Specustawa o ochronie czasowej

15/03/2022

*Ochronę czasową na terytorium RP uzyskają obywatele Ukrainy (oraz ich małżonkowie), którzy przekroczyli granicę polsko - ukraińską w okresie od dnia 24 lutego br. i jednocześnie nie posiadają tytułu pobytowego w Polsce (tj. zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, wiza krajowa, status uchodźcy, itp.), a następnie w ciągu 60 dni złożą wniosek o nadanie numeru PESEL w urzędzie gminy (miasta).

Тимчасову охорону на території Польщі отримають громадяни України та особи з іншим громадянством (якщо перебувають у шлюбі з громадянином України), що перетнули безпосередньо польсько-український кордон від 24 лютого 2022 року та одночасно не мають дозволу на легальне перебування в Польщі, тобто до дня 24 лютого не отримали дозволу на тимчасове чи постійне проживання в Польщі, візи чи статусу біженця і т.п. Після перетину кордону, на протязі 60 днів звернуться з заявою до адміністрації міста (urząd miasta/gminy) про надання ідентифікаційного номера - PESEL.

*Osoby objęte ustawą będą uprawnione do jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł, a także będą podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu, uzyskają prawo do świadczenia 500+, a także świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej, na takich zasadach jak obywatele Polski.

Громадяни України, яких стосується постанова, мають право до отримання одноразової фінансової допомоги в розмірі 300 злотих, до безкоштовної медичної допомоги, до виплати на дітей 500+, а також до соціальної допомоги на тих самих підставах, що і громадяни Польщі.

*Osoby objęte ustawą będą uprawnione do podjęcia zatrudnienia, a pracodawca będzie zobowiązany jedynie do zgłoszenia tego faktu właściwemu Powiatowemu Urzędowi Pracy w terminie 14 dni.

Особи, на яких поширюється дія закону, мають право на легальне працевлаштування на спрощеній основі - роботодавець зобов'язаний на протязі 14 днів тільки повідомити Повітовий Відділ Служби Зайнятості (Powiatowy Urząd Pracy), що такий працівник приступив довиконання своїх службових обов'язків.

*Osoby objęte ustawą będą uprawnione do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej rejestrowanej w CEiDG

Особи, на яких поширюється дія Закону, матимуть право розпочати господарську діяльність,  як приватний підприємець зареєстрований в державному реєстрі (CEiDG).

*Obywatele Ukrainy, którym w okresie od dnia 24 lutego br. do dnia 31 grudnia br. upływa ważność zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy, a także dokumentów z tym związanych mają z mocy ustawy przedłużoną legalność pobytu do dnia 31 grudnia br.

Для громадяни України, у яких від 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2022 року закінчується термін дії дозволу на тимчасове перебування в Польщі чи візи, а також інших документів з цим повязаних -  термін легального перебування буде продовжено до 31 грудня 2022 року. 

*Osoby objęte ochroną czasową po upływie 9 miesięcy będą mogły złożyć do Wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy bez konieczności wykazywania dochodu, ubezpieczenia zdrowotnego, itp. 

Особи, на яких поширюється тимчасова охорона, після 9 місяців проживання в Польщі, зможуть скласти документи до Воєводи про надання дозволу на тимчасове перебування без необхідності надання документів, підтвержуючих доходи, медичне страхування тощо.

*Opiekun faktyczny dziecka objętego ustawą będzie mógł w jego imieniu wystąpić o nadanie numeru PESEL i tym samym uzyskanie ochrony czasowej na terytorium RP, jednakże celem uregulowania sytuacji powinien wystąpić do właściwego sądu rodzinnego o ustanowienie opiekunem tymczasowym dziecka.

Фактичний опікун дитини, на яку поширюється дія Закону, зможе подати заяву від свого імені про надання номеру PESEL і таким чином отримати для цієї дитини тимчасовий захист на території Республіки Польща, однак, щоб врегулювати свій статус опікуна, фактичний опікун повинен звернутися до відповідного суду із сімейних питань для того, щоб бути офіційно призначеним тимчасовим опікуном дитини.

 

Przekaż darowiznę

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki Fundacji Emic,  

naszą misją  jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierujemy swoją ofertę, jak i osobę tego wsparcia udzielającą. Możesz przekazać darowiznę klikając w wybraną kwotę poniżej lub robiąc tradycyjny przelew na konto:

Nazwa odbiorcy: FUNDACJA EMIC
N
umer konta: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign transfers:

DOLAR:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 86 1020 5011 0000 9302 0384 4362

EURO:  BIC SWIFT BPKOPLPW IBAN PL 81 1020 5011 0000 9502 0384 4354

PL:  BIC SWIFT  BPKOPLPW 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972

Przekaż darowiznę

20 zł

Cegiełka do domu, który zapewni rodzinie z dziećmi bezpieczny start w Polsce

Przekaż darowiznę

50 zł

Godzina korepetycji dla dzieci i młodzieży

Przekaż darowiznę

200 zł

Zakup kompletu naczyń lub pościeli dla rodziny, aby mogła poczuć domową atmosferę

Przekaż darowiznę

Samodzielnie wpisuję kwotę, którą chcę przekazać w ramach polskiej gościnności.