Nasze projekty

W naszej pracy działamy na rzecz migrantów i uchodźców przebywających w Polsce, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Poznaj nasze projekty.

 

Pracuj w Polsce

Zapraszamy wszystkich cudzoziemców i cudzoziemki do udziału w projekcie „Pracuj w Polsce!”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim (obszar ZIT BTOF) poprzez podniesienie i dostosowanie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych na niższych stanowiskach niż ich wykształcenie oraz wyposażenie osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub jej poszukujących w nowe umiejętności i kwalifikacje.

W ramach zaplanowanych aktywności przewidujemy:

 1. prowadzenie punktów informacyjno-doradczych w Toruniu i Bydgoszczy;
 2. poradnictwo prawne;
 3. wsparcie psychologiczne;
 4. kursy adaptacyjne;
 5. kursy języka polskiego;
 6. spotkania ze specjalistami;
 7. spotkania kulturalno-integracyjne;
 8. dofinansowanie kursów zawodowych oraz kursów na prawo jazdy (powyżej kategorii B);
 9. udzielanie doradztwa zawodowego oraz współpracę z pracodawcami;
 10. osoby zagrożone ubóstwem oraz zagrożone bezdomnością będą miały możliwość skorzystania z mieszkań wspomaganych (rekrutacja do tego działania rozpocznie się na przełomie września i października 2019 roku i regulowana będzie odrębnymi wytycznymi).

Aby wziąć udział w projekcie, konieczne jest spełnienie choć jednego z poniższych kryteriów:

kryterium zatrudnienia poniżej swoich kwalifikacji zawodowych (ze względu na pochodzenie, brak uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych w swojej ojczyźnie, brak certyfikowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego czy posiadanie innych umiejętności zawodowych);

 • kryterium bycia osobą bezrobotną, wchodzącą na rynek pracy lub poszukującą pracy;
 • kryterium korzystania ze świadczeń pomocy społecznej;
 • kryterium przyznanej ochrony międzynarodowej na terenie RP

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w kilku etapach. Aby do niej przystąpić, konieczne jest:

 1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego w dwóch językach: https://bit.ly/2ywKxzn (ru)/ https://bit.ly/316pPCH (pl)
 2. Po weryfikacji przesłanych formularzy skontaktują się z Państwem nasi konsultanci. Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmową diagnozującą potrzeby Spotkanie odbędzie się w Toruniu lub w Bydgoszczy.
 3. Podczas rozmowy wypełniony zostanie formularz rekrutacyjny, który jest kluczowym dokumentem w procesie rekrutacji. Dwujęzyczny dokument, dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/2OGqfOP
 4. W trakcie spotkania weryfikowane będą wszelkie dyplomy poświadczające wykształcenie, historię zatrudnienia, zaświadczenia z agencji pracy i PUP oraz zostanie ustalona indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego (terminy spotkań z doradcą zawodowym i testu poziomującego z języka polskiego, rozmowa z psychologiem etc.)
 5. Ostatnim etapem będzie podpisanie umowy – porozumienia – i rozpoczęcie udziału w projekcie.

 

Termin nadsyłania formularzy rekrutacyjnych: od 30.07.2019 do 20.08.2019

Inne ważne dokumenty, mające znaczenie w procesie rekrutacji oraz udziału w projekcie:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: https://bit.ly/2SRBwu2
 2. Umowa między Fundacją Emic a Beneficjentem projektu (podpisana przez Fundację Emic oraz cudzoziemca/cudzoziemkę): https://bit.ly/2SO6Mdb

 Projekt „Pracuj w Polsce!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączanie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany zgodnie z umową numer UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r.

Masz prawo wiedzieć

Wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim realizujemy projekt „Masz prawo wiedzieć!”, w którym udzielamy wsparcia prawnego, psychologicznego, językowego i integracyjnego cudzoziemcom i cudzoziemkom spoza UE. Nasze działania są współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt jest realizowany od czerwca 2018 r. do maja 2021 r.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Zapewniamy dostęp do kursów adaptacyjnych i edukacyjnych, zawierających elementy prawne i kulturowe;
 • Zapewniamy dostęp do kompleksowego poradnictwa prawnego, psychospołecznego oraz pracowniczo-zawodowego;
 • Prowadzimy kursy języka polskiego;
 • Wspieramy inicjatywy edukacyjne w szkołach;
 • Współpracujemy z pracodawcami, w celu określenia standardów zatrudniania cudzoziemców i zarządzania międzykulturowością w firmach;
 • Tworzymy model integracji cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim;
 • Oferujemy wsparcie i pośrednictwo wolontariuszy i wolontariuszek w kontaktach z urzędami, ośrodkami zdrowia oraz prowadzimy wolontariat rodzinny;
 • Wspieramy urzędy oraz pracowników instytucji pomocowych w kontakcie z klientem cudzoziemskim;
 • Prowadzimy punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców i cudzoziemek w Bydgoszczy i Toruniu:
 1. Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu na ulicy Legionów 15/1, e-mail: emic@emic.com.pl.
 2. Punkt informacyjno-doradczy w Bydgoszczy dla Obywateli Państw Trzecich w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136, e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl.

Więcej na: maszprawowiedziec.com.pl

 

 

 

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.