Działania Fundacji Emic w maju (PL,ENG, RU)

04/05/2020

Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności na maj 2020 r., realizowanych w ramach projektu “Masz Prawo Wiedzieć!” i “Masz Prawo Wiedzieć! Plus”

 

 

Punkt informacyjno-doradczy w Bydgoszczy

W związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje będą udzielane drogą telefoniczną i mailową.

Dyżur konsultanta (telefoniczny i mailowy):
Marta Gaszak – kontakt w języku polskim, rosyjskim i angielskim:

tel. 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl

Poniedziałek: 8:00 - 14:00; Wtorek: 12:00 - 18:00; Czwartek: 8:00 - 14:00; Piątek: 8:00 - 14:00

Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu

W związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje będą udzielane drogą telefoniczną i mailową.

Dyżur konsultanta (telefoniczny i mailowy):

Michał Antonowicz – kontakt w języku polskim, rosyjskim i angielskim:tel. 507-412-653; e-mail: michal.anotonowicz@emic.com.pl

Poniedziałek: 8:00 - 12:00; Wtorek: 8:00 - 12:00; Środa: 12:00 - 16:00; Czwartek: 10:00 - 18:00

12.05. Godz. 18.00-19.30 // Webinarium z psychologiem dr Lidią Chylewską Barakat “Jak być sobą w obcym kraju”.

Spotkanie w języku polskim. Limit osób 25. Link do rejestracji: LINK

14.05. Godz. 17.00-18.30 // Webinarium z Anna Depras Lipińską “Styl jako sposób na wyrażenie osobowości”.

Każda z nas ma pomysł na siebie, ale nie każda potrafi to wyrazić. To jak o sobie myślisz, wpływa na to jak wyglądasz. Dla mnie najważniejsze jest to, by Twój wizerunek był prawdziwy. Spójny z typem urody, sylwetką, ale również osobowością, trybem życia, wiekiem a nawet pozycją społeczną. Podczas spotkania dowiecie się: Czym jest styl i filozofia ubierania się, poznaj swój kolor i zasady stylizacji, jak zrobić detoks szafy i jak osiągnąć efekt WOW.

Spotkanie w języku polskim. Limit osób 25. Link do rejestracji: LINK

19.05. Godz. 18.00-19.00 // Webinarium z Martą Gaszak i córką Zuzią “Różni tacy… czyli Brzechwa Dzieciom”.

Zapraszamy Was na spotkanie z bohaterami bajek Jana Brzechwy. Jego zabawne i przewrotne wiersze goszczą niezmiennie na kartach podręczników szkolnych. A może już znasz Lenia i Kłamczuchę?

Spotkanie w języku polskim i rosyjskim. Limit osób 25. Link do rejestracji: LINK

21.05. Godz. 17.00-18.30 // Webinarium z Agnieszką Jarmuł “Aktywizm w sieci”.

Poznacie miejsca w Internecie, dzięki którym można się rozwijać. Skupimy na możliwościach edukowania dzieci i młodzieży dzięki korzystaniu z Internetu. Odpowiemy na pytanie: Jak można dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami, rozwiązywać problemy najbliższej okolicy, czy nawet całego miasta. Jak korzystać z Internetu, by mądrze się uczyć, rozwijać i inspirować.

Spotkanie w języku polskim. Limit osób 25. Link do rejestracji: LINK

25.05. Godz. 14:00-15:30 // Webinarium z Przemysławem Wyciechowskim “Poszukiwanie pracy w czasie kryzysu gospodarczego”.

Druga część spotkania dotyczącego poszukiwania pracy. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o aktualnej sytuacji na rynku pracy, sposobach samodzielnego poszukiwania pracy oraz procedurze pośrednictwa pracy w Fundacji Emic.

Spotkanie w języku polskim. Limit osób 25. Rejestracja: LINK

 

Fundacja Emic w czasach pandemii

Wsparcie prawne 

Stacjonarne dyżury prawnika są zawieszone do odwołania. Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową.

Justyna Żurowska – kontakt w języku polskim i rosyjskim.

Telefon: 52 34 97 556; E-mail: jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Środa: 8:00 - 14:00

Łukasz Lewandowski - kontakt w języku polskim i angielskim 

Telefon: 501 186 804

E-mail:lukasz.lewandowski@emic.com.pl

Poniedziałek, czwartek: 9.30 - 15.30

Dyżury prawnika online:

Video/czat  Wtorek, czwartek: 9.00-15.00  Skype: Prawnik Emic  

Czat Środa:16.00-19.00  FB: Emic Online

E-mail: katarzyna.olszewska@emic.com.pl

Lekcje języka polskiego w Toruniu i Bydgoszczy będą odbywać się w trybie zdalnym, wszystkie informacje u lektorek: Toruń (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Bydgoszcz (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl). 

Wsparcie psychologiczne 

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy skontaktować się z Lidią Chylewską-Barakat (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) lub Bassamem Aouilem (bassam.aouil@emic.com.pl).

Doradca zawodowy

Zakres doradztwa: tworzenie Indywidualnego Planu Działania; pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych; pomoc w poszukiwaniu i lokowaniu na kursach zawodowych; pomoc w poszukiwaniu miejsc pracy (współpraca ze specjalistą ds. rynku pracy); szkolenia z zakresu kompetencji miękkich ułatwiających podjęcie pracy; motywowanie.

Spotkania Skype/czat w języku polskim.

Video/chat  

Skype: wiesiek.piekarski  

Messenger: Wiesław Piekarski LINK

Poniedziałek: 11.00-17.00; Piątek: 9.00-15.00

E-mail: wieslaw.piekarski@emic.com.pl Tel. 517653641

Akcja: w maseczce! 

W związku z obecną sytuacją wszyscy mamy podobne odczucia: boimy się o swoją przyszłość, martwimy się o swoich najbliższych. Wszyscy żyjemy nadzieją i pragnieniem powrotu do normalności. Pokażmy, że niezależnie od kraju pochodzenia jesteśmy w tym razem! Prześlij do nas swoje zdjęcie w maseczce, my dodamy swoje zdjęcia i stworzymy razem wspólny obraz. Pokażmy, że w tym czasie potrafimy się jednoczyć! 

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: 

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/komunikat-ws-cudzoziemskich 

Informacja na temat pandemii koronowirusa: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w trakcie epidemii koronawirusa:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

Jak uczyć się języka polskiego samodzielnie? 

https://maszprawowiedziec.com.pl/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskiego/ 

https://emic.com.pl/aktualnosci/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskego/ 

Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/fundacjaemic/ 

maszprawowiedziec.com.pl

FB/FundacjaEmic

@: emic@emic.com.pl

 

[ENG]

Hello, we invite you to read the proposals for activity in May 2020, implemented within the project "You have the right to know!” and "You have the right to know! Plus”.

 

Information and advisory point in Bydgoszcz

Due to the epidemiological situation consultations will be provided by phone and email.

Consultant's duty (by phone and e-mail):
Marta Gaszak – contact in Polish, Russian and English:

tel. 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl

Monday: 8.00 - 14.00; Tuesday: 12:00 - 18:00; Thursday: 8.00 - 14.00; Friday: 8.00 - 14.00

Information and advisory point in Torun

Due to the epidemiological situation consultations will be provided by phone and email.

Consultant's duty (by phone and e-mail):

Michał Antonowicz – contact in Polish, Russian and English:tel. 507-412-653; e-mail: michal.anotonowicz@emic.com.pl

Monday: 8:00 - 12:00; Tuesday: 8:00 - 12:00; Wednesday: 12:00 - 16:00; Thursday: 10:00 - 18:00

12.05. At 5.00-6.30 PM // Webinar with psychologist Dr. Lidia Chylewska Barakat "How to be yourself in a foreign country".

Meeting in Polish. Limit of 25 people. Registration link: LINK

14.05. At 5.00-6.30 PM // Webinar with Anna Depras Lipińska "Style as a way to express personality".

Each of us has an idea for ourselves, but not everyone can express it. How you think about yourself affects how you look. For me, the most important thing is for your image to be real. Consistent with the type of beauty, figure, but also personality, lifestyle, age and even social position. During the meeting you will learn: What is the style and philosophy of dressing, learn your color and styling rules, how to make a detox wardrobe and how to achieve the WOW effect.

Meeting in Polish. Limit of 25 people. Registration link: LINK

19.05. AT 6.00-07.00 PM // Webinar with Marta Gaszak and daughter Zuzia "Various people ... or Brzechwa for Children".

We invite you to meet the heroes of Jan Brzechwa's fairy tales. His funny and pawky poems invariably host on the pages of school textbooks. Or maybe you already know Loafer and Liar?

Meeting in Polish and Russian, Limit of 25 people. Registration: LINK

21.05. At 5.00-6.30 PM // Webinar with Agnieszka Jarmuł "Activism on the Web".

You will learn places on the Internet that help you grow. We will focus on the possibilities of educating children and youth through the use of the Internet. We will answer the question: How can you share your knowledge, skills, solve problems in the immediate area or even the whole city. How to use the Internet to learn, develop and inspire wisely. 

Meeting in Polish. Limit of 25 people. Registration link: LINK 

25.05. At 2-3.30 PM // Webinar with Przemysław Wyciechowski "Looking for a job during the economic crisis".  Second part of the job search meeting. Participants will learn, among others about the current situation on the labor market, ways of looking for a job independently and the procedure of job placement at the Emic Foundation. 

Meeting in Polish.  Limit of 25 people.  Registration link: LINK

 

The Emic Foundation during a pandemic

Legal advice

Legal advice in office will be closed until further notice. Information will be provided only by phone and email.

Justyna Żurowska – contact in Polish and Russian.
Phone number:52 34 97 556 E-mail: jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl Wednesday: 8:00 - 14:00

Łukasz Lewandowski - contact in Polish and English

Phone number: 501 186 804 E-mail:lukasz.lewandowski@emic.com.pl Monday, thursday: 8:00 - 14:00

Duty Lawyer online:

Video/chat Tuesday, Thursday: 9.00 am-3.00 pm  Skype: Prawnik Emic  

Chat  Wednesday: 4.00-7.00 PM FB: Emic Online

E-mail: katarzyna.olszewska@emic.com.pl

Polish language lessons in Toruń and Bydgoszcz will take place online, all information is available from the teachers: Toruń (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Bydgoszcz (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl).

Psychological support

To arrange the meeting with a psychologist, contact Lidiya Chilivska-Barakat (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) or Bassam Aouil (bassam.aouil@emic.com.pl). 

Career Counselor 

Scope of consultancy: creating an Individual Activity Plan (IPD); assistance in preparing application documents; assistance in searching and locating on vocational courses; job search assistance (cooperation with a labor market specialist); soft skills training which can help you find a job; motivating.

Skype meeting/chat in Polish. 

Video/chat   Skype: wiesiek.piekarski   Messenger: Wiesław Piekarski LINK

Monday: 11.00 AM-5.00 PM; Friday: 9.00 AM-3.00 PM  

E-mail: wieslaw.piekarski@emic.com.pl Phone number. 517653641

Action: in the mask!

In current situation, we all have similar feelings: we are worried about our future and our families. We are all living upon hope and desire to return to normality. Let's show that we are together regardless of our nationality! Send us your photo in a mask, we will add our photos and create a common image! Let's show the world that we can unite at these hard times! 

Statement of the Kuyavian-Pomeranian Voivodship Office in Bydgoszcz:

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/komunikat-ws-cudzoziemskich 

Informacja na temat pandemii koronowirusa: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w trakcie epidemii koronawirusa:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

Jak uczyć się języka polskiego samodzielnie? 

https://maszprawowiedziec.com.pl/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskiego/ 

https://emic.com.pl/aktualnosci/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskego/ 

We invite you to join our Facebook group:  https://www.facebook.com/groups/fundacjaemic/ 

maszprawowiedziec.com.pl

FB/FundacjaEmic

@: emic@emic.com.pl

[RU]

 

Здравствуйте,приглашаем вас познакомиться с предложениями о мероприятиях в мае2020 года,  проводимым в рамках проекта “Ты имеешь право знать!” и “Ты имеешь право знать!Плюс”

Информационно-консультационный пункт в Быдгоще

Из-за эпидемиологической ситуации консультации будут предоставляться по телефону и электронной почте.

Дежурство консультанта (по телефону и электронной почте):
Марта Гашак – контакт на польском, русском и английском языках:

тел. 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl

Понедельник: 8.00 - 14.00; Вторник: 12.00–18.00; Четверг: 8.00 - 14.00; Пятница: 8.00 - 14.00

Информационно-консультационный пункт в Торуни

Из-за эпидемиологической ситуации консультации будут предоставляться по телефону и электронной почте.

Дежурство консультанта (по телефону и электронной почте):
Марта Гашак – контакт на польском, русском и английском языках:тел. 507-412-653; e-mail: michal.anotonowicz@emic.com.pl

Понедельник: 8:00 - 12:00; Вторник 8:00 - 12:00; Среда: 12:00 - 16:00; Четверг: 10:00 - 18:00

12.05. время: 18.00-19.30 // Вебинар с психологом доктором Лидией Хилевской Баракат "Как быть собой в чужой стране".  

Встреча на польском языке. Лимит: 25 человек. Ссылка для регистрации: LINK

14.05, время: 17.00-18.30 // Вебинар с Анной Депрас Липиньской "Стиль как способ выражения личности".

У каждого из нас есть идея для себя, но не каждый умеет ее выразить. То, как Вы думаете о себе, влияет на Ваш внешний вид. Для меня самое главное, чтобы Ваш имидж был настоящим. Чтобы отвечал типу красоты, фигуры, а также Вашей личности, образу жизни, возрасту и даже социальному положению. Во время встречи Вы узнаете: что это стиль и философия одежды, узнаете свой цвет и правила стилизации, узнаете как сделать детокс гардероба и как добиться эффекта WOW. 

Встреча на польском языке.  Лимит 25 человек,  Ссылка для регистрации: LINK

19.05. время: 18.00-19.00 // Вебинар с Мартой Гашак и дочерью Зузей "Разные люди ... или Бжехва для детей". Приглашаем вас на встречу с персонажами сказок Яна Бжечвы. Его забавные и игривый стихи неизменно размещаются на страницах школьных учебников. Или, может быть, Вы уже знаете Лентяя и Лгунью?

Встреча на польском и русском языках. Лимит: 25 человек. Ссылка для регистрации: LINK

21.05, время:  17.00-18.30 // Вебинар с Агнешкой Ярмул "Активизм в сети".

Вы узнаете места в Интернете, которые помогут вам развиваться. Мы сосредоточимся на возможностях обучения детей и молодежи с помощью интернета. Мы ответим на вопрос:  Как вы можете поделиться своими знаниями, навыками, решить проблемы в непосредственной близости или даже по всему городу. Как использовать Интернет, чтобы учиться, развиваться и вдохновлять себя. 

Встреча на польском языке.  Лимит 25 человек,  Ссылка для регистрации:LINK

25.05, время: 14:00-15:30 // Вебинар с Пшемеком Вычеховским «Как искать работу в условиях экономического кризиса». Вторая часть встречи по поиску работы. Участники узнают о текущей ситуации на рынке труда, способах поиска работы самостоятельно и процедуре кадрового агентства в Фонде Emic.

Встреча на польском языке. Лимит 25 человек,  Ссылка для регистрации: LINK

 

Фонд Эмик во время пандемии

Юридические консультации

Юридические консультации в офисе будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Информация будет предоставляться исключительно по телефону и электронной почте.

Юстына Журовска – контакт на польском и русском языках. 

Тел. 52 34 97 556  e-mail: jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl  Среда: 8:00 - 14:00

Лукаш Левандовски - контакт на польском и английском языках

Телефон:  501 186 804 E-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl Среда: 8:00 - 14:00

Дежурный юрист:

Видео/чат Вторник, четверг: 9.00-15.00   Скайп: Prawnik Emic  

Чат  Cреда: 16.00-19.00  FB: Emic Online

E-mail: katarzyna.olszewska@emic.com.pl

Уроки польского языка в Торуни и Быдгоще будут проходить онлайн, всю информацию можно получить у преподавателей: Торунь (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Быдгощ (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl).

Психологическая помощь 

Чтобы договориться о встрече с психологом, пожалуйста, свяжитесь с Лидией Хилевской-Баракат (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) или с Бассамом Ауилом (bassam.aouil@emic.com.pl).

Карьерный советник

Сфера консультаций: создание индивидуального плана действий (ИПД); помощь в оформлении документов заявки; помощь в поиске профессионального обучения; помощь в поиске работы (сотрудничество со специалистом рынка труда); обучение мягким навыкам, которые могут помочь вам найти работу; мотивация.

Видео/чат  Скайп: wiesiek.piekarski   Messenger: Wiesław Piekarski LINK

Понедельник: 11.00-17.00 ; Пятница: 9.00-15.00 

 E-mail: wieslaw.piekarski@emic.com.pl

Тел. 517653641

Действие: в маске!

В сложившейся ситуации у всех нас одинаковые чувства: мы беспокоимся о нашем будущем и наших семьях. Мы все живем надеждой и желанием вернуться к нормальной жизни. Покажем, что мы все вместе - независимо от места происхождения. Отправьте нам свое фото в маске, мы добавим ваши фото и создадим общее изображение! Давайте покажем всем, что мы можем объединиться в эти трудные времена!

Заявление бюро Куявско-Поморского воеводства в Быдгоще

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/komunikat-ws-cudzoziemskich  

Informacja na temat pandemii koronowirusa: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w trakcie epidemii koronawirusa:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

Jak uczyć się języka polskiego samodzielnie? 

https://maszprawowiedziec.com.pl/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskiego/ 

https://emic.com.pl/aktualnosci/poradnik-przyjemnej-nauki-jezyka-polskego/ 

Кроме того, мы приглашаем всех иностранцев и все иностранки присоединиться к нашей группе в Facebook: https://www.facebook.com/groups/fundacjaemic/ 

maszprawowiedziec.com.pl

FB/FundacjaEmic

@: emic@emic.com.pl

 logo

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.