Projekt bez nazwy7 v7

Archiwum naszych projektów

25/01/2021
Fundacja Emic

Zrealizowane i zakończone projekty:

 • Wsparcie psychologiczno rozwojowe w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych (2023/2024r.)

Projekt współfinansowany był ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundacja Edukacja dla Demokracji, w partnerstwie z dwiema poradniami: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy. Dzięki projektowi wsparcie pośrednie i bezpośrednie uzyskało 69 dzieci, 88 rodziców i opiekunów, 35 placówek oświatowych w Toruniu i Bydgoszczy – od przedszkoli do szkół średnich. Od listopada 2023 do kwietnia 2024 mentorki kulturowe zrealizowały 490 roboczych godzin w ciągu, których wspierały dzieci oraz rodziców i opiekunów, tłumaczyły dokumentacje, konsultacje, porady, doradzały psychologom, pedagogom i wychowawcom w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, prowadziły obserwacji dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, udzielały porad psychologicznych dzieciom i rodzicom bezpośrednio, prowadziły webinary  i spotkania grupowe – informacyjne i diagnostyczne, wiele razy wyjaśniały rodzicom i opiekunom dzieci sposoby na najbardziej optymalną pomoc, zarówno w szkole, jak i innych obszarach.

 • Społeczne mosty - wzmocnienie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (październik 2023 – marzec 2024)

Dzięki projektowi realizowanemu wspólnie z Ashoką, zapewniliśmy kompleksową i długotrwałą pomoc prawną dla prawie 100 osób z doświadczeniem uchodźczym. W większości były to osoby, które nie przyjechały z Ukrainy i dla których konsultacje prawne z powodu słabo skomunikowanych miejsc zamieszkania i bariery językowej nie są dostępne. Ponadto, stworzyliśmy przestrzeń do poznania się kobiet uchodźczych z mieszkankami miejscowości Grupa i zorganizowaliśmy dwa spotkania dla społeczeństwa polskiego, które dzięki niemu dowiedziało się o wyzwaniach prawnych i pobytowych uchodźców w Polsce.  

W trakcie realizacji projektu od października 2023 do marca 2024 zrealizowaliśmy:  

 • stałe poradnictwo prawne dla osób uchodźczych. Przeprowadziliśmy 6 dyżurów w SOC Lesznowola dla 33 osób, 12 dyżurów w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie dla 43 osób oraz dyżury w biurze w Bydgoszczy. 
 • 11 Spotkań Klubu Kobiet w Ośrodku w Grupie, w tym trzy wycieczki wyjazdowe w których udział wzięły rodziny mieszkające w ośrodku.  
 • spotkanie on-line dla prawników i prawniczek oraz osób zainteresowanych udzielaniem konsultacji w sprawie legalizacji pobytu, które odbyło się 18.12.2023. W spotkaniu udział wzięło 11 osób. 
 • spotkanie w dniu 05.03.2024 „Wielokulturowi sąsiedzi. Od migracji do integracji.” dotyczące włączania mieszkańców i mieszkanek Ośrodka do społeczeństwa polskiego. W spotkaniu udział wzięło 50 osób (to dla nas frekwencyjny sukces!) i sygnał potrzeby organizacji tego typu spotkań.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Społeczne mosty – wzmocnienie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.” Projekt finansowany przez Google.org w ramach programu Funduszu Tutaj realizowanego przez Ashoka w Polsce. 

 • Chętnie pomożemy 2! (2023r.)

Projekt skierowany był do migrantów i migrantek, zamieszkałych w województwie kujawsko – pomorskim w ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną.

 • Organizowanie społeczności migrantów i migrantek w woj. kujawsko – pomorskim. (listopad 2021 – październik 2023) 

Celem projektu była samoorganizacja migrantów i migrantek w województwie kujawsko pomorskim. Projekt był odpowiedzią na potrzeby zdiagnozowane w 2021 roku, w którym widzieliśmy niskie zaangażowanie osób z doświadczeniem migracji w działania rzecznicze i samopomocowe oraz niewystarczającą znajomość perspektywy migrantów i migrantek przez instytucje tworzące podstawowe dokumenty strategiczne dot. integracji cudzoziemców oraz brak przygotowania instytucji odpowiedzialnych za ich integracje ze społeczeństwem polskim (w tym pomoc społeczną i legalizację pobytu). W ramach projektu zrealizowano wszystkie działania wprowadzając zmiany i dostosowując je do zmieniających się okoliczności. W projekt zaangażowane zostały głównie kobiety, migrantki z Ukrainy i Białorusi z doświadczeniem uchodźczym. 

W ramach prowadzonych działań: 

- powstał Regionalny Zespół Migrantów i Migrantek - opiniujący Rekomendacje dla Instytucji Publicznych tworzone przez Międzysektorowy Zespół ds. Migracji i Integracji 

- powstała Sieć Wsparcia , która z uwagi na wzrost liczby migrantów i migrantek skupiona była na pomocy instytucjom (pierwsze połowa roku 2022) a następnie na bezpośrednim wsparciu głównie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. 

- zrealizowanych zostało 6 inicjatyw migranckich w których udział wzięło ponad 70 osób. Dodatkowo na pierwszym etapie projektu prowadziliśmy działania edukacyjne dot. przedsiębiorczości społecznej. 

- powstały 2 Kluby Kobiet - jeden w Bydgoszczy sieciujący przedsiębiorcze kobiety, drugi spotykający się w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie w którym spotykają się kobiety w procedurze uchodźczej oraz polki mieszkające w miejscowości Grupa. 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

 • Uchodźcy mają głos! - wzmocnienie praw migrantów i migrantek (grudzień 2021r.-październik 2023r.)

Projekt skierowany był do migrantów/ek krajów państw trzecich oraz społeczeństwa polskiego. Celem projektu było wzmocnienie reprezentacji prawnej osób w procedurze uchodźczej oraz rozwój kompetencji pracowników adm. publicznej w obszarze obsługi klienta cudzoziemskiego. Działania wspomagające ten proces obejmowały również środowiska szkolne oraz społeczeństwo przyjmujące. W ramach realizowanych działań prowadziliśmy kompleksowe poradnictwo prawne (w tym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli oraz Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie), realizowaliśmy rzecznictwo na rzecz spraw indywidulanych cudzoziemców oraz wyzwań systemowych, przeprowadziliśmy również szkolenia dla 10 instytucji w regionie, poprawiając ich kompetencje zawodowe i międzykulturowe. W projekcie realizowany był również komponent edukacyjny - zatrudnione zostały 3 asystentki międzykulturowe które pomagały dzieciom i rodzicom z doświadczeniem uchodźczym. Przez 1 rok w projekcie sieciowaliśmy szkoły do których uczęszczają dzieci w procedurze uchodźczej, efektem spotkań jest postulat do Ministerstwa Edukacji i Nauki dot. powstania grupy roboczej ds. szkół wielokulturowych. W ramach tych i powyższych działań współpracowaliśmy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców. W ramach działań informacyjnych, osoby współpracujące z nami napisały 10 artykułów kierowanych do społeczeństwa polskiego, w którym przybliżyliśmy wyzwania migrantów i migrantek w naszym regionie oraz rozpowszechniliśmy wiedzę o dobrych praktykach integracji. W ramach projektu ulepszyliśmy nasza stronę internetową, rozwinęliśmy się pod kątem instytucjonalnym: wzmacniając nasze kompetencje międzykulturowe oraz szkoląc się z zakresu promocji naszych działań oraz fundrasingu i nawiązywana partnerstw. Dzięki zaangażowaniu osób z zarządu fundacji nawiązaliśmy współpracę z międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami publicznymi.  

Projekt realizowany był w obliczu eskalacji wojny w Ukrainie i miało do ogromny wpływ na współpracę z instytucjami, profil migrantów i migrantek angażowanych w projekt oraz dynamikę projektu. 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz   Regionalny. 

 • Pracuj w Polsce (2022/2023r.)

Głównym celem podejmowanych działań była aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (przede wszystkim w największych miastach regionu–Bydgoszczy i Toruniu oraz miejscach zbiorowego zakwaterowania w regionie). Projekt „Pracuj w Polsce” realizowany był od 1 czerwca 2022r. do 30 września 2023r. Działania były realizowane w partnerstwie ze Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”.

Projekt Pracuj w Polsce finansowany był z Funduszu Pracy realizowany jest w ramach programu pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” - w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025

 • Przyjazna szkoła – integracja i edukacja (2022/2023r.)

Projekt „Przyjazna szkoła – integracja i edukacja” Fundacja Emic realizowała w partnerstwie z NRC – Norwegian Refugee Council. Działania zaplanowane przez EMIC w ramach projektu były kompleksową odpowiedzią na sytuację, w jakiej znalazły się szkoły w województwie kujawsko-pomorskim w związku z przybyciem uczniów z Ukrainy po wybuchu wojny, ale dotyczą wyzwań z jakimi spotykają się wielokulturowe szkoły, niezależnie od kraju pochodzenia i statusu prawnego dzieci z doświadczeniem migracji. 

 • Schronienie dla uchodźców (2023r.)

Projekt „SCHRONIENIE DLA UCHODŹCÓW” jest finansowany przez Foundation de France (Francja) i realizowany od 01.01.2023 do 31.07.2023.  Głównym celem projektu jest wsparcie najbardziej wrażliwej grupy osób, które uciekły przed wojną do Polski z terytorium Ukrainy, w celu poprawy ich sytuacji materialnej, zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologicznej.  

 • Chętnie pomożemy! (2022r.)

Chętnie pomożemy! to nasze działania we współpracy z Polska Akcja Humanitarna (PAH)
Co robimy? wspieramy osoby w trudnej sytuacji materialnej, organizujemy kursy języka polskiego w Toruniu, Bydgoszczy i online, zapewniamy dostęp do informacji, doradztwa, asystentury i tłumacze, prowadzimy punkty informacyjno-doradcze w Toruniu i Bydgoszczy

 • Wsparcie osób uciekających przed wojną w Ukrainie w województwie kujawsko – pomorskim” (maj - czerwiec 2022r.)

W ramach zadania publicznego finansowanego z budżetu państwa mieliśmy mozliwość zatrudnienia konsultantki w punkcie recepcyjnym w Toruniu w Hotelu Kopernik, native speakerów w miejscach zbiorowego zakwaterowania m.in. w Toruniu, Bydgoszczy i Smerzynie (gmina Łabiszyn), prowadziliśmy kursy języka polskiego w wymiarze ok. 520 godzin w Toruniu, Bydgoszczy oraz zdalnie. W kursach uczestniczą dorośli i młodzież, zatrudniliśmy konsultantki w punktach informacyjno doradczych prowadzonych przez fundację w Toruniu i w Bydgoszczy, 2 psycholożki ukraińskie i organizuje grupowe oraz indywidualne porady w Toruniu i w Bydgoszczy oraz rowadziliśmy działania animacyjne dla dzieci w Toruniu i w Bydgoszczy.

 • Gość w dom (2021-2022)

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. W ramach akcji szukaliśmy mieszkań oraz pracy dla osób ewakuowanych z Afganistanu.

 • Masz Prawo Wiedzieć! Plus (2020-2022)

Projekt realizowany wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w ramach którego zapewnialiśmy wsparcie prawne, psychologiczne, językowe i integracyjne cudzoziemcom spoza UE. Nasze działania byłóy współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 • Masz prawo wiedzieć! (2018 – 2021r.) 

Działanie finansowane z Funduszu Azylu Migracji i Integracji, w którym Fundacja Emic była partnerem Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Głównym celem projektu było wsparcie w osiągnięciu niezależności migrantów i migrantek zamieszkałych w województwie. Zakres wsparcia obejmował: kursy języka polskiego, kursy adaptacyjne, poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, realizację programu “Przyjazna Szkoła” oraz programu “Przyjazna Firma”, organizację spotkań integracyjnych, prowadzenie wolontariatu i przede wszystkim 2 punktów informacyjno – doradczych w Bydgoszczy i w Toruniu, gdzie nasi klienci i klientki mogli skorzystać z konsultacji dot.pobytu. W ramach projektu współprowadziliśmy Międzysektorowy Wojewódzki Zespół ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej.

 • Pracuj w Polsce! (2019-2021r.)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zrealizowaliśmy projekt którego głównym celem była aktywizacja zawodowa i społeczna migrantów i migrantek zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających głównie w Toruniu i Bydgoszczy. Prowadzone były kursy języka polskiego, kursy zawodowe, poradnictwo prawne, zawodowe i psychologiczne. Organizowaliśmy działania integracyjne i adaptacyjne. Dla osób z doświadczeniem uchodźczym prowadzone były mieszkania wspomagane. Łącznie w projekcie uczestniczyło 117 osób. Projekt otrzymał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.  

 • Reintegracja dzieci i młodzieży w województwie kujawsko – pomorskim (2021r.) 

Projekt finansowany przez „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.” Działanie realizowane było w Toruniu, Bydgoszczy oraz Grupie k. Grudziądza od czerwca do listopada 2021 roku. Wsparciem w ramach działań objęta została młodzież z doświadczeniem migracyjnym oraz wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Grupie. Główne działania jakie zostały zrealizowane: 3 zajęcia plenerowe na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców w Grupie, zajęcia wyrównawcze w szkole w Grupie, Toruniu oraz Bydgoszczy w łącznej liczbie 240 godzin, pomoc psychologiczna dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym w Bydgoszczy i Toruniu, oraz wsparcie asystentki międzykulturowej i pomocy nauczycielskiej w szkole w podstawowej w Grupie. Łącznie z projektu skorzystało ok. 180 dzieci i młodzieży. W ramach realizacji projektu możliwy był także rozwój instytucjonalny, dzięki któremu przeszkolonych zostało 11 osób związanych z fundacją, w tematach opieki psychologicznej dzieci i aktywnych metod spędzania czasu. 

 • Wielokulturowa Grupa Plus (2021 r.) 

Projekt “Wielokulturowa Grupa Plus” został współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2021 roku, Wszystkie zaplanowane w ramach przedsięwzięcia działania przyczyniły się do zrealizowania celu głównego: Wsparcie szkół w woj. kujawsko-pomorskim do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy oraz uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1. Przygotowanie programu nauczania języka polskiego jako obcego i języka edukacji szkolnej wspomagającego nauczycieli w pracy z uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 2. Wspomaganie procesu edukacyjnego uczniów cudzoziemskich oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw poprzez organizację intensywnych zajęć wyrównawczych z języka polskiego. 3. Wsparcie procesu edukacyjno-integracyjnego uczniów cudzoziemskich oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw z rówieśnikami ze szkoły. 4. Wsparcie nauczycieli oraz osób na co dzień pracujących z dziećmi - uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w zakresie rozwoju niezbędnych kompetencji do pracy w środowisku wielokulturowym, poprzez organizację ogólnopolskiego webinarium oraz czterech e-szkoleń „Przygotowanie do pracy z uczniem i uczennicą z doświadczeniem migracyjnym”. 

 • Chętnie pomożemy! (2020 r.) 

Projekt “Chętnie pomożemy!” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Covid – 19. Dzięki projektowi zakupiliśmy 2 maszyny do szycia, zatrudniliśmy 6 pań z doświadczeniem migracyjnym które uszyły ponad 2 000 maseczek antybakteryjnych. W ramach projektu, można było także skorzystać z doradztwa zawodowego oraz kursów zawodowych, które pomogły odnaleźć się na dotkniętym kryzysem rynku pracy. 

 • Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej (2020 r.) 

Grant przyznany przez Fundację im. Stefana Batorego, którego celem było wsparcie organizacji pozarządowych w okresie pandemii. Fundacja Emic przekazała te środki na koszty wynajmu biur w Toruniu i w Bydgoszczy, zakup paczek dla migrantów i migrantek którzy znaleźli się w kryzysie finansowym (12 paczek), zakup środków dezynfekujących i przyłbic oraz psychologa udzielającego wsparcia zespołowi organizacji (4 superwizje) oraz migrantom i migrantkom (ok. 52 osoby).

 • Grupa wciąż wielokulturowa (2020 r.) 

Projekt był współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2020 roku. Celem głównym projektu było wsparcie szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza w Grupie k. Grudziądza. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano zadanie, które miały na celu: wsparcie kadry szkół w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, wspomaganie podjęcia nauki w publicznych szkołach przez uczniów z doświadczeniem migracyjnym, wsparcie procesu integracji uczniów cudzoziemskich z rówieśnikami polskimi, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i edukatorów, wzrost wiedzy na temat Polski, kultury i tradycji kraju wśród dzieci i młodzieży cudzoziemskiej. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: zatrudniono osobę na stanowisku specjalistki ds. integracji w szkole, stworzono materiały edukacyjne, zorganizowano seminarium dla nauczycieli, nauczycielek i edukatorów, edukatorek. 

 • Pełne gary (2020 r.) 

Gotowanie finansowane przez Kujawsko - Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. Odbyły się 4 warsztaty kuchni indonezyjskiej, ukraińskiej, amerykańskiej i gruzińskiej. Dzięki dotacji mogliśmy zakupić gary (a jakże!), to co do garów trzeba było wyłożyć oraz wynagrodzić rodowitych kucharzy z 4 krajów. Spotkania odbyły się w Klubie Sąsiedzkim w Toruniu, a łącznie wzięło w nich udział 83 osoby.  

 • Festiwal Podróżniczy Światopogląd (2019r., 2020r., 2021r.) 

Można powiedzieć, że to już cykliczny festiwal organizowany przez Fundację You Plan Culture. Niepowtarzalne spotkania pasjonatów podróży i poznawania innych kultur, podczas których organizatorzy zwracają uwagę na idee świadomego podróżowania w oparciu o tolerancję międzykulturową, kompleksowo przybliżając uczestnikom wydarzenia trzy wybrane państwa (2019 - Ukraina, Meksyk, Indie, 2020 – Wietnam, Kuba, Rumunia, 2021 – Kolumbia, Maroko, Gruzja). Nasz udział w tym projekcie to współprowadzenie warsztatów dla młodzieży, organizowanie spotkań kulinarnych oraz tworzenie scenariuszy edukacyjnych. Edycje festiwalu finansowane były ze środków EOG, Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko – Pomorskiego.

 • Wielokulturowa Grupa 2.0 (2019 r.) 

Projekt finansowany z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Działanie zakładało wsparcie szkół, do których uczęszczają uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza w Grupie k. Grudziądza. Zakres wsparcia obejmował: tworzenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz edukatorów, stworzenie grupy roboczej, której zadaniem było przygotowanie materiałów - scenariuszy wspierających integracje w szkole; realizacja wydarzenia integracyjnego na terenie szkoły w Grupie - spotkanie wielokulturowe pn. „Żywioły kultur”. Szkolenie dla nauczycieli i kadry szkoły, seminarium metodyczne dla nauczycieli i edukatorów “Narzędzia pracy z uczniem z zagranicy”; wsparcie współpracy szkoły lub placówki z lokalnym środowiskiem wielokulturowym, w tym środowiskiem mniejszości narodowych i etnicznych - głównym celem tego działania było zatrudnienie specjalistów ds. Integracji – osób wspierających procesy integracyjne wśród dzieci szkolnych oraz przedszkolnych.

 • Czas na migracje. Liderzy i liderki edukacji globalnej w szkołach (2019 r.) 

Projekt finansowany w ramach regrantingu prowadzonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach projektu przeszkolonych zostało 14 wolontariuszy/ek współpracujących z Fundacją Emic. Podczas szkolenia osoby uczestniczące wprowadzone zostały w grę "Droga po status uchodźcy", która następnie w drugiej połowie listopada została przeprowadzona dla łącznej grupy 101 uczniów i uczennic w 7 szkołach. Oprócz gry, program szkolenia zakładał wprowadzenie do edukacji globalnej, przygotowanie do prowadzenia warsztatów dot. międzykulturowości, warsztat z myślenia wizualnego oraz wyposażenie wolontariuszek w podstawowe umiejętności prowadzenia warsztatów w oparciu o aktywne metody uczenia się (gier zapoznawczych, ewaluacyjnych i energaizerów). Szkoły biorące udział w projekcie, to szkoły zrekrutowane we wrześniu 2019 do programu "Przyjazna szkoła" - co oznaczało, że w każdej warsztatowej grupie znajdowało się przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie. Największym sukcesem dla nas, jest wzrost świadomości i wiedzy uczniów i uczennic na temat uchodźctwa.

 • Grant na rozwój działań instytucjonalnych – Fundacja Batorego (2019 r.) 

Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy ze specjalistami zajmującymi się: pozyskiwaniem środków z UE, tworzeniem strategii rozwoju organizacji, nawiązywaniem partnerstw instytucjonalnych i biznesowych, realizacjami kampanii crowdfundingowych. Przygotowane zostały materiały informacyjne oraz stronę internetowa którą czytacie, a także wzmocniony został dział księgowy organizacji.  

 • Wielokulturowa Grupa (2018) 

Od 4 lipca do 15 grudnia 2018 r. realizowaliśmy projekt pt. „Wielokulturowa Grupa”, który był współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projektu zrealizowaliśmy sześć głównych działań: wsparcie specjalistki ds. integracji, organizacja letniego kursu j. polskiego dla dzieci z ośrodka dla cudzoziemców w Grupie, organizacja tandemów językowych jako forma nauki języka, organizacja Niepodległościowego spotkania wielokulturowego, organizacja seminarium dla nauczycieli oraz stworzono materiały dydaktyczne dla oddziałów przygotowawczych przez specjalnie zrekrutowaną Ekspercką Grupę Roboczą. Wszystkie zaplanowane działania miały na celu wspieranie szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza w Grupie k. Grudziądza. 

 • Praca w Polsce – wsparcie cudzoziemców na polskim rynku pracy. (2018 r.) 

Projekt dotowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Celem projektu było stworzenie podręcznika dla pracodawców, ułatwiającego zatrudnienie, rekrutacje i integracje pracowników cudzoziemskich z pracownikami polskimi. Powstanie podręcznika zakładało współpracę z lokalnymi firmami oraz testowanie rozwiązań. 

 • Wielokulturowa Grupa (2016 i 2018r.)

Projekt współfinansowany ze środków MEN. Celem projektu była edukacja nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Zrealizowano konferencję składającą się w wykładów i warsztatów wskazujących sposoby wspierania integracji dzieci cudzoziemskich w grupie uczniów. Przeszkolono łącznie grupę 80 nauczycieli. W drugiej edycji położyliśmy nacisk na naukę dzieci j. polskiego nauczania dzieci w ośrodku dla cudzoziemców w Grupie, stworzenie grupy roboczej, przygotowującej materiały edukacyjne dotyczące migracji oraz seminarium dla szkół, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie.

 • Uchodźcy mają głos! Partycypator (2016-2017 r.)

Projekt współfinansowany ze środków EOG miał charakter badawczy i edukacyjny. Przeprowadzono rozległe badania na temat integracji uchodźców w Polsce podsumowane wydaniem raportu "Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach". Celem projektu była też edukacja pracowników administracji publicznej stykających się z uchodźcami oraz nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi – przygotowanie ich do współpracy z osobami z innych kręgów kulturowych niż Polska, będących w trudnej sytuacji życiowej w związku z doświadczeniem uchodźctwa. W ramach projektu powstały publikacja „Lokalne Systemy Integracji Cudzoziemców” dla Gminy Dragacz i Miasta Słupska oraz „Szkolny System Integracji Cudzoziemców”.

 • Uchodźcy mają głos! (2016-2017 r.)

Współfinansowany z FAMI zakładał kompleksową pomoc cudzoziemcom przebywającym w ośrodku dla cudzoziemców w Grupie k. Grudziądza. W ramach projektu prowadzona była świetlica dla dzieci w ww. ośrodku (70 dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych), program wsparcia prawnego dla osób ubiegających się o status uchodźcy oraz program integracji społeczno-kulturowej (prowadzonych dla łącznej liczby 150 osób).

 • Polski – dodaj do znajomych (2016 r.)

Projekt współfinansowany z FAMI miał na celu wsparcie cudzoziemców przebywających na stałe lub czasowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w procesie integracji społecznej. Projekt kładł nacisk na zwiększanie umiejętności posługiwania się j. polskim, realizując model nauczania w niewielkich grupach. W ramach projektu finansowano także koszty egzaminów i certyfikaty językowe oraz wsparcie prawne w zakresie prawa pobytowego. Łączna grupa uczestników projektu: 117 osób.

Bądź na bieżąco. Zapisz się do naszego newslettera!

Jednocześnie, informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres emic@emic.com.pl.

Informujemy, że nie są Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administratorem podanych danych osobowych jest Fundację EMIC, ul. Jagodowa 37, 87-100 Toruń. Kontakt z nami emic@emic.com.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych przez nas i twoich uprawnieniach znajdziesz na stronie Polityki prywatności.

Wszystkie pola są obowiązkowe.

Projekt i wdrożenie: Symbioza