Pracuj w Polsce! Nowy Nabór

02/12/2019

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i masz problemy ze znalezieniem pracy lub jesteś w trudnym okresie życiowym i masz bardzo niskie dochody – wyślij swoje zgłoszenie do nas.  

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim (obszar ZIT BTOF) poprzez podniesienie i dostosowanie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych na niższych stanowiskach niż ich wykształcenie oraz wyposażenie osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub jej poszukujących w nowe umiejętności i kwalifikacje. 

 

 

W ramach zaplanowanych aktywności przewidujemy:  

 1. prowadzenie punktów informacyjno-doradczych w Toruniu i Bydgoszczy; 
 2. poradnictwo prawne;  
 3. wsparcie psychologiczne;  
 4. kursy adaptacyjne;  
 5. kursy języka polskiego;  
 6. spotkania ze specjalistami;  
 7. spotkania kulturalno-integracyjne;  
 8. dofinansowanie kursów zawodowych (nie dla wszystkich uczestników projektu) oraz kursów na prawo jazdy (powyżej kategorii B); 
 9. udzielanie doradztwa zawodowego oraz współpracę z pracodawcami; 
 10. osoby zagrożone ubóstwem oraz zagrożone bezdomnością będą miały możliwość skorzystania z mieszkań wspomaganych (rekrutacja do tego działania prowadzona jest w trybie ciągłym).  

Aby wziąć udział w projekcie, konieczne jest spełnienie poniższych kryteriów:  

 • zamieszkanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego obszar ZIT BTOF (Obszar    Funkcjonalny    Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla   Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmujący łącznie dwadzieścia trzy gminy w  województwie  kujawsko-pomorskim:  Miasto Bydgoszcz, Gminę Miasta Toruń, Gminy: Chełmża, Białe Błota, Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łabiszyn, Łubianka, Łysomice, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Obrowo,  Osielsko,  Sicienko,  Gmina Miasta Chełmża, Miasto i Gmina  Solec Kujawski, Gminę Szubin, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka oraz 2 powiaty Bydgoski i Toruński); 
 • bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;  
 • bycie osobą zatrudnioną poniżej swoich kwalifikacji zawodowych (ze względu na pochodzenie, brak uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych w swojej ojczyźnie, brak certyfikowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego czy posiadanie innych umiejętności zawodowych) lub osoba bezrobotna, wchodząca na rynek pracy lub poszukująca pracy. 

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w kilku etapach. Aby do niej przystąpić, konieczne jest:  

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod linkiem: https://bit.ly/33wNf4A  
 2. Po weryfikacji przesłanych formularzy skontaktują się z Państwem nasi konsultanci. Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmową diagnozującą potrzeby. Spotkanie odbędzie się w Toruniu lub w Bydgoszczy. 
 3. Podczas rozmowy wypełniony zostanie formularz rekrutacyjny, który jest kluczowym dokumentem w procesie rekrutacji. 
 4. W trakcie spotkania weryfikowane będą wszelkie dyplomy poświadczające wykształcenie, historię zatrudnienia, zaświadczenia z agencji pracy i PUP oraz zostanie ustalona indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego (terminy spotkań z doradcą zawodowym i testu poziomującego z języka polskiego, rozmowa z psychologiem etc.). 
 5. Ostatnim etapem będzie podpisanie umowy – porozumienia – i rozpoczęcie udziału w projekcie.  

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych od 2.12.2019 do 20.12.2019.  

Inne ważne dokumenty, mające znaczenie w procesie rekrutacji i w trakcie trwania projektu:  

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: https://bit.ly/2DpK0l8  
 2. Umowa między Fundacją Emic a Beneficjentem projektu (podpisana przez Fundację Emic oraz cudzoziemca/cudzoziemkę): https://bit.ly/2qWc397  

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować do 

Toruń: 

Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu, ul. Legionów 15/1 

Konsultant Michał Antonowicz (tel: 507-412-653, e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl) – możliwość rozmowy w języku polskim, rosyjskim i angielskim. 

Poniedziałek: 12:00 - 16:00 

Wtorek: 12:00 - 16:00 

Środa: 8:00 - 12:00 

Czwartek: 8:00 - 10:00 

Piątek: 8:00 - 14:00 

Bydgoszcz:  

Punkt informacyjno-doradczy w Bydgoszczy, ul. Gdańska 128: 

Konsultantka Marta Gaszak (tel: 501–186-730, e-mail: marta.gaszak@emic.com.pl)możliwość rozmowy w języku polskim, rosyjskim i angielskim.  

Poniedziałek: 14:30 – 18:30 

Wtorek: 8:00 – 11:30 

Środa: 8:00 – 18:30 

Czwartek: 14:30 – 16:30  

Projekt „Pracuj w Polsce!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączanie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany zgodnie z umową numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r. 

poziom kolor

 

Работай в Польше! 

Если ты иностранец и у тебя проблемы с поиском работы или у тебя трудный жизненный период и очень низкий доход – отправь нам свое заявление. 

Целью проекта является улучшение профессионального положения иностранцев и иностранок, проживающих в Куявско-Поморском воеводстве (территория ZIT BTOF: Интегрированные территориальные инвестиции Функциональной зоны Быдгощ-Торунь) путем повышения иподбора профессиональных компетенций лиц, работающих на должностях ниже своего образования, а также путем приобретения безработными и лицами, выходящими на рынок труда или ищущими работу, новых знаний и квалификации. 

В рамках запланированных действий мы предусматриваем:  

 1. осуществление работы информационно-консультативных пунктов в Торуни и Быдгоще; 
 2. юридическую консультацию; 
 3. психологическую поддержку; 
 4. адаптационные курсы; 
 5. курсы польского языка; 
 6. семинары со специалистами; 
 7. культурные и интеграционные встречи; 
 8. софинансирование профессиональных курсов (не для всех участников проекта) и курсов на водительские права (выше категории B); 
 9. предоставление консультаций по профориентации и сотрудничество с работодателями; 
 10. лица, подвергающиеся риску бедности и бездомности, смогут воспользоваться помощью в виде вспомогательного жилья (набор в это действие проводится постоянно). 

Для участия в проекте необходимо соответствовать следующим критериям:  

 • Проживание на территории Куявско-Поморского воеводства, Функциональной зоны Интегрированных территориальных инвестиций для Функциональной зоны Быдгощ-Торунь (ZITBTOF) охватывает 23 гмины: гмина Города Быдгощ, гмина Города Торунь, гмины: Хелмжа, Бяле-Блота, Черниково, Домброва-Хелминьска, Добрч, Короново, Ковалево-Поморске, Любич‎, Лабишин, Лубянка‎, Лысомице, Накло-над-Нотецью, Нова-Весь-Велька, Оброво, Осельско, Сиценко, Солец-Куявски, Шубин, Велька-Нешавка, Злавесь-Велька и 2 повятa (быдгощский и торуньский); 
 • Являться лицом, подвергающимся риску бедности или социальной изоляции; 
 • Являться лицом, работающим ниже своей профессиональной квалификации (из-за происхождения, непризнания профессиональной квалификации, приобретенной на родине, отсутствия сертифицированных документов, подтверждающих знание польского языка или наличие других профессиональных навыков) или безработным лицом, выходящим на рынок труда или ищущим работу. 

Набор в проект будет проходить в несколько этапов. Для участия в наборе необходимо:  

 1. Заполнить форму заявки на участие в проекте, доступна по ссылке: http://bit.ly/2OFgjmx
 2. После верификации направленных заявок свяжутся с Вами наши консультанты. Лица, отвечающие критериям, будут приглашены на собеседование, во время которого будут определены потребности кандидата. Встреча состоится в Торуни или Быдгоще. 
 3. Во время собеседования будет заполнена форма для набора в проект, которая является ключевым документом в процессе набора 
 4. Во время встречи будут проверены все дипломы, подтверждающие образование, историю трудоустройства, справки из агентств по трудоустройству и Повятового центра занятости (PUP), а также будет определен индивидуальный путь профессионального развития (даты встреч с профессиональным консультантом и теста на знание польского языка, собеседование с психологом и т.д.). 
 5. Последним этапом будет подписание договора – соглашения – и начало участия в проекте 

Срок подачи онлайн-заявок на участие в проекте: с 2.12.2019 до 20.12.2019.  

Другие важные документы, имеющие значимость в процессе набора и во время участия в проекте: 

 1. Регламент набора и участия в проекте
 2. Договор между Фондом Emic и Бенефициаром проекта (подписанный Фондом Emic и иностранцем/иностранкой)

По всем вопросам, касающимся проекта, Вы можете обращаться в: 

Торунь: 

Информационно-консультативный пункт в Торуни, ул. Легионув 15/1 (ul. Legionów 15/1): 

Консультант Michał Antonowicz (Михал Антонович): тел.: 507-412-653, e-mail: michal.antonowicz@emic.com.plвозможность общаться на польском, русском и английском языках. 

Понедельник: 12:00 - 16:00 

Вторник: 12:00 - 16:00 

Среда: 8:00 - 12:00 

Четверг: 8:00-10:00 

Пятница: 8:00 - 14:00 

Быдгощ:  

Информационно-консультативный пункт в Быдгоще, ул. Гданьска 128 (ul. Gdańska 128): 

Консультантка Marta Gaszak (Марта Гашак): тел.: 501–186-730, e-mail: marta.gaszak@emic.com.pl) возможность общаться на польском, русском и английском языках.  

Понедельник: 14:30 – 18:30 

Вторник: 8:00 – 11:30 

Среда: 8:00 – 18:30 

Четверг: 14:30 – 16:30 

Проект «Работай в Польше!» софинансируется со средств Европейского Союза в рамках Европейского социального фонда, Приоритетная ось 9. Солидарное общество, Действие 9.1 Социальное включение и развитие услуг по уходу в рамках Интегрированных территориальных инвестиций (ZIT), Поддействие 9.1.1 Активное социальное включение в рамках ZIT Региональной оперативной программы Куявско-Поморского воеводства на 2014-2020 годы, осуществляется в соответствии с договоромUM_SE.433.1.787.2018 от 07.12.2018 г., заключенным с Куявско-Поморским воеводством. 

poziom kolor

 

Work in Poland! 

If you are foreigner and you have big problem to find job in Poland or you have torrid time in your life and your earnings are low – send your application to us! 

The goal of the project is to improve the professional situation of foreigners and foreign women living in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (ZIT BTOF area) by increasing and adjusting the professional competences of people employed on lower positions than their education and equipping the unemployed, entering the labour market or looking for new skills and qualifications. 

As part of our planned activities, we plan to: 

 1. maintaining information and advisory centres in Toruń and Bydgoszcz;
 2. legal counselling; 
 3. psychological support; 
 4. adaptation courses; 
 5. Polish language courses; 
 6. meetings with specialists; 
 7. cultural-integration meetings; 
 8. co-financing of vocational courses and driving licence courses (above category B);
 9. providing professional counselling and cooperation with employers;
 10. persons at risk of poverty and homelessness will have the opportunity to use assisted flats (recruitment for this activity will start at the turn of September and October 2019 and will be regulated by separate guidelines). 

 

In order to take part in the project, at least one of the following criteria must be fulfilled:   

 • the criterion of living in kujawsko – pomorskie province ZIT BTOF (Miasto Bydgoszcz, Gminę Miasta Toruń, Gminy: Chełmża, Białe Błota, Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łabiszyn, Łubianka, Łysomice, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Obrowo,  Osielsko,  Sicienko,  Gmina Miasta Chełmża, Miasto and Gmina  Solec Kujawski, Gminę Szubin, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka and 2 county Bydgoski i Toruński 
 • being a person at risk of poverty or social exclusion 
 • being a employed person below their professional qualifications (due to their origin, lack of recognition of professional qualifications acquired in their homeland, lack of certified documents confirming knowledge of the Polish language or having other professional skills) or an unemployed person entering the labor market or looking for a job 

Recruitment for the project will take place in a few stages. In order to join it, it is necessary:  

 1. To fill in the application form available at:   http://bit.ly/2Y70g3X
 2. After verifying the submitted forms, our consultants will contact you. Persons meeting the criteria will be invited to an interview to diagnose their needs. The meeting will be held in Toruń or Bydgoszcz. 
 3. During the interview, a recruitment form will be filled in, which is a key document in the recruitment process.  
 4. During the meeting, all diplomas certifying education, employment history, certificates from employment agencies and PUPs will be checked and an individual path of professional development will be established (dates of meetings with a career counselor and leveling test in Polish, interview with a psychologist, etc.). 
 5. The last stage will be the signing of a contract - an agreement - and commencement of participation in the project. 

The deadline for submitting application forms is from 2.12.2019 to 20.12.2019.  

 

Other important documents relevant to the recruitment process and during the project:

 1. Regulations for recruitment and participation in the "Work in Poland!"
 2. PARTICIPATION AGREEMENT TO THE PROJECT "WORK IN POLAND!"

All questions concerning the project should be directed to: 

Toruń: 

Information and advisory centre in Toruń, 15/1 Legionów street. 

Consultant Michał Antonowicz (tel: 507-412-653, e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl) 

 - possibility to talk in Polish, Russian and English.) 

Monday: 12:00 - 16:00 

Tuesday: 12:00 - 16:00 

Wednesday: 8:00 - 12:00 

Thursday: 8:00-10:00 

Friday: 8:00 - 14:00 

 

Bydgoszcz:  

Information and advisory point in Bydgoszcz, Gdańska 128 street 

Consultant Marta Gaszak (tel: 501–186-730 ,e-mail contact: marta.gaszak@emic.com.pl)  

- possibility to talk in Polish, Russian and English).  

Monday: 14:30 – 18:30 

Tuesday: 8:00 – 11:30 

Wednesday: 8:00 – 18:30 

Thursday: 14:30 – 16:30 

poziom kolor

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.