Zarząd i statut fundacji

Zarząd fundacji Emic:

Sylwia Żulewska - prezes zarządu
Przemysław Wyciechowski - członek zarządu (prezes zarządu do końca października 2019 r.)
Radosław Wyciechowski - członek zarządu

Statut Fundacji Emic:


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.
Fundacja Emic, zwana dalej „Fundacją”, oprócz pełnej nazwy może posługiwać się skrótem Emic oraz logotypem.


§ 2.
Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 3.
Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 4.
Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


§ 5.
Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.


§ 6.
Ministrem właściwym, ze względu na cele Fundacji, jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


§ 7.
Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne.


§ 8.
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową lub/i działalność gospodarczą, z których przychód w całości przeznaczony jest na działalność statutową. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej określany jest uchwałą zarządu.


§ 9.
Fundacja może ustanawiać i przyznawać certyfikaty, nagrody, tytuły, medale i inne wyróżnienia honorowe osobom, jednostkom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla niej samej.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ


§ 10.
Celami Fundacji są:
1. Rozwój i promocja nauk antropologicznych i społecznych;
2. Rozwój i wspieranie działalności społecznej i edukacyjnej na rzecz kultury, dialogu
międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego.
3. Udzielanie pomocy społecznej, prawnej, psychologicznej, humanitarnej i rozwojowej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i na świecie;
4. Organizacja wydarzeń artystycznych oraz wspieranie działalności artystycznej;
5. Wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego mieszkańców miast i wsi.


§ 11.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, spotkań, szkoleń, konferencji, wystaw, warsztatów i projekcji filmowych;
2. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej zgodnej z celami Fundacji;
3. Współpracę z instytucjami naukowymi i badawczymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w Polsce i poza jej granicami;
4. Organizowanie staży, wymian międzynarodowych, wolontariatu;
5. Aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych i kulturalnych;
6. Dokumentację, archiwizację, upowszechnianie i udostępnianie przejawów kultury minionej i współczesnej;
7. Wspieranie działań osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
8. Organizacja i prowadzenie biura;
9. Udział w przedsięwzięciach, służących rozwojowi Fundacji;
10. Przyznawanie i wypłacanie stypendiów;
11. Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
12. Udzielanie pomocy społecznej, prawnej, psychologicznej, humanitarnej i rozwojowej, doradztwa zawodowego i innych form pomocy;
13. Organizowanie produkcji filmowej i telewizyjnej;
14. Prowadzenie badań naukowych;
15. Inne działania służące realizacji celów Fundacji.


ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA FUNDACJI


§ 12.
1. Pracami Fundacji kieruje Zarząd, który składa się z 2 - 5 członków, w tym Prezesa Zarządu;
2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator;
3. Fundator będzie członkiem pierwszego Zarządu;
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez członków Zarządu na podstawie uchwał podejmowanych większością głosów w pierwszym głosowaniu, bez względu na ilość w drugim głosowaniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu;
5. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
6. Zarząd może powoływać kolejnych członków Zarządu na wniosek jednego z obecnych członków;


§ 13.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2. Realizacja celów statutowych;
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu;
4. Zarządzanie majątkiem Fundacji;
5. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
6. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
7. Decyzja o zmianie statutu;
8. Decyzja o połączeniu z inną fundacją;
9. Decyzja o likwidacji Fundacji;
10. Tworzenie innych organów Fundacji;


§ 14.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok;
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o ich terminie pocztą elektroniczną;
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu;
4. Pracami zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu;
5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu;


§ 15.
1. Do składania oświadczeń woli wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub jednego członka Zarządu;
2. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych i innych zobowiązań wynikających z wypełniania obowiązków statutowych;


§ 16.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu;
2. Utraty zdolności do sprawowania funkcji.


§ 17.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu Fundacji.


ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI


§ 18.
Majątek Fundacji stanowią:
1. Składniki majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie fundacyjnym;
2. Środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji;


§ 19.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1. Odpłatnej działalności statutowej lub/i działalności gospodarczej;
2. Dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
3. Darowizn, spadków, zapisów, kwest i zbiórek publicznych;
4. Dotacji i subwencji;
5. Grantów i funduszy celowych;
6. Odsetek bankowych;
7. Innych wpływów;


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 20.
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;


2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;


§ 21.
1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku, podejmuje Zarząd Fundacji;
2. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”;
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, którzy podejmują uchwały zwykłą większością głosów, chyba że uchwała w przedmiocie likwidacji stanowi inaczej;
4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra

 

Toruń, 20.01.2016 r.

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.