Archiwum naszych projektów

Od 2016 roku realizujemy projekty na rzecz wsparcia migrantów i migrantek, w tym także osób z doświadczeniem uchodźczym i to właśnie te osoby są głównymi odbiorcami i odbiorczyniami naszych działań. Ponadto podejmujemy aktywności skierowane do społeczeństwa polskiego, których celem jest krzewienie postaw szacunku i otwartości względem osób pochodzących z innych kultur. Podejmujemy także działania rozwijające fundację i jej zespół. O to wszystkie aktywności, które zakończyliśmy, w tym także projekty partnerskie.  

 

 

 • Masz prawo wiedzieć! (2018 – 2021r.) 

Działanie finansowane z Funduszu Azylu Migracji i Integracji, w którym Fundacja Emic była partnerem Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Głównym celem projektu było wsparcie w osiągnięciu niezależności migrantów i migrantek zamieszkałych w województwie. Zakres wsparcia obejmował: kursy języka polskiego, kursy adaptacyjne, poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, realizację programu “Przyjazna Szkoła” oraz programu “Przyjazna Firma”, organizację spotkań integracyjnych, prowadzenie wolontariatu i przede wszystkim 2 punktów informacyjno – doradczych w Bydgoszczy i w Toruniu, gdzie nasi klienci i klientki mogli skorzystać z konsultacji dot.pobytu. W ramach projektu współprowadziliśmy Międzysektorowy Wojewódzki Zespół ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej.

 • Pracuj w Polsce! (2019-2021r.)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zrealizowaliśmy projekt którego głównym celem była aktywizacja zawodowa i społeczna migrantów i migrantek zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających głównie w Toruniu i Bydgoszczy. Prowadzone były kursy języka polskiego, kursy zawodowe, poradnictwo prawne, zawodowe i psychologiczne. Organizowaliśmy działania integracyjne i adaptacyjne. Dla osób z doświadczeniem uchodźczym prowadzone były mieszkania wspomagane. Łącznie w projekcie uczestniczyło 117 osób. Projekt otrzymał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.  

 • Reintegracja dzieci i młodzieży w województwie kujawsko – pomorskim (2021r.) 

Projekt finansowany przez „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.” Działanie realizowane było w Toruniu, Bydgoszczy oraz Grupie k. Grudziądza od czerwca do listopada 2021 roku. Wsparciem w ramach działań objęta została młodzież z doświadczeniem migracyjnym oraz wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Grupie. Główne działania jakie zostały zrealizowane: 3 zajęcia plenerowe na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców w Grupie, zajęcia wyrównawcze w szkole w Grupie, Toruniu oraz Bydgoszczy w łącznej liczbie 240 godzin, pomoc psychologiczna dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym w Bydgoszczy i Toruniu, oraz wsparcie asystentki międzykulturowej i pomocy nauczycielskiej w szkole w podstawowej w Grupie. Łącznie z projektu skorzystało ok. 180 dzieci i młodzieży. W ramach realizacji projektu możliwy był także rozwój instytucjonalny, dzięki któremu przeszkolonych zostało 11 osób związanych z fundacją, w tematach opieki psychologicznej dzieci i aktywnych metod spędzania czasu. 

 • Wielokulturowa Grupa Plus (2021 r.) 

Projekt “Wielokulturowa Grupa Plus” został współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2021 roku, Wszystkie zaplanowane w ramach przedsięwzięcia działania przyczyniły się do zrealizowania celu głównego: Wsparcie szkół w woj. kujawsko-pomorskim do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy oraz uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1. Przygotowanie programu nauczania języka polskiego jako obcego i języka edukacji szkolnej wspomagającego nauczycieli w pracy z uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 2. Wspomaganie procesu edukacyjnego uczniów cudzoziemskich oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw poprzez organizację intensywnych zajęć wyrównawczych z języka polskiego. 3. Wsparcie procesu edukacyjno-integracyjnego uczniów cudzoziemskich oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw z rówieśnikami ze szkoły. 4. Wsparcie nauczycieli oraz osób na co dzień pracujących z dziećmi - uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w zakresie rozwoju niezbędnych kompetencji do pracy w środowisku wielokulturowym, poprzez organizację ogólnopolskiego webinarium oraz czterech e-szkoleń „Przygotowanie do pracy z uczniem i uczennicą z doświadczeniem migracyjnym”. 

 • Chętnie pomożemy! (2020 r.) 

Projekt “Chętnie pomożemy!” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Covid – 19. Dzięki projektowi zakupiliśmy 2 maszyny do szycia, zatrudniliśmy 6 pań z doświadczeniem migracyjnym które uszyły ponad 2 000 maseczek antybakteryjnych. W ramach projektu, można było także skorzystać z doradztwa zawodowego oraz kursów zawodowych, które pomogły odnaleźć się na dotkniętym kryzysem rynku pracy. 

 • Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej (2020 r.) 

Grant przyznany przez Fundację im. Stefana Batorego, którego celem było wsparcie organizacji pozarządowych w okresie pandemii. Fundacja Emic przekazała te środki na koszty wynajmu biur w Toruniu i w Bydgoszczy, zakup paczek dla migrantów i migrantek którzy znaleźli się w kryzysie finansowym (12 paczek), zakup środków dezynfekujących i przyłbic oraz psychologa udzielającego wsparcia zespołowi organizacji (4 superwizje) oraz migrantom i migrantkom (ok. 52 osoby).

 • Grupa wciąż wielokulturowa (2020 r.) 

Projekt był współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2020 roku. Celem głównym projektu było wsparcie szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza w Grupie k. Grudziądza. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano zadanie, które miały na celu: wsparcie kadry szkół w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, wspomaganie podjęcia nauki w publicznych szkołach przez uczniów z doświadczeniem migracyjnym, wsparcie procesu integracji uczniów cudzoziemskich z rówieśnikami polskimi, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i edukatorów, wzrost wiedzy na temat Polski, kultury i tradycji kraju wśród dzieci i młodzieży cudzoziemskiej. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: zatrudniono osobę na stanowisku specjalistki ds. integracji w szkole, stworzono materiały edukacyjne, zorganizowano seminarium dla nauczycieli, nauczycielek i edukatorów, edukatorek. 

 • Pełne gary (2020 r.) 

Gotowanie finansowane przez Kujawsko - Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. Odbyły się 4 warsztaty kuchni indonezyjskiej, ukraińskiej, amerykańskiej i gruzińskiej. Dzięki dotacji mogliśmy zakupić gary (a jakże!), to co do garów trzeba było wyłożyć oraz wynagrodzić rodowitych kucharzy z 4 krajów. Spotkania odbyły się w Klubie Sąsiedzkim w Toruniu, a łącznie wzięło w nich udział 83 osoby.  

 • Festiwal Podróżniczy Światopogląd (2019r., 2020r., 2021r.) 

Można powiedzieć, że to już cykliczny festiwal organizowany przez Fundację You Plan Culture. Niepowtarzalne spotkania pasjonatów podróży i poznawania innych kultur, podczas których organizatorzy zwracają uwagę na idee świadomego podróżowania w oparciu o tolerancję międzykulturową, kompleksowo przybliżając uczestnikom wydarzenia trzy wybrane państwa (2019 - Ukraina, Meksyk, Indie, 2020 – Wietnam, Kuba, Rumunia, 2021 – Kolumbia, Maroko, Gruzja). Nasz udział w tym projekcie to współprowadzenie warsztatów dla młodzieży, organizowanie spotkań kulinarnych oraz tworzenie scenariuszy edukacyjnych. Edycje festiwalu finansowane były ze środków EOG, Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko – Pomorskiego.

 • Wielokulturowa Grupa 2.0 (2019 r.) 

Projekt finansowany z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Działanie zakładało wsparcie szkół, do których uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza w Grupie k. Grudziądza. Zakres wsparcia obejmował: tworzenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz edukatorów, stworzenie grupy roboczej, której zadaniem było przygotowanie materiałów - scenariuszy wspierających integracje w szkole; realizacja wydarzenia integracyjnego na terenie szkoły w Grupie - spotkanie wielokulturowe pn. „Żywioły kultur”. Szkolenie dla nauczycieli i kadry szkoły, seminarium metodyczne dla nauczycieli i edukatorów “Narzędzia pracy z uczniem z zagranicy”; wsparcie współpracy szkoły lub placówki z lokalnym środowiskiem wielokulturowym, w tym środowiskiem mniejszości narodowych i etnicznych - głównym celem tego działania było zatrudnienie specjalistów ds. Integracji – osób wspierających procesy integracyjne wśród dzieci szkolnych oraz przedszkolnych.

 • Czas na migracje. Liderzy i liderki edukacji globalnej w szkołach (2019 r.) 

Projekt finansowany w ramach regrantingu prowadzonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach projektu przeszkolonych zostało 14 wolontariuszy/ek współpracujących z Fundacją Emic. Podczas szkolenia osoby uczestniczące wprowadzone zostały w grę "Droga po status uchodźcy", która następnie w drugiej połowie listopada została przeprowadzona dla łącznej grupy 101 uczniów i uczennic w 7 szkołach. Oprócz gry, program szkolenia zakładał wprowadzenie do edukacji globalnej, przygotowanie do prowadzenia warsztatów dot. międzykulturowości, warsztat z myślenia wizualnego oraz wyposażenie wolontariuszek w podstawowe umiejętności prowadzenia warsztatów w oparciu o aktywne metody uczenia się (gier zapoznawczych, ewaluacyjnych i energaizerów). Szkoły biorące udział w projekcie, to szkoły zrekrutowane we wrześniu 2019 do programu "Przyjazna szkoła" - co oznaczało, że w każdej warsztatowej grupie znajdowało się przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie. Największym sukcesem dla nas, jest wzrost świadomości i wiedzy uczniów i uczennic na temat uchodźctwa.

 • Grant na rozwój działań instytucjonalnych – Fundacja Batorego (2019 r.) 

Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy ze specjalistami zajmującymi się: pozyskiwaniem środków z UE, tworzeniem strategii rozwoju organizacji, nawiązywaniem partnerstw instytucjonalnych i biznesowych, realizacjami kampanii crowdfundingowych. Przygotowane zostały materiały informacyjne oraz stronę internetowa którą czytacie, a także wzmocniony został dział księgowy organizacji.  

 • Wielokulturowa Grupa (2018) 

Od 4 lipca do 15 grudnia 2018 r. realizowaliśmy projekt pt. „Wielokulturowa Grupa”, który był współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projektu zrealizowaliśmy sześć głównych działań: wsparcie specjalistki ds. integracji, organizacja letniego kursu j. polskiego dla dzieci z ośrodka dla cudzoziemców w Grupie, organizacja tandemów językowych jako forma nauki języka, organizacja Niepodległościowego spotkania wielokulturowego, organizacja seminarium dla nauczycieli oraz stworzono materiały dydaktyczne dla oddziałów przygotowawczych przez specjalnie zrekrutowaną Ekspercką Grupę Roboczą. Wszystkie zaplanowane działania miały na celu wspieranie szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza w Grupie k. Grudziądza. 

 • Praca w Polsce – wsparcie cudzoziemców na polskim rynku pracy. (2018 r.) 

Projekt dotowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Celem projektu było stworzenie podręcznika dla pracodawców, ułatwiającego zatrudnienie, rekrutacje i integracje pracowników cudzoziemskich z pracownikami polskimi. Powstanie podręcznika zakładało współpracę z lokalnymi firmami oraz testowanie rozwiązań. 

 • Wielokulturowa Grupa (2016 i 2018r.)

Projekt współfinansowany ze środków MEN. Celem projektu była edukacja nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Zrealizowano konferencję składającą się w wykładów i warsztatów wskazujących sposoby wspierania integracji dzieci cudzoziemskich w grupie uczniów. Przeszkolono łącznie grupę 80 nauczycieli. W drugiej edycji położyliśmy nacisk na naukę dzieci j. polskiego nauczania dzieci w ośrodku dla cudzoziemców w Grupie, stworzenie grupy roboczej, przygotowującej materiały edukacyjne dotyczące migracji oraz seminarium dla szkół, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie.

 • Uchodźcy mają głos! Partycypator (2016-2017 r.)

Projekt współfinansowany ze środków EOG miał charakter badawczy i edukacyjny. Przeprowadzono rozległe badania na temat integracji uchodźców w Polsce podsumowane wydaniem raportu "Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach". Celem projektu była też edukacja pracowników administracji publicznej stykających się z uchodźcami oraz nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi – przygotowanie ich do współpracy z osobami z innych kręgów kulturowych niż Polska, będących w trudnej sytuacji życiowej w związku z doświadczeniem uchodźctwa. W ramach projektu powstały publikacja „Lokalne Systemy Integracji Cudzoziemców” dla Gminy Dragacz i Miasta Słupska oraz „Szkolny System Integracji Cudzoziemców”.

 • Uchodźcy mają głos! (2016-2017 r.)

Współfinansowany z FAMI zakładał kompleksową pomoc cudzoziemcom przebywającym w ośrodku dla cudzoziemców w Grupie k. Grudziądza. W ramach projektu prowadzona była świetlica dla dzieci w ww. ośrodku (70 dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych), program wsparcia prawnego dla osób ubiegających się o status uchodźcy oraz program integracji społeczno-kulturowej (prowadzonych dla łącznej liczby 150 osób).

 • Polski – dodaj do znajomych (2016 r.)

Projekt współfinansowany z FAMI miał na celu wsparcie cudzoziemców przebywających na stałe lub czasowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w procesie integracji społecznej. Projekt kładł nacisk na zwiększanie umiejętności posługiwania się j. polskim, realizując model nauczania w niewielkich grupach. W ramach projektu finansowano także koszty egzaminów i certyfikaty językowe oraz wsparcie prawne w zakresie prawa pobytowego. Łączna grupa uczestników projektu: 117 osób.

 

 

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.