Zatrudnimy specjalistę ds. działań adaptacyjnych i integracyjnych w Bydgoszczy

11/02/2020

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 2/MPWP/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w ramach projektu pt. Masz prawo wiedzieć! Plus finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI 

 

Dane zamawiającego:

Nazwa organizacji: Fundacja Emic 

Adres: ul. Podgórna 50/2, 87-100 Toruń 

E-mail: emic@emic.com.pl tel.: 796 130 965 

Kwalifikacje wymagane  (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Min. roczne doświadczenie w zakresie edukacji, adaptacji i integracji cudzoziemców.
 3. Znajomość języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego (lub / i ukraińskiego) co najmniej na poziomie B1 (potwierdzona certyfikatem lub sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej). 

Kwalifikacje pożądane (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny)

 1. Znajomość ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 
 3. Znajomość Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
 4. Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku.
 5. Doświadczenie w koordynacji działań projektowych. 

Przedmiotem zamówienia jest (zakres obowiązków): 

 • organizacja działań adaptacyjnych i integracyjnych, np. wyjść integracyjnych;
 • organizacja działań w zakresie wsparcia psychospołecznego dla beneficjentów projektu;
 • organizacja kursów językowych i dbałość o jakość realizowanych kursów;
 • organizacja i animacja działań klubu sąsiedzkiego oraz świetlic dla dzieci i młodzieży w Bydgoszczy.

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:  

 1. Miejsce wykonywanej pracy: biuro Fundacji Emic w Bydgoszczy
 2. Praca wykonywana w dni w robocze, jednak z uwagi na charakter działań fundacji, oferent powinien mieć gotowość wykonywania pracy w weekendy (okazjonalnie
 3. Termin obowiązywania umowy: 1.03.2020 – 31.08.2022
 4. Samodzielne stanowisko pracy. 
 5. Zamówienie wykonywana będzie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. 

Termin i sposób składania ofert (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów):

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
 3. Oferta musi być czytelna;
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego do godz. 15:00.  a) osobiście w biurze Fundacji Emic, ul. Legionów 15/1, 87-100 Toruń lub b) w formie skanu pocztą elektroniczną na adres emic@emic.com.pl
 5. Zamawiający odrzuci oferty: a) złożoną po terminie; b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych; c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
 6. Potencjalni wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

Dodatkowych informacji udziela Sylwia Żulewska tel.796130 965 e-mail:sylwia.zulewska@emic.com.pl

Dokumenty do pobrania:

PEŁNE OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU Specjalisty /specjalistki ds. działań adaptacyjnych i integracyjnych w Bydgoszczy 

Podpisane zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

                                                                                FAMI bezpieczna przystan MPW+ logo 2    

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.