Zmiany w pracy Fundacji EMIC w zwiazku z epidemią koronawirusa (PL,ENG,RU)

24/04/2020

Zmiany w działaniach Fundacji Emic w związku z sytuacją epidemiologiczną:

  • konsultacje w Punkcie Informacyjno-Doradczym dla Cudzoziemców spoza UE w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (budynek C, p. 136) będą zawieszone do odwołania. Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową (telefon: 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl)

 

  • konsultacje w Punkcie Informacyjno-Doradczym w Fundacji Emic w Toruniu (ul. Legionów 15/1) będą zawieszone do odwołania. Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową (telefon: 507-412-653; e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl)

 

 

Wsparcie psychologiczne

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy skontaktować się z Lidią Chylewską-Barakat (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) lub Bassamem Aouilem (bassam.aouil@emic.com.pl).

Wsparcie prawne 

Stacjonarne dyżury prawnika są zawieszone do odwołania. Informacje będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną i mailową (telefon: 501 186 804, 52 34 97 556, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl, prawnik@emic.com.pl, jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl). 

Dyżury prawnika online:

Video/czat  Wtorek, czwartek: 9.00-15.00  Skype: Prawnik Emic  

Czat Środa:16.00-19.00  FB: Emic Online

Doradca zawodowy

Zakres doradztwa: tworzenie Indywidualnego Planu Działania; pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych; pomoc w poszukiwaniu i lokowaniu na kursach zawodowych; pomoc w poszukiwaniu miejsc pracy (współpraca ze specjalistą ds. rynku pracy); szkolenia z zakresu kompetencji miękkich ułatwiających podjęcie pracy; motywowanie.

Spotkania Skype/czat w języku polskim. Video/chat   Skype: wiesiek.piekarski   Messenger: Wiesław Piekarski

Poniedziałek: 11.00-17.00 Piątek: 9.00-15.00+

 

Due to the epidemiological situation:

  • consultations at the Information & Advising Point for Foreigners from outside the UE at the Kuyavian-Pomeranian Voivodship Office in Bydgoszcz (building C, room 136) will be closed until further notice. Information will be provided only by phone and email (telephone №: 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl)

 

  • consultations at the Information & Advising Point for Foreigners in Emic Foundation in Torun (Legionow 15/1) will be closed until further notice. Information will be provided only by phone and email (telephone №: 507-412-653; e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl)

 

  • Until 31 may  2020 Polish language lessons in Toruń and Bydgoszcz will take place online, all information is available from the teachers: Toruń (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Bydgoszcz (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl

Psychological support

To arrange the meeting with a psychologist, contact Lidiya Chilivska-Barakat (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) or Bassam Aouil (bassam.aouil@emic.com.pl). 

Legal advice

Legal advice in office will be closed until further notice. Information will be provided only by phone and email (telephone: 501 186 804, 52 34 97 556, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl, prawnik@emic.com.pl, jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl). 

Duty Lawyer:

Video/chat Tuesday, Thursday: 9.00 am-3.00 pm  Skype: Prawnik Emic  

Chat  Wednesday: 4.00-7.00 PM FB: Emic Online

Career Counselor 

Scope of consultancy: creating an Individual Activity Plan (IPD); assistance in preparing application documents; assistance in searching and locating on vocational courses; job search assistance (cooperation with a labor market specialist); soft skills training which can help you find a job; motivating.

Skype meeting/chat in Polish. Video/chat  Skype: wiesiek.piekarski   Messenger: Wiesław Piekarski 

Monday: 11.00 AM-5.00 PM  Friday: 9.00 AM-3.00 PM 

 

[RU]

Из-за эпидемиологической ситуации:

  • консультации в Информационно-консультационном пункте для иностранцев из-за ЕС в Управлении Куявско-поморского воеводства в Быдгоще (здание С, к. 136) будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Информация будет предоставляться исключительно по телефону и электронной почте (телефон: 52 349 76 91; e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl)

 

  • консультации в Информационно-консультационном пункте для иностранцев в Эмис Фонд в Торуниу будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Информация будет предоставляться исключительно по телефону и электронной почте (телефон: 507-412-653; e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl)

 

  • до 31 мая 2020 года уроки польского языка в Торуни и Быдгоще будет проходить онлайн, всю информацию можно получить у преподавателей: Торунь (aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl), Быдгощ (katarzyna.rytlewska@emic.com.pl)

Психологическая помощь

Чтобы договориться о встрече с психологом, пожалуйста, свяжитесь с Лидией Чилевской-Баракат (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat) или с Бассамом Ауилом (bassam.aouil@emic.com.pl).

Юридические консультации

Юридические консультации в офисе будут приостановлены до дальнейшего уведомления. Информация будет предоставляться исключительно по телефону и электронной почте (телефон: 501 186 804, 52 34 97 556, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl, prawnik@emic.com.pl, jzurowska@bydgoszcz.uw.gov.pl). 

Дежурный юрист: Видео/чат Вторник, четверг: 9.00-15.00   Скайп: Prawnik Emic  

Чат Cреда: 16.00-19.00  FB: Emic Online

Карьерный советник

Сфера консультаций: создание индивидуального плана действий (ИПД); помощь в оформлении документов заявки; помощь в поиске профессионального обучения; помощь в поиске работы (сотрудничество со специалистом рынка труда); обучение мягким навыкам, которые могут помочь вам найти работу; мотивация.

Видео/чат Скайп: wiesiek.piekarski   Messenger: Wiesław Piekarski  Понедельник: 11.00-17.00  Пятница: 9.00-15.00

 

Więcej informacji o koronawirusie: https://udsc.gov.pl/koronawirus-informacje-dla-cudzoziemcow/

More information about coronavirus: https://udsc.gov.pl/koronawirus-informacje-dla-cudzoziemcow/

Больше информации о коронавирусе: https://udsc.gov.pl/koronawirus-informacje-dla-cudzoziemcow/

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.