Letni kurs języka polskiego

19/06/2020

Bezpłatny kurs języka polskiego dla cudzoziemców spoza UE

Zapraszamy na bezpłatne lekcje języka polskiego w Toruniu i Bydgoszczy! Kurs wakacyjny (lipiec, sierpień, wrzesień) odbywa się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w środy w trybie on-line.

Kursy języka polskiego są realizowane w ramach projektu „Masz Prawo Wiedzieć!”, finansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt jest realizowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Fundację Emic. Kursy są skierowane do cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Uwaga! Tylko osoby zarejestrowane do projektu Masz Prawo Wiedzieć! mogą brać udział w zajęciach. W przypadku braku rejestracji, należy skontaktować się z Martą Gaszak (Bydgoszcz) lub Michałem Antonowiczem (Toruń).

Z uwagi na to, że zajęcia będą prowadzone w trybie online – nie ma znaczenia miejsce zamieszkania osoby, która się rejestruje. Jeśli będą Państwo chcieli kontynuować naukę w kolejnych miesiącach w trybie stacjonarny najlepiej zapisać się na zajęcia do lektorek, które prowadzą zajęcia w konkretnych miastach.

Informacji udzielają:

Toruń (dla grup prowadzonych przez dr Aleksandrę Szwagrzyk-Dalasińską): Joanna Gus (koordynatorka projektu, joanna.gus@emic.com.pl), dr Michał Antonowicz (konsultant, michal.antonowicz@emic.com.pl, tel. 507-412-653), dr Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska (lektorka języka polskiego, aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl).

Bydgoszcz (dla grup prowadzonych przez dr Katarzynę Rytlewską): Marta Gaszak (konsultantka, punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 349 76 91, dr Katarzyna Rytlewska (lektorka języka polskiego, katarzyna.rytlewska@emic.com.pl).

Rekrutacja on-line na zajęcia 12.06.-21.06.2020 r. za pośrednictwem formularza.

Wysłanie swojego zgłoszenia za pośrednictwem formularza jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu:

  • Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które są w Polsce od niedawna (do pół roku) – nie dotyczy to osób na poziomie B1 i wyższym oraz osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na podjęcie nauki na komercyjnych kursach lub nie mają lekcji w miejscu pracy lub na uczelni lub w szkole.
  • Podczas rejestracji obowiązuje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.
  • Osoby, które uczestniczyły w kursach j. polskiego i przekroczyły liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności nie mogą wziąć udziału w rejestracji.

Rozmowy z lektorkami i klasyfikacja do grup:

Dr Aleksandra Szwagrzy-Dalasińska: 23.06., 25.06., 30.06.2020  (godziny do ustalenia indywidualnie – mailowo z lektorką)

Dr Katarzyna Rytlewska: 22.06., 24.06., 29.05.2020 (godziny do ustalenia indywidualnie – mailowo z lektorką).

Grafik lekcji u dr Aleksandry Szwagrzyk-Dalasińskiej

13.00-14.30 – grupa anglojęzyczna, poziom początkujący

14.45-16.15 – grupa rosyjskojęzyczna, poziom początkujący (osoby, które znają podstawy języka polskiego)

16.15-17.45 – grupa rosyjskojęzyczna, poziom początkujący (język polski od podstaw)

Grafik lekcji u dr Katarzyny Rytlewskiej

12.00-13.30 – grupa anglojęzyczna, poziom początkujący

14.00-15.30 – grupa rosyjskojęzyczna, poziom początkujący (osoby, które znają podstawy języka polskiego)

15.30-17.00 – grupa rosyjskojęzyczna, poziom początkujący (język polski od podstaw)

Free Polish language course for foreigners from outside the EU

We invite you for free Polish lessons in Toruń and Bydgoszcz! The holiday course (July, August, September) takes place twice a week: on Mondays and on Wednesdays in online mode.

Polish language courses are implemented as part of the “Masz prawo wiedzieć!” Project, financed by the Fundusz Azylu, Migracji I Integracji. The project is implemented by the Wojewoda Kujawsko-Pomorski and the Emic Foundation. The courses are addressed to foreigners from outside the European Union.

Important! Only persons registered for the project You have the Right to Know! They can take classes. If you do not register, please contact Marta Gaszak (Bydgoszcz) or Michał Antonowicz (Toruń).

Due to the fact that the classes will be conducted on-line – the place of residence of the person who is registering does not matter. If you want to continue learning in the following months in full-time mode, it is best to sign up for classes for teachers who conduct classes in specific cities.

Information is provided by:

Toruń (for groups led by dr Aleksandra Szwagrzyk Dalasińska): Joanna Gus (project coordinator, joanna.gus@emic.com.pl), dr Michał Antonowicz (consultant, michal.antonowicz@emic.com.pl, phone 507-412 -653), dr Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska (Polish language teacher, aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl).

Bydgoszcz (for groups led by dr Katarzyna Rytlewska): Marta Gaszak (consultant, punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 349 76 91, dr Katarzyna Rytlewska (Polish language teacher, katarzyna.rytlewska@emic.com.pl ).

On-line recruitment for classes 12.06.-21.06.2020 via the form.

By sending your application via the form, you accept the following terms and conditions:

  • Priority in enrollment is given to people who have been in Poland for a short time (up to half a year) – this does not apply to people at level B1 and above and people whose financial situation does not allow them to study in commercial courses or do not have lessons at the workplace or at the university or at school.
  • The registration order applies during registration, the number of places is limited.
  • Persons who have participated in Polish language courses and have exceeded the number of unexcused absences cannot participate in registration.

Conversations with teachers and classification into groups:

Dr Aleksandra Szwagrzy-Dalasińska: 23.06., 25.06., 30.06.2020 (hours to be agreed individually – by e-mail with the teacher)

Dr Katarzyna Rytlewska: 22.06., 24.06., 29.05.2020 (hours to be agreed individually – by e-mail with the teacher).

Schedule Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska:

13.00-14.30 – English-speaking group, beginner level

14.45-16.15 – Russian-speaking group, beginner level (people who know the basics of the Polish language)

16.15-17.45 – Russian-speaking group, beginner level (basic Polish)

Schedule Katarzyna Rytlewska:

12.00-13.30 – English-speaking group, beginner level

14.00-15.30 – Russian-speaking group, beginner level (people who know the basics of the Polish language)

15.30-17.00 – Russian-speaking group, beginner level (basic Polish)

Бесплатный курс польского языка для иностранцев из-за ЕС

Мы приглашаем Вас на бесплатные уроки польского языка в Торуни и Быдгоще! Летний курс (июль, август, сентябрь) проводится два раза в неделю: по понедельникам и по средам режиме онлайн.

Курсы польского языка осуществляются в рамках проекта «Ты имеешь право знать!», финансируемого Фондом убежища, миграции и интеграции. Проект реализуется Воеводой Куявско-поморского воеводства и Фондом Эмик. Курсы адресованы иностранцам из-за пределов Европейского Союза.

Внимание! В курсе могут участвовать только лица, зарегистрированные в проекте «Ты имеешь право знать!». Если Вы не регистрировались, пожалуйста, свяжитесь с Мартой Гашак (Быдгощ) или Михалом Антоновичем (Торунь).

В связи с тем, что занятия будут проводиться онлайн – место жительства не имеет значения. Однако если Вы хотите продолжить обучение в последующие месяцы в стационарном режиме, советуем записаться на занятия к учительнице, которая проводит занятия в определенном городе.

Информацию предоставляют:

Торунь (для групп, веденных учительницей др Александрой Швагжык-Даласиньской): Joanna Gus (координатор проекта, joanna.gus@emic.com.pl), др Michał Antonowicz (консультант по делам иностранцев, michal.antonowicz@emic.com.pl, 507-412-653), др Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska (преподаватель польского языка, aleksandra.szwagrzyk@emic.com.pl).

Быдгощ: (для групп, веденных учительницей др Катажыной Рытлевской): Marta Gaszak (консультант по делам иностранцев, punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl, 52 349 76 91), др Katarzyna Rytlewska (преподаватель польского языка, katarzyna.rytlewska@emic.com.pl).

Набор на занятия будет проходить с 12 по 21 июня 2020 года через онлайн-формуляр. 

Отправка заявки через формуляр равносильно принятию следующих правил:

  • Приоритет при зачислении отдается лицам, которые приехали в Польшу недавно (до полугода) – данное условие не относится к людям со знанием польского языка на уровне B1 и выше, а также к людям, финансовое положение которых не позволяет им учиться на коммерческих курсах или которые не имеют уроков на рабочем месте, в университете или в школе.
  • При регистрацииприменяется подачи заявок, количество мест ограничено.
  • Лица, которые участвовали в курсах польского языка и превысили допустимое количество пропусков без уважительной причины, не могут участвовать в наборе.

Беседы с преподавателями и зачисление в группы:

Торунь: 23.06., 25.06., 30.06.2020 (часы согласовываются индивидуально с преподавателем – по электронной почте)

Быдгощ: 22.06., 24.06., 29.05.2020 (часы согласовываются индивидуально с преподавателем – по электронной почте).

Расписание уроков в Торуни:

13.00-14.30 – англоязычная группа, начальный уровень

14.45-16.15 – русскоязычная группа, начальный уровень (люди, знающие основы польского языка)

16.15-17.45 – русскоязычная группа, начальный уровень (курс с нуля)

Расписание уроков в Быдгоще:

12.00-13.30 – англоязычная группа, начальный уровень

14.00-15.30 – русскоязычная группа, начальный уровень (люди, знающие основы польского языка)

15.30-17.00 – русскоязычная группа, начальный уровень (курс с нуля)

Aktualna data naboru do 21.06.2020r.

Letni kurs j. polskiego 2020 do pobrania

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.