Oferta pracy dla Psychologa międzykulturowego oraz psychologa międzykulturowego dla dzieci i młodzieży

30/04/2020

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 5/MPWP/2020 z dnia 30.04.2020 roku w ramach projektu pt. Masz prawo wiedzieć! Plus finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.  

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa organizacji: Fundacja Emic 

Adres: ul. Podgórna 50/2, 87-100 Toruń 

E-mail: emic@emic.com.pl tel.: 796 130 965

KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)

 1. Wykształcenie wyższe w kierunku psychologia/psychiatria. 
 2. Min. półroczne doświadczenie w udzielaniu wsparcia cudzoziemcom. 
 3. Doświadczenie w pracy psychologa z dziećmi i młodzieżą.  

KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny)

 1. Szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych.  
 2. Doświadczenie pracy projektowej ( działania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi). 
 3. Doświadczenie w udzielaniu indywidualnych i grupowych porad psychologicznych. 
 4. Znajomość języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego) min. na poziomie B1. 
 5. Wiedza na temat regionalnych i ogólnopolskich wyzwań związanych z polityką integracji cudzoziemców oraz zarządzania migracjami. 

Przedmiotem zamówienia jest (zakres obowiązków): 

Powyższe zapytanie ofertowe dot. dwóch podobnych stanowisk, które wykonywać może 1 osoba, dlatego dopuszczone jest składanie ofert częściowych ( na 1 z poniższych stanowisklub ofert całościowych na oba stanowiska jednocześnie. 

Stanowisko Psycholog międzykulturowy: 

 • organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla kobiet i mężczyzn w Toruniu i w BydgoszczyGrupa wsparcia prowadzona będzie w ujęciu 6 miesięcy (jedna grupa), spotkania odbywać się będą 2 razy w miesiącu. Funkcjonować będą jednocześnie 2 grupy, jedna w Bydgoszczy, druga w ToruniuW jednej grupie spotykać się będzie od 4 do 12 osób. 
 • udzielanie indywidualnych i grupowych porad psychologicznych dorosłym cudzoziemcom  

Stanowisko Psycholog międzykulturowy dla dzieci i młodzieży:  

 • udzielanie indywidualnych porad dzieciom i młodzieży oraz rodzicom z doświadczeniem migracyjnym  
 • organizowanie grupowych spotkań dla dzieci i młodzieży oraz rodziców z doświadczeniem migracyjnym 

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:  

 1. Miejsce wykonywanej pracy: biura Fundacji Emic w Bydgoszczy i w Toruniu 
 2. Praca wykonywana w dni w robocze, jednak z uwagi na charakter działań fundacji, oferent powinien mieć gotowość wykonywania pracy w weekendy (okazjonalnie). 
 3. Termin obowiązywania umowy: 11.05.2020 – 31.08.2022 
 4. Wymiar pracy: 20h miesięcznie na stanowisku psychologa międzykulturowego i 10h miesięcznie na stanowisku psychologa międzykulturowego dla dzieci i młodzieży 
 5. Samodzielne stanowisko pracy – jednoosobowe w zespole wieloosobowym 
 6. W trakcie realizacji umowy możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie wymiaru godzin 

KRYTERIA PRESELEKCJI (w postępowaniu dwuetapowym beneficjent określa wg jakich kryteriów sporządzi listę kandydatów, których zaprosi do dalszego etapu)

 1. Przesłanie kompletnej oferty zawierającej: formularz ofertowy, CV, skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje (np. certyfikaty szkoleniowe, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, referencje, umowy wolontariackie).  
 2. Złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu.  
 3. Oferty nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.  
 4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę ( w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, czy oferta dotyczy całego zamówienia czy części) 

KRYTERIA OCENY OFERT (w tym kryteria oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli dotyczy

Analiza ofert, które nie zostały odrzucone na etapie preselekcji.  

1. Cena - 10 % - waga 3 punkty 

Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą: 

C = (CminCof) x 3, gdzie: 

Cmin– najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, 

Cof.– zaoferowana cena danej oferty, 

C – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie 

2. Kwalifikacje – 90 % - waga 27 punktów (20 punktów w pierwszym etapie i 7 punktów w drugim etapie) 

Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą: 

Etap 1: 

Na pierwszym etapie na podstawie analizy przesłanych aplikacji każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 23 punkty. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które otrzymają min. 18 punktów. Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą: 

Spełnienie 1 z 5 wymagań określonych w punkcie IV. Kryteria pożądane – 4 punkty  

Spełnienie 2 z 5 wymagań określonych w punkcie IV. Kryteria pożądane – 8 punktów 

Spełnienie 3 z 5 wymagań określonych w punkcie IV. Kryteria pożądane – 12 punktów 

Spełnienie 4 z 5 wymagań określonych w punkcie IV. Kryteria pożądane – 16 punktów 

Spełnienie 5 z 5 wymagań określonych w punkcie IV. Kryteria pożądane – 20 punktów 

Etap 2:   

Rozmowa kwalifikacyjna: 

 1. Sprawdzenie spełnienia: 

a) Kwalifikacji wymaganych w zakresie doświadczenia udzielania wsparcia cudzoziemcom oraz doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieżą. Kwalifikacje dot. wykształcenia sprawdzanie będą na etapie preselekcji. 

b) Kwalifikacji pożądanych określonych w punkcie IV tj.: 

 1. Szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych.  
 2. Doświadczenie pracy projektowej ( działania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi). 
 3. Doświadczenie w udzielaniu indywidualnych i grupowych porad psychologicznych. 
 4. Znajomość języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego) min. na poziomie B1. 

Wiedza na temat regionalnych i ogólnopolskich wyzwań związanych z polityką integracji cudzoziemców oraz zarządzania migracjami. 

2. Za wykonanie zadania rekrutacyjnego podczas rozmowy kwalifikacyjnej (to samo zadanie dla wszystkich kandydatów) można uzyskać maksymalnie 7 punktów. Zadanie dotyczyć będzie jednego z następujących zagadnień: 

 • przygotowanie wstępnego zarysu (max 3000 tyś znaków ze spacjami) spotkań grupowych dla dorosłych cudzoziemców na okres 6 mc. 
 • przygotowanie wstępnego zarysu (max 3000 tyś znaków ze spacjami) planu 3 spotkań z dzieckiem/nastolatkiem z doświadczeniem migracyjnym mającym problemy z integracją w grupie rówieśniczej. 

Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/metodą: 

O = (OminOof) x 7, gdzie: 

Omin– najniższa ocena spośród wszystkich złożonych ofert, 

Oof.– ocena wykonania zadania przez danego kandydata, 

O – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie 

Łącznie na etapie rekrutacji można uzyskać 30 punktów. Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta na podstawie największej liczby uzyskanych punktów. W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów przez dwie lub więcej osób, zostanie przeprowadzony dodatkowy etap rekrutacji, polegający na wykonaniu dodatkowego zadania rekrutacyjnego.  

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów)

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1); 
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 
 3. Oferta musi być czytelna; 
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 maja 2020 roku do godz. 15:00. w formie skanu pocztą elektroniczną na adres emic@emic.com.pl 
 5. Zamawiający odrzuci ofert: 

1) złożoną po terminie; 

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych; 

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi; 

6. Potencjalni wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji udziela Sylwia Żulewska  tel. 796 130 965  e-mail: sylwia.zulewska@emic.com.pl 

Dokumenty do pobrania:

Pełne ogłoszenie o zatrudnieniu psychologa międzykulturowego oraz psychologa międzykulturowego dla dzieci i młodzieży

Podpisane zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

FAMI bezpieczna przystan MPW logo

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.