Informacje dotyczące szczepień (PL, EN, RU, UK)

20/01/2021

Darmowe szczepienia przeciwko COVID-19 będą dostępne dla cudzoziemców przebywających na terenie Polski legalnie, którzy mają uregulowany pobyt,  tzn. posiadają kartę czasowego lub stałego pobytu. Rejestracja na szczepienia będzie prowadzona na podstawie numeru paszportu lub PESEL.

Od 15 stycznia można zgłaszać chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online dostępny na stronie: Formularz Pacjenta. Samo zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie, ale dzięki temu wypełniający formularz otrzyma maila zwrotnego z informacją, w momencie otwarcia rejestracji, dla jego grupy wiekowej. Zarejestrować się na szczepienie można w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepień dla każdej grupy wiekowej.

 

W chwili obecnej znane są terminy rejestracji dla dwóch grup wiekowych:

 • 15 stycznia: dla osób, które ukończyły 80 lat
 • 22 stycznia: dla osób, które ukończyły 70 lat.

Poza wskazanymi grupami wiekowymi mogą zapisać się na szczepienie pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, nauczyciele oraz służby mundurowe.

Powyższe uregulowania dotyczą etapu I szczepień.

Etap II szczepień obejmuje osoby poniżej 60 roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

Etap III szczepień obejmuje powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej, w tym osób powyżej 18. roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z grup priorytetowych.

By umówić wizytę, pacjent będzie mógł skorzystać:

 • ze specjalnej infolinii 989,
 • będzie można też umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl),
 • bezpośrednio w punkcie szczepień,
 • u lekarza rodzinnego.

 Informacji dodatkowych udziela:

Katarzyna Olszewska – e-mail: katarzyna.olszewska@emic.com.pl; telefon: 798 312 502;

***

Free vaccinations against COVID-19 will be available to foreigners legally residing in Poland, who have a regulated stay, i.e. have a temporary or permanent residence card. Registration for vaccinations will be carried out on the basis of the passport number or PESEL number.

From January 15, you can submit a request for vaccination against COVID-19 via the online form available at: Patient Form. The mere notification of the intention to vaccinate via the online form is not a registration for vaccination, but thanks to this, the person completing the form will receive a return e-mail with the information, at the time of opening the registration, for his age group. You can register for the vaccination when the vaccination dates for each age group are announced.

Currently, the registration deadlines for two age groups are known:

 •  January 15: for people aged 80 and over
 • 22 January: for people aged 70 and over.

In addition to the indicated age groups, residents of social welfare homes and care and treatment facilities, teachers and uniformed services may sign up for vaccination.

The above regulations concern stage I of vaccination.

Stage II of vaccination covers people under 60 years of age with chronic diseases that increase the risk of severe COVID-19 (e.g. lung diseases, diabetes, cancer, obesity) or during diagnostics and treatment that require repeated or continuous contact with health care facilities.

Stage III vaccination covers general vaccination of the rest of the adult population, including those over 18 years of age who do not have any medical conditions that increase the risk of severe disease and death from COVID-19 and do not fall into any of the priority groups.

To make an appointment, the patient will be able to use:

 • from a special helpline 989,
 • it will also be possible to make an appointment electronically via your Internet Patient Account (available at patient.gov.pl),
 •  directly at the vaccination point,
 • at the GP.

Additional information is provided by:

Katarzyna Olszewska - e-mail: katarzyna.olszewska@emic.com.pl; phone: 798 312 502;

***

Бесплатные прививки от COVID-19 будут доступны для иностранцев, проживающих в Польше на законных основаниях, которые имеют регулируемое пребывание, то есть имеют временный или постоянный вид на жительство. Регистрация на прививки будет осуществляться на основании номера паспорта или номера PESEL.

С 15 января вы можете подать заявку на вакцинацию от COVID-19 через онлайн-форму, доступную по адресу: Форма пациента. Простое заявление о намерении сделать прививку через онлайн-форму не является регистрацией для вакцинации, но благодаря этому лицо, заполняющее форму, получит ответное электронное письмо с информацией для своей возрастной группы во время открытия регистрации. Вы можете зарегистрироваться для вакцинации, когда будут объявлены даты вакцинации для каждой возрастной группы.

В настоящее время известны крайние сроки регистрации для двух возрастных групп:

 • 15 января: для лиц от 80 лет и старше.
 • 22 января: для лиц старше 70 лет.

Помимо указанных возрастных групп, на вакцинацию могут записаться жители социальных домов и лечебно-профилактических учреждений, учителя и сотрудники силовых структур.

Вышеуказанные правила относятся к I этапу вакцинации.

Стадия II вакцинации распространяется на людей в возрасте до 60 лет с хроническими заболеваниями, повышающими риск тяжелой формы COVID-19 (например, заболевания легких, диабет, рак, ожирение), или во время диагностики и лечения, требующих повторного или постоянного контакта с медицинскими учреждениями.

Стадия III Вакцинация охватывает остальную часть взрослого населения, в том числе лиц старше 18 лет, у которых нет каких-либо заболеваний, повышающих риск тяжелого заболевания и смерти от COVID-19, и которые не попадают ни в одну из приоритетных групп.

Для записи на прием пациент сможет использовать:

 • по специальному телефону доверия 989,
 • также можно будет записаться на прием в электронном виде через вашу учетную запись пациента в Интернете (доступна на сайте Patient.gov.pl),
 • непосредственно в пункте вакцинации,
 • у вашего терапевта.

Дополнительную информацию предоставили:

Катаржина Ольшевская - электронная почта: katarzyna.olszewska@emic.com.pl; телефон: 798 312 502;

***

Безкоштовні щеплення проти COVID-19 будуть доступні іноземцям, які легально проживають у Польщі, які мають регульований термін перебування, тобто мають картку тимчасового або постійного проживання. Реєстрація на щеплення здійснюватиметься на підставі номера паспорта або номера PESEL.

З 15 січня ви можете подати заявку на вакцинацію проти COVID-19 за допомогою онлайн-форми, доступної за адресою: Форма пацієнта. Сама заява про намір зробити щеплення за допомогою онлайн-форми не є реєстрацією для вакцинації, але завдяки цьому особа, яка заповнює форму, отримає відповідне повідомлення електронною поштою з інформацією на момент відкриття реєстрації для своєї вікової групи. Ви можете зареєструватися для вакцинації, коли будуть оголошені дати вакцинації для кожної вікової групи.

В даний час відомі терміни реєстрації для двох вікових груп:

 • 15 січня: для людей віком від 80 років
 • 22 січня: для людей віком від 70 років.

Окрім зазначених вікових груп, для вакцинації можуть записатися мешканці будинків соціального забезпечення та закладів догляду та лікування, вчителі та служби у формі. Вищезазначені норми стосуються I стадії вакцинації.

II етап вакцинації охоплює людей віком до 60 років із хронічними захворюваннями, що підвищують ризик важкого перебігу COVID-19 (наприклад, хвороби легенів, діабет, рак, ожиріння) або під час діагностики та лікування, що вимагає повторного або постійного контакту із закладами охорони здоров’я.

III етап Вакцинація охоплює загальну вакцинацію решти дорослого населення, включаючи осіб віком від 18 років, які не мають медичних захворювань, що підвищують ризик важких захворювань та смерті від COVID-19 і не потрапляють до жодної з пріоритетних груп.

Щоб записатися на прийом, пацієнт зможе використовувати:

 • зі спеціальної довідкової служби 989,
 • також можна буде домовитись про зустріч в електронному вигляді через Ваш Інтернет-акаунт пацієнта (доступний за адресою Patient.gov.pl),
 • безпосередньо у місці вакцинації,
 • у лікаря загальної практики.

Додаткову інформацію надає:

Катажина Ольшевська - електронна пошта: katarzyna.olszewska@emic.com.pl; телефон: 798 312 502;

 poziom kolor

 

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.