Zatrudnimy Lektorów języka polskiego jako obcego w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu

11/02/2020

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 3/MPWP/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w ramach projektu pt. Masz prawo wiedzieć! Plus finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI. 

 

 

Dane zamawiającego:

Nazwa organizacji: Fundacja Emic 

Adres: ul. Podgórna 50/2, 87-100 Toruń 

E-mail: emic@emic.com.pl tel.: 796 130 965

 

Kwalifikacje wymagane  (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)

 1. Wykształcenie uprawniające do nauczania j. polskiego jako obcego (niepełne wyższe, magisterskie, lub podyplomowe).
 2. Min. rok doświadczenia w pracy w środowisku międzykulturowym.
 3. Znajomość języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego (lub / i ukraińskiego) co najmniej na poziomie B1 (potwierdzona certyfikatem lub sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Ukończony kurs pedagogiczny.
 5. Doświadczenie w nauczaniu j. polskiego jako obcego cudzoziemców przynajmniej przez jeden rok w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Kwalifikacje pożądane (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny)

 1. Znajomość ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Doświadczenie w tworzeniu grafików dla grup językowych na różnych poziomach nauczania.
 3. Umiejętność przygotowania programów nauczania języka polskiego na różnych poziomach (A0-C1). 
 4. Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku.
 5. Znajomość zasad dydaktyki nauczania j. polskiego jako obcego. 

Przedmiotem zamówienia jest (zakres obowiązków): 

 1. Tworzenie koncepcji zajęć językowych;
 2. Prowadzenie zajęć językowych dla cudzoziemców;
 3. współpraca z innymi pracownikami projektu;
 4. powyższe ogłoszenie ofertowe dotyczy zatrudnienia lektora/ów języka polskiego jako obcego w 3 miejscowościach: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz. Zgodnie z wnioskiem projektowym, średnia, orientacyjna liczba przepracowanych godzin wynosiła będzie:  
 • Bydgoszcz – 4 grupy na różnych poziomach – 16 godzin tygodniowo/64 godziny miesięcznie 
 • Grudziądz – 2 grupy na różnych poziomach – 8 godzin tygodniowo/32 godziny miesięcznie 
 • Włocławek – 2 grupy na różnych poziomach – 8 godzin tygodniowo/32 godziny miesięcznie 

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:  

1. Oferent dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w konfiguracjach takich jak poniżej:  

 • na 1 etat w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku 
 • na ½ etatu w Bydgoszczy 
 • na ½ etatu w Włocławku i Grudziądzu  
 • na ¼ etatu w Włocławku  
 • na ¼ etatu w Grudziądzu

2. Miejsce wykonywanej pracy: biuro Fundacji Emic w Bydgoszczy. Fundacja jest w trakcie poszukiwania miejsca w Włocławku i Grudziądzu

3. Praca wykonywana w dni w robocze, jednak z uwagi na charakter działań fundacji, oferent powinien mieć gotowość wykonywania pracy w weekendy ( okazjonalnie)

4. Termin obowiązywania umowy: 1.03.2020 – 31.08.2022

5. Samodzielne stanowisko pracy.

6. Zamówienie wykonywana będzie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze na który oferent złoży ofertę

7. Zamawiający nie zwraca kosztów przejazdów innych niż spotkania zespołu projektowego w Toruniu lub Bydgoszczy.

Termin i sposób składania ofert (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów):

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
 3. Oferta musi być czytelna;
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego do godz. 15:00. a) osobiście w biurze Fundacji Emic, ul. Legionów 15/1, 87-100 Toruń, lub b) w formie skanu pocztą elektroniczną na adres emic@emic.com.pl
 5. Zamawiający odrzuci ofertę: 

         1) złożoną po terminie; 

         2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych; 

         3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 

         4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

   6. Potencjalni wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

Dodatkowych informacji udziela Sylwia Żulewska tel.796130 965 e-mail:sylwia.zulewska@emic.com.pl

Dokumenty do pobrania:

PEŁNE OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU Lektora/lektorów języka polskiego jako obcego w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu

Podpisane zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 FAMI bezpieczna przystan MPW+ logo 2

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.