Mieszkania wspomagane dla cudzoziemców

25/08/2020

Mieszkania wspomagane dla osób z przyznanym statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą.

Od stycznia 2020 roku toruńska Fundacja Emic uruchamia program mieszkań wspomaganych , w których zamieszkać mogą osoby z przyznaną ochroną międzynarodową. Mieszkania wspomagane to rodzaj pomocy społecznej, w ramach której osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, mogą znaleźć bezpieczne lokum, do momentu kiedy ich sytuacja nie ulegnie poprawie.

Jakie wsparcie zapewnia Fundacja Emic w ramach realizowanego programu:

- możliwość pobytu w mieszkaniu przez okres 7 miesięcy,
- poradnictwo prawne i psychologiczne,
- konsultacje z doradcą zawodowym,
- trening i pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych,
- lekcje języka polskiego,
- możliwość odbycia kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.


Dzięki realizowanemu projektowi „Pracuj w Polsce!”, fundacja pokrywa koszty od 1 500 zł
do 2 000 zł miesięcznie za jedno mieszkanie.

Mieszkania wspomagane znajdują się na terenie Torunia i Bydgoszczy.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego: https://bit.ly/35IJnic

Więcej informacji udziela: opiekunka mieszkań wspomaganych Dorota Kaczorowska.
W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu:
tel. 506 681 307, e-mail: dorota.kaczorowska@emic.com.pl
Adres Fundacji: ul. Klonowica 40/1, Toruń; ul. Gdańska 128, Bydgoszcz.

 

Квартиры с поддержкой для лиц со статусом беженца или объятых дополнительной защитой.

С января 2020 года в Торуни Фонд Emic запускает программу предоставления квартир с поддержкой, предназначающихся для лиц, объятых международной защитой. Квартиры с поддержкой - это вид социальной помощи, в рамках которой лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют возможность пребывания в безопаснм месте, до момента улучшения их жизненной ситуации.

Какую поддержку может предложить Фонд Emic в рамках текущей программы:

- возможность проживания в квартире на срок 7 месяцев,

- юридические и психологические консультации,

- консультации со специалистом по трудоустройству,

- обучение и помощь в решении официальных вопросов,

- уроки польского языка,

- возможность прохождения курсов, повышающих профессиональную квалификацию.

Благодаря проекту «работай в Польше!» фонд предоставляет от 1500 до 2000 злотых в месяц за одну квартиру.  

Квартиры с поддержкой находятся на территории города Торунь (одна квартира) и Быдгощч (две квартиры).

Заявки:

Заинтересовынных лиц просим заполнить контактную форму: https://bit.ly/35IJnic

Более подробную информацию можно получить от куратора квартир с поддержкой: Дороты Качоровской.

С вопросами по программе просим обращаться:

tel. 506 681 307, e-mail: dorota.kaczorowska@emic.com.pl

Адрес Фонда Emic: ul. Klonowica 40/1, Toruń; ul. Gdańska 128, Bydgoszcz.

 

Sheltered housing for people with a refugee status or subsidiary protection.

From January 2020 the Emic Foundation in Toruń is getting started with a programme regarding financial support in accommodation for people with international protection. Sheltered housing is a type of social assistance where people in a difficult personal situation can find safe accommodation till their situation improves.

Thanks to the programme „Work in Poland!” our foundation covers from 1500 zł to 2000 zł a month per one flat.

Sheltered housing is available in Toruń (one flat) and in Bydgoszcz (two flats).

What kind of assistance Emic provides within this programme:

- possibility of staying at the accommodation for 7 months,
- legal and psychological advice,
- assistance of a guidance counsellor,
- training and help in formal issues,
- Polish language classes,
- opportunity to participate in courses revolving around professional qualifications.

Applications:

If you’re interested, please fill in the contact form: https://bit.ly/35IJnic

More information can be provided by: Dorota Kaczorowska, a custodian of sheltered housing.
In case of any doubts or question, feel free to reach out:
phone number: +48 506 681 307, e-mail address: dorota.kaczorowska@emic.com.pl
Foundation’s address: ul. Klonowica 40/1, Toruń; ul. Gdańska 128, Bydgoszcz.

 

Projekt „Pracuj w Polsce!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo., Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT., Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączanie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego zgodnie z umową numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r.

poziom kolor

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.