Psycholog międzykulturowy dla dorosłych, młodzieży i dzieci

09/06/2020

PSYCHOLOG MIĘDZYKULTUROWY DLA DOROSŁYCH IZABELA BOREJKO

NA CO MOŻESZ LICZYĆ?

 • wsparcie, empatię, zrozumienie, szacunek
 • pomoc specjalisty w rozwiązaniu trudności życiowych

JEŚLI......

 •  czujesz się samotny/a i chciałbyś/chciałabyś z kimś porozmawiać
 • potrzebujesz wsparcia i chcesz porozmawiać o trudnych doświadczeniach, które Cię spotkały,
 • czujesz, że nie radzisz sobie z trudnościami,
 • jesteś zestresowany/a i przytłoczony

.....UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

 1. Napisz maila do psychologa i ustal termin spotkania: izabela.borejko@emic.com.pl
 2. Spotkania odbywają się w Fundacji EMIC

 

PSYCHOLOG MIĘDZYKULTUROWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Obserwujesz u twojego dziecka problemy w sferze społecznej np. trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, skłonności do izolacji, trudności z odnalezieniem się w grupie

LUB

 • Obserwujesz u twojego dziecka problemy emocjonalne np. lęk, niepokój, przygnębienie

LUB

 • Doświadczasz problemów wychowawczych: dziecko nie słucha

Umów się na spotkanie z psychologiem, który pomoże ci poradzić sobie i twojemu dziecku z trudnościami z jakimi się zmagacie

Zapisy: izabela.borejko@emic.com.pl

 

WSPARCIE GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM

NA CZYM POLEGA?

 •  Spotkania grupowe są formą pomocy psychologicznej w ramach, której spotykają się osoby mierzące się z podobnymi trudnościami i wyzwaniami
 •  każde spotkanie dotyczy innego tematu np. radzenie sobie ze stresem, skuteczna komunikacja......

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ?

- wymiana informacji z innymi osobami tematami, które nas łączą np. problemy wychowawcze, rozwój osobisty

- doskonalenie umiejętności

- wsparcie, empatię, zrozumienie, otwartość

- zrozumienie swoich myśli, zachowań oraz lepszy kontakt ze swoimi uczuciami,

ZAPRASZA IZABELA BOREJKO PSYCHOLOG  (izabela.borejko@emic.com.pl)

 

INTERCULTURAL PSYCHOLOGIST FOR ADULTS

WHAT YOU CAN GET?

 • support, empathy, understood, respect
 •  specialist help in solving life difficultes

IF YOU...

 • feel lonely and would like to talk with someone
 • feel that you can’t deal with problems
 • stressed and overwhelmed 

.....SET UP A MEETING

 1. write an email to the psychologist and schedule your meeting: izabela.borejko@emic.org.pl
 2. meetings take place at the Foundation EMIC 

INTERCULTURAL PSYCHOLOGIST  FOR CHILDREN AND TEENAGERS

-You observe problems with your child in the social sphere e.g difficulty in destablishing and maintaining relations with peers tendency to isolation, difficulty finding in group

OR

- You observe emotional problems with your child e.g fear, anxiety, depression

OR

-you experience parental problems: child doesn't listen you

Make an appointment with psychologist, that will help you deal with your and your child problems what you're struggling with

Registration izabela.borejko@emic.com.pl

GROUP SUPPORT WITH THE PSYCHOLOGIST

HOW DOES THIS WORK?

- meetings in group are a form of psychological assistance formą pomocy psychologicznej in which people meet measuring similar difficulties.

- every meeting concerns different subjects e.g deal with stress, effective communication......

WHY IS IT WORTHY TO COME?

-exchange of information with different people on various subjects, that unite us e.g. parental difficulties, personal development

- improve skills

- support, empathy, understood, openness 

- understanding your thoughts, behavior and improve contact with your feelings

I INVITE YOU IZABELA BOREJKO PSYCHOLOGIST

 

 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПСИХОЛОГ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА:

 • поддержку, эмпатию, понимание, уважение;
 • помощь специалиста в трудных жизненных ситуациях.

ЕСЛИ...

 • тебе одиноко и хочется с кем-то поговорить;
 • нужна поддержка и разговор о твоих тяжелый переживаниях;
 • ты чувствуешь, что не справляешься с трудностями;
 • находишься в стрессовом состоянии и чувствуешь себя подавленным.

...ЗАПИШИСЬ НА ВСТРЕЧУ

 1. Напиши психологу и договорись о дате и времени визита: izabela.borejko@emic.org.pl.
 2. Встречи с психологом происходят в офисе Фонда EMIC.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПСИХОЛОГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

- наблюдаешь у своего ребенка проблемы в социальной сфере, например, трудности с установлением и поддержанием отношений с ровесниками, склонность к изоляции, трудности с пребыванием в группе, компании, обществе других людей

ИЛИ

- замечаешь у него эмоциональные проблемы, например, страх, беспокойство, угнетенность

ИЛИ

- переживаешь по поводу проблем воспитания: твой ребенок тебя не слушает

Запишись на встречу с психологом, который поможет тебе и твоему ребенку справиться с теми проблемами, с которыми вы боретесь

Запись по имейлу: izabela.borejko@emic.com.pl

ГРУППОВЫЕ ВСТРЕЧИ С ПСИХОЛОГОМ

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ?

- вместе собираются люди с похожими проблемами

- каждая встреча посвящена определенной теме, например, как справляться со стрессом, как эффективно общаться с людьми

ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЙТИ?

- обмен информацией и опытом с другими людьми по темама, которые нас объединяют, например, проблемы воспитания, личностное развитие

- поддержка, эмпатия, понимание, открытость

- понимание своих мыслей, поведения, чувств

ПРИХОДИТЕ! Изабелла Борейко психолог

 Wsparcie psychologa odbywa się w ramach projektu "Masz prawo wiedzieć! Plus"

FAMI bezpieczna przystan MPW+ logo 2

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.