Zatrudnimy specjalistę do spraw integracji cudzoziemców

04/02/2020

 

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 1/MPWP/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w ramach projektu pt. Masz prawo wiedzieć! Plus finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

 

 

 

 

Kwalifikacje wymagane (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty):

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Min. rok doświadczenia w pracy w środowisku międzykulturowym;
 3. Znajomość języka polskiego i angielskiego co najmniej na poziomie B1 (potwierdzona certyfikatem lub sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 4. Min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatorskim lub specjalistycznym w projektach finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych.

Kwalifikacje pożądane (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie ocen):

 1. Znajomość ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami;
 2. Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie województwa kujawsko –pomorskiego;
 3. Znajomość Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji;
 4. Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku;
 5. Wiedza na temat regionalnych i ogólnopolskich wyzwań związanych z polityką integracji cudzoziemców oraz zarządzania migracjami.

Przedmiotem zamówienia jest (zakres obowiązków):

 1. Tworzenie koncepcji i monitoring realizacji działań adaptacyjnych i integracyjnych;
 2. Tworzenie koncepcji i dbałość o jakość realizacji działań aktywizacji zawodowej i wsparcia psychospołecznego;
 3. Tworzenie koncepcji programów kursów językowych i dbałość o jakość realizowanych kursów;
 4. Opracowanie programów edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych cudzoziemców;
 5. Sieciowanie oraz współpraca z instytucjami z zakresie przyjmowania i integracji cudzoziemców;
 6. Współpraca z zespołem projektowym oraz przygotowanie merytoryczne zespołu do realizacji działań;
 7. Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działań merytorycznych.

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:

 1. Miejsce wykonywanej pracy: biuro Fundacji Emic w Toruniu lub Bydgoszczy;
 2. Praca wykonywana w dni w robocze, jednak z uwagi na integracyjny charakter działań fundacji, oferent powinien mieć gotowość wykonywania pracy w weekendy ( okazjonalnie);
 3. Termin obowiązywania umowy: 17.02.2020 –31.08.2022;
 4. Stanowisko samodzielne -jednoosobowe w zespole wieloosobowym;
 5. Zamówienie wykonywana będzie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu;
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości i zakresu zamówienia, przy wyrażeniu zgody przez wybranego oferenta.

Termin i sposób składania ofert (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów):

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
 3. Oferta musi być czytelna;
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11lutegodo godz. 15:00.-osobiście w biurze Fundacji Emic, ul. Legionów 15/1, 87-100 Toruń w formie skanu pocztą elektroniczną na adres emic@emic.com.pl
 5. Zamawiający odrzuci ofertę: 1) złożoną po terminie; 2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych; 3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
 6. Potencjalni wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania
 7. Ofertę należy składać na formularzu

Dodatkowych informacji udziela Sylwia Żulewska tel.796130 965 e-mail:sylwia.zulewska@emic.com.pl

Dokumenty do pobrania:

PEŁNE OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU SPECJALISTKI/ SPECJALISTY DO SPRAW INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW

PODPISANE ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY 

                   

FAMI bezpieczna przystan MPW+ logo 2

 

 

 

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.