Oferta pracy dla konsultanta w punkcie informacyjno - doradczym w Bydgoszczy

03/03/2020

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 4/MPWP/2020 z dnia 3 marca 2020 roku w ramach projektu pt. Masz prawo wiedzieć! Plus finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.  

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa organizacji: Fundacja Emic 

Adres: ul. Podgórna 50/2, 87-100 Toruń 

E-mail: emic@emic.com.pl tel.: 796 130 965

KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Min. półroczne doświadczenie pracy w środowisku międzykulturowym
 3. Znajomość języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego (lub/i ukraińskiego) co najmniej na poziomie B1 (sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej). 

KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny) 

 1. Umiejętność wypełniania wniosków o zezwolenie na pobyt.
 2. Doświadczenie pracy projektowej ( działania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi).
 3. Znajomość ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.
 4. Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
 5. Wiedza na temat regionalnych i ogólnopolskich wyzwań związanych z polityką integracji cudzoziemców oraz zarządzania migracjami. 

Przedmiotem zamówienia jest (zakres obowiązków): 

- podstawowe doradztwo w procedurach administracyjnych; 

- informowanie o prawach pracowniczych i wsparcie psychospołeczne w relacjach z pracodawcami; 

- pomoc w poszukiwaniu mieszkań i zawieraniu umów na wynajem,  

- wsparcie w zakresie opieki medycznej (np. kontakt z przychodniami, zapewnienie tłumaczeń w szpitalu, itp.); 

- pomoc w kontaktach ze szkołami, w szczególności w zakresie zapisywania dzieci do szkół i zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego/pedagoga szkolnego. 

- wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi, relacjach z pracodawcami oraz społeczeństwem przyjmującym  

- wsparcie uczestników projektu w tworzeniu i wypełnianiu dokumentów administracyjnych; 

- współpraca z zespołem projektowym w zakresie realizacji działań integracyjnych skierowanych do cudzoziemców; 

- tłumaczenie aktualności i ogłoszeń dla cudzoziemców. 

KRYTERIA PRESELEKCJI (w postępowaniu dwuetapowym beneficjent określa wg jakich kryteriów sporządzi listę kandydatów, których zaprosi do dalszego etapu)

 1. Przesłanie kompletnej oferty zawierającej: formularz ofertowy, CV, skany dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje (np. certyfikaty językowe, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, referencje, umowy wolontariackie).  
 2. Złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu. 
 3. Oferty nie spełniające wymagań zostaną odrzucone. 
 4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów)

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
 3. Oferta musi być czytelna;
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 marca do godz. 15:00. a) osobiście w biurze Fundacji Emic, ul. Legionów 15/1, 87-100 Toruń, lub b) w formie skanu pocztą elektroniczną na adres emic@emic.com.pl
 5. Zamawiający odrzuci ofertę: a) złożoną po terminie; b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych; c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego; d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
 6. Potencjalni wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Sylwia Żulewska  tel. 796 130 965  e-mail: sylwia.zulewska@emic.com.pl 

Dokumenty do pobrania:

Pełne ogłoszenie o zatrudnieniu Konsultanta/ Konsultantki w punkcie informacyjno-doradczym

Podpisane zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

FAMI bezpieczna przystan MPW logo

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.