Zatrudnimy opiekuna mieszkań wspomaganych

15/10/2019
Dołącz do zespołu Fundacji Emic.
Zostań Opiekunem/opiekunką mieszkań wspomaganych.

Fundacja EMIC od 2015 roku wspiera migrantów i migrantki oraz uchodźców i uchodźczynie w stawianiu pierwszych kroków w Polsce. Dążymy do tego, aby wspierane przez nas osoby osiągały niezależność: dobrze poznały polski język i kulturę, były niezależne finansowo, potrafiły się odnaleźć w nowej codzienności, stając się jej częścią. Od 2016 roku podejmujemy również działania zmierzające do zmian systemowych na poziomie lokalnym, pracując nad modelem integracji cudzoziemców w województwie kujawsko – pomorskim, wspólnie z Wojewodą Kujawsko Pomorskim.  

W związku z rozwojem działalności, szukamy do Zespołu osoby na stanowisku:  Opiekun/opiekunka mieszkań wspomaganych

Miejsce pracy: Toruń/Bydgoszcz (fundacja posiada biuro w Toruniu i Bydgoszczy) 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku wykonywać będzie obowiązki w ramach projektu pn. „Pracuj w Polsce!”. Jednym z zaplanowanych aktywności jest prowadzenie trzech mieszkań wspomaganych (2 na terenie Bydgoszczy i 1 na terenie Torunia) dla osób cudzoziemskich (tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, osób kwalifikujących się do objęcia pomocą społeczną, w tym osoby z przyznaną ochroną międzynarodową). 

Główne zadania opiekuna/opiekunki mieszkań wspomaganych: 

 1. Nadzór nad organizacją mieszkań i sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkań wspomaganych; 
 2. Monitorowanie pobytu użytkowników w mieszkaniu;
 3. Współpraca i wspieranie osób mieszkających w mieszkaniu w rozwiązywaniu konfliktów i problemów;
 4. Realizacja planu usamodzielnienia mieszkańca zakładająca organizację pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego i prawnego; 
 5. Organizacja pozostałych treningów umiejętności praktycznych: trening finansowy, zarządzania mieszkaniem, kulinarny, umiejętności spędzania wolnego czasu, autonomii decyzyjnej, umiejętności odnajdywania się w sytuacjach urzędowych, wsparcia w znalezieniu mieszkania właściwego
 6. Współpraca z zespołem projektowym (prawnikiem, psychologiem, konsultantem i konsultant, doradczynią zawodową, specjalistką ds. rodzinnego banku czasu); 
 7. Rzetelne prowadzanie dokumentacji projektowej.  

Profil kandydata lub kandydatki ( konieczne spełnienie jest obydwu punktów):  

 1. Opiekunem mieszkania wspomaganego może być osoba która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: pedagog, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej. Wymagane wykształcenie: wyższe
 2. Osoba, która posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, np. w opiece nad rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym (do doświadczenia poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę zalicza się wykonywanie usług w oparciu o umowy cywilnoprawne, odbyte staże, praktyki oraz wolontariat) i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie dotyczące zakresu realizowanej usługi (jeżeli osoba takowego kursu nie posiada, zostanie na niego skierowana w trakcie pracy). 

Co oferujemy:  

 1. Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (3700 brutto) ; 
 2. Elastyczne godziny pracy w Toruniu i/lub Bydgoszczy;
 3. Pracę na czas realizacji projektu tj. do 30.06.2021 roku, z możliwością przedłużenia, w zależności od realizowanych projektów przez Fundację;
 4. Pracę w młodym stażem i prężnie rozwijającym się zespole.  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego na adres: emic@emic.com.pl do 28.10.2019. Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia prosimy kierować na wskazany wyżej adres e-mail lub pod numerem telefonu: 507 412 653. Osoby kontaktowe: Sylwia Żulewska, Sylwia Antonowicz.   

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.  

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

Projekt „Pracuj w Polsce!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączanie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany zgodnie z umową numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r. 

poziom kolor

RODO FUNDACJA EMIC 

Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Emic w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podpisanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Emic. Administratorem powyższych danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych). Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacja Emic, ul. Podgórna 50/2, 87-100 Toruń. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do podjęcia rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia kontroli przez wszystkie jednostki nadzorujące realizację projektu. 

 

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.