Nasze projekty: "Pracuj w Polsce."

30/07/2019

Zapraszamy wszystkich cudzoziemców i cudzoziemki do udziału w projekcie „Pracuj w Polsce!”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim (obszar ZIT BTOF) poprzez podniesienie i dostosowanie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych na niższych stanowiskach niż ich wykształcenie oraz wyposażenie osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub jej poszukujących w nowe umiejętności i kwalifikacje.  

W ramach zaplanowanych aktywności przewidujemy:   

 • prowadzenie punktów informacyjno-doradczych w Toruniu i Bydgoszczy; 
 • poradnictwo prawne;  
 • wsparcie psychologiczne;  
 • kursy adaptacyjne;  
 • kursy języka polskiego;  
 • spotkania ze specjalistami;  
 • spotkania kulturalno-integracyjne;  
 • dofinansowanie kursów zawodowych oraz kursów na prawo jazdy (powyżej kategorii B); 
 • udzielanie doradztwa zawodowego oraz współpracę z pracodawcami; 
 • osoby zagrożone ubóstwem oraz zagrożone bezdomnością będą miały możliwość skorzystania z mieszkań wspomaganych (rekrutacja do tego działania rozpocznie się na przełomie września i października 2019 roku i regulowana będzie odrębnymi wytycznymi).   

Aby wziąć udział w projekcie, konieczne jest spełnienie choć jednego z poniższych kryteriów:   

 • kryterium zatrudnienia poniżej swoich kwalifikacji zawodowych (ze względu na pochodzenie, brak uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych w swojej ojczyźnie, brak certyfikowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego czy posiadanie innych umiejętności zawodowych);  
  kryterium bycia osobą bezrobotną, wchodzącą na rynek pracy lub poszukującą pracy; 
 • kryterium korzystania ze świadczeń pomocy społecznej; 
 • kryterium przyznanej ochrony międzynarodowej na terenie RP  

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w kilku etapach. Aby do niej przystąpić, konieczne jest:   

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego w dwóch językach:  (ru) / (pl)  
Po weryfikacji przesłanych formularzy skontaktują się z Państwem nasi konsultanci. Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmową diagnozującą potrzeby Spotkanie odbędzie się w Toruniu lub w Bydgoszczy.  

Podczas rozmowy wypełniony zostanie formularz rekrutacyjny, który jest kluczowym dokumentem w procesie rekrutacji. Dwujęzyczny dokument, dostępny jest pod linkiem: Dokument  

W trakcie spotkania weryfikowane będą wszelkie dyplomy poświadczające wykształcenie, historię zatrudnienia, zaświadczenia z agencji pracy i PUP oraz zostanie ustalona indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego (terminy spotkań z doradcą zawodowym i testu poziomującego z języka polskiego, rozmowa z psychologiem etc.) 

Ostatnim etapem będzie podpisanie umowy – porozumienia – i rozpoczęcie udziału w projekcie.   
  

Termin nadsyłania formularzy rekrutacyjnych: od 30.07.2019 do 20.08.2019 r.

Inne ważne dokumenty, mające znaczenie w procesie rekrutacji oraz udziału w projekcie:   

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  
Umowa między Fundacją Emic a Beneficjentem projektu (podpisana przez Fundację Emic oraz cudzoziemca/cudzoziemkę)  
  

Projekt „Pracuj w Polsce!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączanie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany zgodnie z umową numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r.  

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.