziec.com.pl/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskiego/ 

https://emic.com.pl/aktualnosci/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskego/ 

 

[RU]

Здравствуйте, приглашаем вас познакомиться с предложениями о мероприятиах в апреле 2020 года,  проводимым в рамках проекта “Ты имеешь право знать!” и “Ты имеешь право знать!Плюс”

03.04. 16.00-18.00 // Онлайн встреча с Петром Иваницким, юрист: «Права иностранных работников в условиях экономического кризиса».  Встреча будет проводиться на польском языке. Количество мест ограничено: 25. Регистрация: link 

07.04. 17.00-18.00 // Онлайн встреча с Наталей Конверской, этнолог «Смингус-дынгус, прзйволовки, крашенки, имл Пасхальные польские традиции на Куявах и не только».   Встреча будет проводиться на польском языке. Количество мест ограничено: 25.  Регистрация: link 

08.04. 13.00-14.30 // Онлайн встреча с Пшемеком Вычеховским «Легализация пребывания и работы во время пандемии».  Встреча будет проводиться на польском языке.  Количество мест ограничено: 25. Регистрация: link

09.04. 17.00-18.00 // Онлайн встреча с Лидией Хилевской – Баракат психолог: «Как справиться с эмоциями во время эпидемии». Встреча будет проводиться на польском языке.  Количество мест ограничено: 25. Регистрация: link

14.04. 17.00-19.00 Онлайн встреча с Марией Немийской, бухгалтер: «Подоходный налог в Польше: налоги в Польше, как заполнить налоговую декларацию PIT».  Встреча будет проводиться на польском языке. Количество мест ограничено: 25. Регистрация: link

22.04. 13.00-14.30 // Онлайн встреча с Пшемеком Вычеховским «Как искать работу в условиях экономического кризиса - практические советы». Встреча будет проводиться на польском языке.  Количество мест ограничено: 25. Регистрация: link

28.04. 17:00 – 18:30 // Онлайн встреча с Бассамом Ауилом, психолог «Карантин в любви и близости - как хорошо справляться с кризисом в семейной гармонии».   Встреча будет проводиться на польском языке. Количество мест ограничено: 25. Регистрация: link

 

Stałe dyżury

Консультации в Информационно-консультационном пункте для иностранцев из-за ЕС в Управлении Куявско-поморского воеводства в Быдгоще (здание С, к. 136) будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Информация будет предоставляться исключительно по телефону и электронной почте (телефон: 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl).

Консультации в Информационно-консультационном пункте для иностранцев в Эмис Фонд в Торуниу будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Информация будет предоставляться исключительно по телефону и электронной почте (телефон: 507-412-653; e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl).

Уроки польского языка в Торуни и Быдгоще будет проходить онлайн, всю информацию можно получить у преподавателей: Торунь (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Быдгощ (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl).

Психологическая помощь

Чтобы договориться о встрече с психологом, пожалуйста, свяжитесь с Лидией Чилевской-Баракат (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) или с Бассамом Ауилом (bassam.aouil@emic.com.pl).

Юридические консультации

Юридические консультации в офисе будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Информация будет предоставляться исключительно по телефону и электронной почте (телефон: 501 186 804, 52 34 97 556, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl, prawnik@emic.com.pl, jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl). 

Дежурный юрист: Видео/чат Вторник, четверг: 9.00-15.00   Скайп: Prawnik Emic  

Чат Cреда: 16.00-19.00  FB: Emic Online

Карьерный советник

Сфера консультаций: создание индивидуального плана действий (ИПД); помощь в оформлении документов заявки; помощь в поиске профессионального обучения; помощь в поиске работы (сотрудничество со специалистом рынка труда); обучение мягким навыкам, которые могут помочь вам найти работу; мотивация.

Видео/чат Скайп: wiesiek.piekarski  

Messenger: Wiesław Piekarski https://www.facebook.com/messages/requests/t/100007471815087

Понедельник: 11.00-17.00  Пятница: 9.00-15.00 

telefon 517 653 641 email: wieslaw.piekarski@emic.com.pl

Заявление бюро Куявско-Поморского воеводства в Быдгоще

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/komunikat-ws-cudzoziemskich 

Informacja na temat pandemii koronowirusa: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w trakcie epidemii koronawirusa:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

Jak uczyć się języka polskiego samodzielnie? 

https://maszprawowiedziec.com.pl/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskiego/ 

https://emic.com.pl/aktualnosci/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskego/ 

 

Кроме того, мы приглашаем всех иностранцев и все иностранки присоединиться к нашей группе в Facebook:

https://www.facebook.com/groups/fundacjaemic/ 

 

 

Кроме того, мы приглашаем всех иностранцев и все иностранки присоединиться к нашей группе в Facebook:

https://www.facebook.com/groups/fundacjaemic/ 

 

logo

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.