Pracuj w Polsce! Nabór do projektu! [PL, ENG, RU]

16/10/2020

Pracuj w Polsce! 

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i masz problemy ze znalezieniem pracy lub jesteś w trudnym okresie życiowym i masz bardzo niskie dochody – wyślij swoje zgłoszenie do nas.  

Uczestnicząc w projekcie, otrzymasz możliwość nabycia nowych kwalifikacji i kompetencji oraz wsparcie zespołu: doradcy zawodowego, psychologa, konsultanta oraz eksperta ds. rynku pracy – nie oznacza to, że znajdziemy dla Ciebie pracę od zaraz, ale dołożymy wszelkich starań aby poprzez udział w indywidualnej ścieżce wsparcia, znalezienie dobrego miejsca pracy było łatwiejsze. 

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim (obszar ZIT BTOF) poprzez podniesienie i dostosowanie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych na niższych stanowiskach niż ich wykształcenie oraz wyposażenie osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub jej poszukujących w nowe umiejętności i kwalifikacje. 

W ramach zaplanowanych aktywności proponujemy:  
 1. prowadzenie punktów informacyjno-doradczych w Toruniu i Bydgoszczy (wsparcie konsultanta w bieżących sprawach); 
 2. poradnictwo prawne (spotkania z prawnikiem dotyczące legalizacji pobytu, prawa pracy etc.) 
 3. wsparcie psychologiczne (możliwość cyklicznych indywidualnych spotkań); 
 4. kursy adaptacyjne (dotyczące ubezpieczeń społecznych, podatków, systemu edukacji w Polsce etc.); 
 5. kursy języka polskiego (nauka języka od polskiego od podstaw jak i kursy specjalistyczne);  
 6. spotkania ze specjalistami;  
 7. spotkania kulturalno-integracyjne (bezpłatne wyjścia do teatru, udział w piknikach);  
 8. dofinansowanie kursów zawodowych (dla wybranych uczestników projektu) oraz kursów na prawo jazdy (powyżej kategorii B); 
 9. udzielanie doradztwa zawodowego oraz współpracę z pracodawcami (wsparcie w pisaniu CV i listu motywacyjnego, kontakt z pracodawcą); 
 10. osoby zagrożone ubóstwem oraz zagrożone bezdomnością będą miały możliwość skorzystania z mieszkań wspomaganych (rekrutacja do tego działania prowadzona jest w trybie ciągłym).  
Aby wziąć udział w projekcie, konieczne jest spełnienie poniższych kryteriów:  
 • zamieszkanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego obszar ZIT BTOF (Obszar    Funkcjonalny    Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla   Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmujący łącznie dwadzieścia trzy gminy w  województwie  kujawsko-pomorskim:  Miasto Bydgoszcz, Gminę Miasta Toruń, Gminy: Chełmża, Białe Błota, Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łabiszyn, Łubianka, Łysomice, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Obrowo,  Osielsko,  Sicienko,  Gmina Miasta Chełmża, Miasto i Gmina  Solec Kujawski, Gminę Szubin, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka oraz 2 powiaty Bydgoski i Toruński); 
 • bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;  
 • bycie osobą zatrudnioną poniżej swoich kwalifikacji zawodowych (ze względu na pochodzenie, brak uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych w swojej ojczyźnie, brak certyfikowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego czy posiadanie innych umiejętności zawodowych) lub osoba bezrobotna, wchodząca na rynek pracy lub poszukująca pracy. 
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w kilku etapach. Aby do niej przystąpić, konieczne jest:  
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ 
 2. o weryfikacji przesłanych formularzy skontaktuje się z Tobą nasz konsultant. Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmową diagnozującą potrzeby. Spotkanie odbędzie się w Toruniu lub w Bydgoszczy. 
 3. Podczas rozmowy wypełniony zostanie formularz rekrutacyjny, który jest kluczowym dokumentem w procesie rekrutacji. 
 4. W trakcie spotkania weryfikowane będą wszelkie dyplomy poświadczające wykształcenie, historię zatrudnienia, zaświadczenia z agencji pracy i PUP oraz ustalone zostaną terminy spotkań z doradcą zawodowym, lektorką języka polskiego oraz psychologiem. Po spotkaniach ustalona zostanie indywidualna ścieżka wsparcia wedle której będziesz korzystał z konkretnych działań (np. osiągniecie konkretnego poziomu języka polskiego – kurs języka polskiego, wzmocnienie kompetencji miękkich – trening z psychologiem, czy podniesienie kwalifikacji zawodowych – udział w kursie zawodowym. Katalog ten dla każdej osoby jest otwarty i uzależniony będzie od Twoich potrzeb). 
 5. Po rozmowie z konsultantem odbędzie się rozmowa z psychologiem projektu w celu oceny motywacji.  
 6. Ostatnim etapem będzie podpisanie umowy – porozumienia – i rozpoczęcie udziału w projekcie.  
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych od 16.10.2020 r. do 06.11.2020.  
Inne ważne dokumenty, mające znaczenie w procesie rekrutacji i w trakcie trwania projektu:  
 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: https://bit.ly/3eXbos0  
 1. Umowa między Fundacją Emic a Beneficjentem projektu (podpisana przez Fundację Emic oraz cudzoziemca/cudzoziemkę): https://bit.ly/3eYhzwi  

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować do 

Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu (ul. Klonowica 40/1) i Bydgoszczy (ul. Gdańska 128) 

Konsultant Michał Antonowicz (tel: 507-412-653, e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl) – możliwość rozmowy w języku polskim, rosyjskim i angielskim.  

Konsultantka Sylwia Żulewska (tel: 796 130 965, e-mail: sylwia.zulewska@emic.com.pl) - możliwość rozmowy w języku polskim i angielskim. 

Projekt „Pracuj w Polsce!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączanie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany zgodnie z umową numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r. 

Projekt bez tytulu10

 [RU]

Работай в Польше! 

Если ты иностранец и у тебя проблемы с поиском работы или у тебя трудный жизненный период и очень низкий доход – отправь нам свое заявление. 

Участвуя в проекте, вы получите возможность приобрести новые квалификации и компетенции. Наша команда: консультант по вопросам карьеры, психолог, консультант и эксперт по рынку труда поможет вам найти хорошую работу. Это не значит, что мы найдем вам работу прямо сейчас, но мы сделаем все для того, чтобы вы получили хорошую работу за хорошую зарплату. 

Целью проекта является улучшение профессионального положения иностранцев и иностранок, проживающих в Куявско-Поморском воеводстве (территория ZIT BTOF: Интегрированные территориальные инвестиции Функциональной зоны Быдгощ-Торунь) путем повышения иподбора профессиональных компетенций лиц, работающих на должностях ниже своего образования, а также путем приобретения безработными и лицами, выходящими на рынок труда или ищущими работу, новых знаний и квалификации. 

В рамках запланированных действий мы предусматриваем:  
 1. осуществление работы информационно-консультативных пунктов в Торуни и Быдгоще (поддержка консультанта в повседневных вопросах); 
 2. юридическую консультацию (встреча с юристом по вопросам легализации пребывания и трудового права); 
 3. психологическую поддержку (возможность периодических и индивидуальных встреч); 
 4. адаптационные курсы (встреча о пенсиях, налогах, системе образования в Польше); 
 5. курсы польского языка (курсы польского на базовом и специальном уровне); 
 6. семинары со специалистами; 
 7. культурные и интеграционные встречи; 
 8. софинансирование профессиональных курсов (не для всех участников проекта) и курсов на водительские права (выше категории B); 
 9. предоставление консультаций по профориентации и сотрудничество с работодателями (поддержка в написании резюме и сопроводительное письмо); 
 10. лица, подвергающиеся риску бедности и бездомности, смогут воспользоваться помощью в виде вспомогательного жилья (набор в это действие проводится постоянно). 
Для участия в проекте необходимо соответствовать следующим критериям:  
 • Проживание на территории Куявско-Поморского воеводства, Функциональной зоны Интегрированных территориальных инвестиций для Функциональной зоны Быдгощ-Торунь (ZITBTOF) охватывает 23 гмины: гмина Города Быдгощ, гмина Города Торунь, гмины: Хелмжа, Бяле-Блота, Черниково, Домброва-Хелминьска, Добрч, Короново, Ковалево-Поморске, Любич‎, Лабишин, Лубянка‎, Лысомице, Накло-над-Нотецью, Нова-Весь-Велька, Оброво, Осельско, Сиценко, Солец-Куявски, Шубин, Велька-Нешавка, Злавесь-Велька и 2 повятa (быдгощский и торуньский); 
 • Являться лицом, подвергающимся риску бедности или социальной изоляции; 
 • Являться лицом, работающим ниже своей профессиональной квалификации (из-за происхождения, непризнания профессиональной квалификации, приобретенной на родине, отсутствия сертифицированных документов, подтверждающих знание польского языка или наличие других профессиональных навыков) или безработным лицом, выходящим на рынок труда или ищущим работу. 
Набор в проект будет проходить в несколько этапов. Для участия в наборе необходимо:  
 1. Заполнить форму заявки на участие в проекте, доступна по ссылке: ФОРМА ЗАЯВКИ  
 2. После верификации направленных заявок свяжутся с Вами наши консультанты. Лица, отвечающие критериям, будут приглашены на собеседование, во время которого будут определены потребности кандидата. Встреча состоится в Торуни или Быдгоще. 
 3. Во время собеседования будет заполнена форма для набора в проект, которая является ключевым документом в процессе набора 
 4. Во время встречи будут проверены все дипломы, подтверждающие образование, историю трудоустройства, справки из агентств по трудоустройству и Повятового центра занятости (PUP). Во время встречи будут определенные даты встреч с консультантом по вопросам карьеры, учителем польского языка и психологом. После встреч будет установлен индивидуальный путь поддержки, в соответствии с которым вы будете использовать конкретные действия (достижение определенного уровня польского - курс польского языка; развивать мягкие навыки психологическая тренировка или повышение профессиональной квалификациипрофессиональный курс). Вид поддержки будет подготовлен для тебя. 
 5. После встречи с консультантом будет встреча с психологом, который посмати на мотувацию участника. 
 6. Последним этапом будет подписание договора – соглашения – и начало участия в проекте 
Срок подачи онлайн-заявок на участие в проекте: с 16.10.2020 до 06.11.2020. 
Другие важные документы, имеющие значимость в процессе набора и во время участия в проекте: 
 1. Регламент набора и участия в проекте: https://bit.ly/3bJvaW3  
 2. Договор между Фондом Emic и Бенефициаром проекта (подписанный Фондом Emic и иностранцем/иностранкой): https://bit.ly/3aHi9Lx  

По всем вопросам, касающимся проекта, Вы можете обращаться в: 

Информационно-консультативный пункт в Торуни (ул. Клоновица 40/1) или в Быдгоще (ул. Гданьска 128):  

Консультант Michał Antonowicz (Михал Антонович): тел.: 507-412-653, e-mail: michal.antonowicz@emic.com.plвозможность общаться на польском, русском и английском языках. 

Консультант Sylwia Żulewska (Сылвия Жулевска) (tel: 796130965, e-mail: sylwia.zulewska@emic.com.pl) - возможность общаться на польском и английском языках. 

Проект «Работай в Польше!» софинансируется со средств Европейского Союза в рамках Европейского социального фонда, Приоритетная ось 9. Солидарное общество, Действие 9.1 Социальное включение и развитие услуг по уходу в рамках Интегрированных территориальных инвестиций (ZIT), Поддействие 9.1.1 Активное социальное включение в рамках ZIT Региональной оперативной программы Куявско-Поморского воеводства на 2014-2020 годы, осуществляется в соответствии с договоромUM_SE.433.1.787.2018 от 07.12.2018 г., заключенным с Куявско-Поморским воеводством. 

 

Projekt bez tytulu10

[ENG]

Work in Poland! 

If you are foreigner and you have big problem to find job in Poland or you have torrid time in your life and your earnings are low – send your application to us! 

By participating in the project you will receive the opportunity to acquire new qualifications and competences. Our team: career counsellor, psychologist, consultant and labor market expert will support you to find a good job. It doesn’t mean that we will find a job for you right now, but we will do everything in order that you will get good job for good salary.  

The goal of the project is to improve the professional situation of foreigners and foreign women living in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (ZIT BTOF area) by increasing and adjusting the professional competences of people employed on lower positions than their education and equipping the unemployed, entering the labour market or looking for new skills and qualifications. 

As part of our planned activities, we plan to: 
 1. maintaining information and advisory centres in Toruń and Bydgoszcz (support of consultant in daily issues); 
 2. legal counselling (meeting with lawyer about legal stay, labour law etc.) 
 3. psychological support (possibility recurrent and individual meetings) 
 4. adaptation courses (about pensions, taxes, education system in Poland etc.) 
 5. Polish language courses (basic learning polish and specialist courses) 
 6. meetings with specialists;  
 7. cultural-integration meetings (free of charge theatre and participating in barbecue) 
 8. co-financing of vocational courses and driving licence courses (above category B); 
 9. providing professional counselling and cooperation with employers; 
 10. persons at risk of poverty and homelessness will have the opportunity to use assisted flats (recruitment for this activity will start at the turn of September and October 2019 and will be regulated by separate guidelines).  

 

In order to take part in the project, at least one of the following criteria must be fulfilled:   
 • the criterion of living in kujawsko – pomorskie province ZIT BTOF (Miasto Bydgoszcz, Gminę Miasta Toruń, Gminy: Chełmża, Białe Błota, Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łabiszyn, Łubianka, Łysomice, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Obrowo,  Osielsko,  Sicienko,  Gmina Miasta Chełmża, Miasto and Gmina  Solec Kujawski, Gminę Szubin, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka and 2 county Bydgoski i Toruński; 
 • being a person at risk of poverty or social exclusion; 
 • being a employed person below their professional qualifications (due to their origin, lack of recognition of professional qualifications acquired in their homeland, lack of certified documents confirming knowledge of the Polish language or having other professional skills) or an unemployed person entering the labor market or looking for a job 
Recruitment for the project will take place in a few stages. In order to join it, it is necessary:  
 1. To fill in the application form available at: APPLICATION FORM 
 2. After verifying the submitted forms, our consultants will contact you. Persons meeting the criteria will be invited to an interview to diagnose their needs. The meeting will be held in Toruń or Bydgoszcz. 
 3. During the interview, a recruitment form will be filled in, which is a key document in the recruitment process.  
 4. During the meeting, all diplomas certifying education, employment history, certificates from employment agencies and PUPs will be checked and an individual path of professional development will be established (dates of meetings with a career counselor and leveling test in Polish, interview with a psychologist, etc.). 
 5. After the meeting with the consultant, you meet with the psychologist will be held to assess motivation. 
 6. The last stage will be the signing of a contract - an agreement - and commencement of participation in the project. 
The deadline for submitting application forms is from 16.10.2020 to 06.11.2020.  
Other important documents in project: 
 1. Rules of recruitment and participating in project: https://bit.ly/3bK4nZU  
 2. Agreement between EMIC Foundation and participant: https://bit.ly/3bIjJOq  

All questions concerning the project should be directed to: 

Information and advisory centre in Toruń (Klonowica 40/1 street) and Bydgoszcz (Gdańsa 128 street): 

Consultant Michał Antonowicz (tel: 507-412-653, e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl) 

 - possibility to talk in Polish, Russian and English. 

Consultant Sylwia Żulewska (tel: 796 130 965, e-mail: sylwia.zulewska@emic.com.pl) - possibility to talk in Polish and English. 

 

„Work in Poland!”, is co-financed by the European Union under the European Social Fund, Priority axis 9. Solidarity society, Subaction 9.1. Social inclusion and development of care services under ZIT, Action 9.1.1 Active social inclusion under Regional Operational Program of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship for the years 2014-2020, being implemented in accordance with the grant agreement, UM_SE.433.1.787.2018, concluded with Kujawsko-Pomorskie Voivodeship concluded on 7th December 2018 r.  

 

 Projekt bez tytulu10

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.